Meny

Nært folk - en tillitsreform i Norge

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 26. mars 2017:

Senterpartiet har en politikk basert på tillit til folk uavhengig av hvor de bor. Vi tror at de som har skoen på, best vet hvor den trykker. Derfor vil vi finne politiske løsninger nært folk, uansett hvor i landet man velger å leve. Nærhet til beslutninger skaper trygghet, tillit og tilpassede løsninger. Fire år med omfattende sentralisering fra dagens Høyre/FrP-regjering har ført til økte avstandsulemper, fremmedgjøring og mer byråkrati.

Nært folk - en tillitsreform i Norge

Senterpartiet har en politikk basert på tillit til folk uavhengig av hvor de bor. Vi tror at de som har skoen på, best vet hvor den trykker. Derfor vil vi finne politiske løsninger nært folk, uansett hvor i landet man velger å leve. Nærhet til beslutninger skaper trygghet, tillit og tilpassede løsninger. Fire år med omfattende sentralisering fra dagens Høyre/FrP-regjering har ført til økte avstandsulemper, fremmedgjøring og mer byråkrati.

Regjeringens sentraliseringsreformer vil få store negative konsekvenser for samfunnsutviklingen.  Kommunereformen, regionreformen, politireformen, helsereformer, langtidsplanen for forsvaret, domstolsreformen og NAV-reformen er eksempler på politikk som både sentraliserer landet, gir dårligere løsninger og bygger ned det tillitsbaserte samfunnet som har tjent oss vel.

Regjeringens reformer innebærer verken forbedringer eller forenklinger for den enkelte innbygger. Erfaringene viser at sentralisering fører til mer administrasjon og mer rapportering. Større enheter gir tyngre beslutningsstrukturer og mer ansvarspulverisering. Dermed blir det færre ressurser til faktisk tjenesteyting. Kostnadene går opp og kvaliteten ned.  Senterpartiet mener det trengs større oppmerksomhet rundt ledelse, kultur og holdninger i forvaltningen, ikke strukturreformer.

Senterpartiet respekterer resultatet når folk i folkeavstemminger eller kommunestyrer og fylkesting har sagt nei til sammenslåing. Stortingets jobb må være å legge til rette for at lokalsamfunn skal kunne utvikle seg best mulig, og ikke å overprøve folkemeningen eller straffe resultater vi ikke liker. Derfor skal Senterpartiet sørge for å reversere alle vedtak om tvangssammenslåinger vedtatt i stortingsperioden 2013-17, dersom kommuner og/eller fylker selv ønsker det.

Den såkalte «nærpolitireformen» skulle gi mer operativ aktivitet og tilstedeværelse av politi over hele landet. Reformen har i stedet medført en enorm vekst i Politidirektoratet, mens lensmannskontor, politistasjoner og politidistrikt blitt nedlagt. På samme måte opplever lokalsamfunn at lokale sjukehus og helsetilbud legges ned, mens byråkratiet i helseforetakene vokser. Avstandene øker og tryggheten reduseres.

Nærhet til tjenester er viktig for å ivareta sårbare grupper i samfunnet. Digitale løsninger kan ikke erstatte mennesker i førstelinjetjenesten. NAV-reformen gjør det vanskeligere for folk som for eksempel sliter med språk, sykdom eller andre utfordringer å få riktig og rask hjelp i systemet. Integrering av flyktninger og asylsøkere blir bedre i oversiktlige samfunn. Derfor er det viktig å legge til rette for at alle kommuner, også de minste, kan bidra til bosetting og mottakskapasitet. Den norske bosettingsmodellen baserer seg på lokalt eierskap til integrering gjennom at det fattes kommunale vedtak om å bosette flyktninger. Modellen har vist seg vellykket.

Senterpartiet vil bruke de mulighetene som ny teknologi gir til å understøtte målet om desentraliserte tjenester nært folk. Digitalisering, innovasjon og fornying av offentlig sektor skal sikre en kostnadseffektiv tjenesteyting med høy kvalitet for framtida.

Sentral forvaltning vokser i Norge. Dette henger tett sammen med økt detaljstyring, rapportering og resultatmåling. Samtidig svekkes førstelinjen og de som utøver tjenester overfor innbyggerne. Senterpartiet ønsker derfor en tillitsreform med myndighet og ansvar nær folk og som lytter til lærere, helsepersonell, politifolk, lokalpolitikere og andre som vet best hvordan oppgavene kan løses lokalt. Ved å legge om offentlig sektor i retning av mer tillitsbasert styring får vi bedre løsninger, vi desentraliserer oppgaver forenkler og slanker byråkratiet. Vi vil flytte ressurser fra administrasjon til tjenesteyting. Vi vil legge ned direktorater, ikke lensmannskontor, kommuner og sjukehus.