Meny

Nei til salg av Norge

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 24. mars 2017:

Vi har bygd landet vårt med utgangspunkt i rike naturressurser. Disse ligger spredt i hele landet, både til lands og til vanns. Verdiskapingen fra disse ressursene har lagt grunnlaget for vår felles velferd.  

Nei til salg av Norge

Vi har bygd landet vårt med utgangspunkt i rike naturressurser. Disse ligger spredt i hele landet, både til lands og til vanns. Verdiskapingen fra disse ressursene har lagt grunnlaget for vår felles velferd.  

Forutseende politikere sikret lokalt og nasjonalt eierskap til vannkraft, jord, skog, fisk, mineraler, olje og gass gjennom egne konsesjonslover. Det la grunnlaget for en god samfunnsutvikling. Landet vårt ville vært svært annerledes hvis ikke verdiene fra fisk, havbruk, fossefall og olje- og gassforekomstene hadde kommet hele samfunnet til gode. Mange lands befolkninger er mindre heldig stilt, ved at store naturrikdommer bare kommer noen få, ofte utenlandske eiere, til gode. 

Globale selskapers kamp om markeder og ressurser presser fram krav om økt frihandel og avtaler der forretning skal gå foran nasjonal lovgivning. Norge har ressurser som verden trenger mer av, vi er et stabilt land med høyt utdannet befolkning og vi har avansert teknologi. Dette gjør Norge til et attraktivt marked for investeringer. 

Senterpartiet vil videreutvikle vårt nasjonale lovverk og ha en politikk som sikrer verdiene for framtidige generasjoner. Nøkkelbedrifter for landets infrastruktur må ikke avhendes til private interesser med avkastning og utbytte som hovedmål.  Utenlandsk kapital må ikke gis eierrettigheter til evigvarende norske naturressurser, eller avtaler som gjør at utenlandske interesser kan overprøve norsk lovgivning. Vi må bruke statlig kapital offensivt for å sikre viktig nasjonalt eierskap.

Senterpartiet hegner om et nasjonalt og lokalt eierskap som skaper lokale ringvirkninger. Kommuner må få beholde en større del av verdiskapningen på lokale naturressurser. Kapitaliseringsrenta for beregning av kommunal eiendomsskatt på kraftinstallasjoner må fastsettes årlig i statsbudsjettet basert på faglige kriterier. Et levende folkestyre forvalter felles ressurser til beste for et samfunn med små geografiske og sosiale forskjeller, og en selvstendig nasjonalstat sikrer eierskap til ressurser en struktur for verdiskaping.