Det samepolitiske landsmøtet var godt besøkt med 19 delegater fra Varanger til Oslo foruten tre observatører (valgkomiteen) og to gjester: Ellinor Jåma (på skype) om det å være på Sametinget i dag, mens Svein P. Pedersen innledet med hvordan det var å være tidligere på Sametinget. Elle Martine Eira (juss-student) holdt et innlegg om Nordisk samekonvensjon.

Andre saker som ble drøftet:

 • Melding om Sps samepolitiske virksomhet i årene 2015 og 2016
 • Skifte av leder i rådet. Da Helge Guttormsen ønsket å gå av (etter 4 år), blei Jan Ole Klemet Hermansen fra Kautokeino fremmet av valgkomiteen og enstemmig valgt som ny leder.
 • Ellers valgt nytt Sps samepolitiske råd for perioden 2017-19
 • Utsendinger til Sps landsmøte i Trondheim blei utvidet med den nye rådslederen Jan Ole
 • Budsjett for drift av arbeidet i valget til Sametinget 2017 vedtatt av landsmøtet
 • Eget AU i Sps samepolitiske råd under valgkampen til sametinget. Alle på landsmøtet enig om at viktig å få til et godt samarbeid med Sps valgkamp til Stortinget og kandidatene der.
 • Som Sps presidentkandidat til sametingsvalget blei Cecilie Hansen i valgkrets 1 valgt, mens Odd Iver Sara i valgkrets nr.3 blei valgt som varapresident.

Cecilie Hansen ble med stort flertall valgt til Sps presidentkandidat ved sametingsvalget for 2017. Cecilie topper Sps valgliste i valgkrets 1.
Cecilie Hansen ble med stort flertall valgt til Sps presidentkandidat ved sametingsvalget for 2017. Cecilie topper Sps valgliste i valgkrets 1.

Ellers sluttet Sps samepolitiske landsmøte seg til de forslag til programendringer Sps samepolitiske råd hadde foreslått i Sps handlings- og prinsipp program:

 • Ny linje 30 (etter linje 29)
 • Norge er tuftet på to folk, nordmenn og samer (Grunnloven §108). Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og videreutvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
 • Side 8, Linje 36: ……. miljø land.  Reindrifta må sikres rammevilkår som gir en fortsatt bærekraftig drift. Havbruket….
 • Side 12, etter linje 8: Reindriften må sidestilles med landbruket i forhold til avgifter på driftsmidler.
 • linje 35: kommunene er i dag gode sentre.
 • Side 20, linje 24: Sps samepolitiske råd vil ha dissensforslaget her om ressursskatt med i prinsipp-programmet.
 • Side 22, linje 35-39: Sps samepolitiske råd støtter at dissensen her lagt til i programforslaget
 • Side 23, Linje 31: ...landbruk og reindrift.
 • Side 25, linje 6: overskriften «Reindrift» strykes       ….. av landet og er en viktig samisk næring. Reindriften har … produkter. Næringen er også viktig for bevaring og utøvelse av samisk språk og kultur.
 • Linje 9: Rein…. til ressursgrunnlaget, men like viktig er det at reindrifta sikres forutsigbare rammevilkår.
 • Linje 13 (Sp vil – nytt punkt): Sp vil støtte reindriftens krav om en ny gjennomgang og revidering av reindriftsloven (av 2007)
 • Side 26, linje 33 etter petroleumsvirksomhet…   Områdene Lofoten og Vesterålen er vårt spiskammers og gyteområde for skreien i Barentshavet. Området krever derfor særlig vern.
 • Side 31, linje 15: …. for naturen, eksisterende næringer og for samfunnet.
 • Linje 31…. verneverdiene og eksisterende næringer.
 • Side 34., linje 7: ….. bufe og reinsdyr.
 • Ny linje 12:. Beitenæringenes fagkompetanse må i større grad inkluderes i kunnskapsgrunnlaget for rovdyrforvaltningen
 • Linje 17:  ved uttak …. Være mulig å bruke nødvendige ressurser. Spesielt hund og tekniske hjelpemidler som drone, scooter….
 • Side 45, linje 47-49: Sps samepolitiske råd støtter dissensen her
 • Side 47, linje 6: … uavhengig sosial, kulturell, språklig og geografisk bakgrunn.
 • Side 55,linje 23: Sp vil sikre videre drift og utvikling av SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter/ psykisk helsevern)
 • Side 58, linje 8: Norsk og samisk er likestilt som språk i Norge. Både barn og voksne må sikres et godt opplæringstilbud i de samiske språkene. Det må satses på flere lærere og bedre læremidler. Inntil nok lærere må tilbud og fjernundervisning (Lyd/bilde) med språkbad hospitering prioriteres.
 • Side 66, linje 24: …. første alternativ. Barnets språklige og kulturelle bakgrunn må også vektlegges.
 • Side 72, linje 32: …Flerspråkelighet og tolkningstjenester er viktige i alle deler av justissektoren og spesielt i grenseområdene.
 • Side 79,linje 16: Sp vil jobbe for Nasjonalt museum for kvener og norsfinner i Vadsø

Resolusjoner fra landsmøtet kan du lese her