Meny

Mat å være stolte av

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 24. mars 2017:

Mat er mer enn å mette. Mat er en grunnleggende menneskerett, men det er også kultur, identitet, helse og fellesskap. Mat bidrar til verdiskaping, innovasjon og arbeidsplasser, og utgjør grunnleggende samfunnssikkerhet.

Mat å være stolte av

Mat er mer enn å mette. Mat er en grunnleggende menneskerett, men det er også kultur, identitet, helse og fellesskap. Mat bidrar til verdiskaping, innovasjon og arbeidsplasser, og utgjør grunnleggende samfunnssikkerhet.

Mat er vår viktigste ressurs. Måten den produseres på angår oss alle. Forbrukere ønsker ren, trygg og bærekraftig mat. Bonden, fiskeren og reindriftsutøveren som leverer maten, ønsker å produsere mat av god kvalitet.

Norge et krevende land å produsere mat i. Vi har små og oppstykkede arealer, kaldt klima og lite matjord. Likevel har vi klart å opprettholde matproduksjon i hele landet med svært høye krav til helse og miljø. Vi har et landbruk med mindre antibiotikabruk enn de fleste andre land i verden, og mål om ytterligere reduksjon. Landbruket skaper mange arbeidsplasser i hele landet og ivaretar spennende lokale mattradisjoner. Disse verdiene er ingen selvfølge, og krever kontinuitet og målrettet politisk handling.

Våre kyst- og havområder er viktig for å sikre mat og for å skape verdier.  Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter – både på hav og land, og dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i våre kystsamfunn. Videre trenger vi en reindriftspolitikk som sikrer gode rammevilkår for reindrifta.

Fisken skal eies av det norske folk i fellesskap. Ingen kan gi bort folkets eiendom uten at det er lagt fram forslag om grunnlovsendring. Staten eier ikke fisken. Senterpartiet er garantist for at folket skal eie fisken også i framtida.

Verden får stadig flere munner å mette, samtidig som arealer til matproduksjon forringes og forsvinner over hele verden. Ethvert land har rett og plikt til å sikre sin befolkning nok mat. Ukontrollert frihandel med mat undergraver muligheten til dette. Norge må derfor bidra med å produsere mest mulig mat til egen befolkning gjennom en produksjon tilpasset norske ressurser og klimatiske forhold. Norge må også ta til orde for et globalt jordvernmål.

Norsk matproduksjon er framtidsrettet når den klarer å ta vare på de norske kvalitetene knyttet til variert bruksstruktur og høye krav til dyrevelferd og miljø. Land med større innslag av industrilandbruk har sett en eksplosjon i dyresykdommer med påfølgende antibiotikabruk, samt stadig flere bønder som er forgjeldet og ikke lenger eier sin egen gård. Det er en utvikling Senterpartiet ikke ønsker i Norge. For å styrke innsatsen mot antibiotikaresistens må bruken av antibiotika reduseres i helsesektoren, i matproduksjonen og i maten vi importerer. Produksjonsmåten i husdyrholdet hvor antibiotikabruk er mest omfattende, må endres.

Derfor må vi legge til rette for å produsere mat i hele Norge, og videreutvikle en fornuftig arbeidsdeling mellom landsdelene slik at alle landsdeler kan utnytte sine naturressurser både på inn- og utmark. Vi må ta vare på den matjorda vi har. Senterpartiet krever at jordvern vektlegges mye tyngre i alle planprosesser og at Staten setter mer ambisiøse mål for å unngå omdisponering av areal. Det må etableres en erstatningsordning for uunngåelig nedbygging av matjord. Utmarka og beiteressursene må kunne nyttes uten store tap til rovdyr. Vi må opprettholde dagens markedsordninger og sikre leveringsmuligheter, priser og salg gjennom sterke samvirkeorganisasjoner. Det må legges til rette for en økonomi slik at bønder i ulike produksjoner, størrelser og landsdeler kan investere i og vedlikeholde en trygg og moderne arbeidsplass. Da sikres rekruttering til bondeyrket og levende bygder for framtida. Landbrukspolitikken og reindriftspolitikken kan ikke løsrives fra distriktspolitikken. Distrikts- og strukturvirkemidlene må styrkes for å demme opp mot økt sentralisering av matproduksjon og redusert verdiskaping i distriktene.

Norge har per i dag lav selvforsyning av landbruksprodukter, noe som setter beredskapen på prøve. Selvforsyningsgraden må øke med utgangspunkt i norske ressurser. Produksjon av trygg lokalprodusert mat og klimavennlig norsk mat, forutsetter at den ikke blir utkonkurrert av mat produsert under helt andre forhold i utlandet. Sikring av tollvernet for matvarer vi kan produsere i Norge er derfor avgjørende. Det er også behov for beredskapslagring av vår viktigste matvare: korn.

Stadig flere oppdager at mat ikke er en selvfølge, men en knapp ressurs. Altfor ofte havner god mat i søpla. Senterpartiet vil derfor ha et nasjonalt mål om å halvere matkastingen.  Det er ti ganger mer klimaeffektivt å forebygge matsvinn fremfor å behandle det som avfall og produsere biogass.

Senterpartiet er stolt av kvaliteten på norsk matproduksjon og hvordan den produseres. Det kreves politisk vilje for å opprettholde produksjonen i framtiden, og både forbrukere og matprodusenter har felles sak i en god matpolitikk.