Både i rovviltforliket (2004) og i seinere stortingsvedtak var det ei forutsetning for politikerne at tap av beitedyr forårsaket av rovdyr skulle holdes på samme nivå som før. Men offentlige statistikker fra Statens reindriftsforvaltning viser nå at tapene har økt betydelig fra 2004 til 2016. Dette strider mot intensjonen i rovviltforliket, om at et økt biologisk mangfold ikke skulle bidra til økning i tap av beitedyr i utmark.

Senterpartiets samepolitiske landsmøte vil hevde at mangel på åpenhet i rovviltforvaltningen om bestandstallene, fører til at tilliten mellom aktørene blir liten, noe ingen er tjent med. Nye vitenskapelige undersøkelser fra Finland viser ellers at det ikke er slik, som det tidligere har vært hevdet, at rovvilt kun tar ut svake dyr i flokkene. Nye undersøkelser viser nå at det er dyrene som er i best form som blir tatt. Sps samepolitiske landsmøte vil derfor jobbe for at rovdyrbestanden skal ned, slik at tapene også går ned i henhold til rovviltforliket i 2004. 

Sps samepolitiske landsmøte i Tromsø 19.03.2017