Meny

Nok en sentraliseringsreform fra regjeringen

Sist endret: 30.01.2017

Sp er svært kritisk til regjeringens oppdrag om fylkessammenslåinger. Det er en reform som bare har fokus på størrelse, sier landsstyret i Sp i en uttalelse.

Uttalelse vedtatt av landsstyret i Senterpartiet samlet til møte 24. oktober på Thon Hotell Opera i Oslo:

Nok en sentraliseringsreform fra regjeringen

Senterpartiet er svært kritisk til regjeringens oppdrag om fylkessammenslåinger. Det er en reform som bare har fokus på størrelse. Hverken oppgavene fylkeskommunene skal løse, organiseringen av statens egne etater, inndeling av valgkretsene til stortingsvalg og konsekvenser for bosettingsmøter og likeverdig tjenester i hele landet er utredet og lagt til grunn for reformen.

Det foreligger ingen dokumentasjon på at dagens fylkeskommuner er for små, eller har uhensiktsmessig inndeling for å løse de oppgaver fylkene er tildelt. Etter at fylkeskommunene ble fratatt ansvaret for spesialisthelsetjenesten, er hovedoppgavene knyttet til vei og kollektivtrafikk, videregående opplæring, kultur og regional utvikling. 

Den rød-grønne regjeringen gjennomførte i 2010 en oppgavereform som tilførte fylkeskommunen utvidet ansvar på samferdselsområdet og innen landbruks- og fiskeriforvaltning.  Regjeringen Solberg har gått motsatt vei og tatt fra fylkeskommunene ansvaret for tannhelsetjenesten og også åpnet for å overføre ansvar for videregående opplæring og kollektivtrafikk til kommunene. En forutsetning for Senterpartiet for å vurdere større regioner er minimum at nye oppgavene som skal flyttes ut fra staten til regionene er klart definert, og at det har støtte i fylkenes befolkning.

Senterpartiet har i Stortinget fremmet forslag om en oppgavereform hvor fylkeskommunene gis oppgaver som i dag løses av direktorater og statsforetak.  Ved behandling av regionmeldingen la vi fram forslag om overføring av 14 konkrete oppgaver til fylkeskommunene. Vi understreket at alle forslagene var basert på at dagens fylker kunne overta oppgavene. Ingen av disse oppgavene har regjeringen lagt fram som aktuelle for nye regioner.

Norge har i dag 19 valgdistrikt til Stortingsvalget. Regjeringen legger til rette for at valgdistriktene, som er nedfelt i Grunnloven, skal reduseres til 10 og tilpasses ny fylkesstruktur.  Dette vil forsterke sentraliseringsvirkningene av en fylkesreform. Dagens valgordning for Stortinget er nøye avveid for å sikre at hele landet er representert.