Sps samepolitiske landsmøte mener at dette skyldes kvoteordninga som praktiseres i dag. Det begynte i 1990 tallet med at noen kyst- og fjordfiskere ble tildelt en kvote, mens andre fikk fiske på ei felleskvote. Det viste seg at når torsken kom i fjordene, var felleskvota allerede oppfisket. Dermed forsvant også fiskebrukene og arbeidsplassene på land. De som var heldige og få kvoter, kunne fiske opp sine kvoter, og noen år etterpå ble det tillatt å selge kvotene på det åpne marked til høystbydende. Nå er en stor del av disse kvotefiskerne blitt pensjonister og har solgt kvotene sine. Konsekvensene er at kvotene sentraliseres ved at de selges ut fra kyst- og fjordsamfunnene. Dette igjen forsterker utarminga av fiskerinæringa i distriktene.

Snart er det bare noen få bedrifter som eier all fisken i havet. Det er få, om noen, nyetablerere som i dag kan starte opp som fiskere på grunn av at de ikke har kapital verken til båt, bruk eller kvote som koster flere millioner, alt etter størrelsen.

Sps samepolitiske landsmøte mener at staten må endre reglene slik at torskekvotene ikke blir omsettelige. Deretter må kvotene fordeles til kommuner som kan la unge folk som vil starte opp med fiske få benytte dem til en rimelig leie. Kvotene må da ikke kunne selges eller på annen måte avhendes ut av kommunen.

Sps samepolitiske landsmøte 19.03.2017