I dag er de samiske barns språk- og opplæringsrettigheter tilfeldige i og med at deres undervisning i all hovedsak finansieres på kommunalt nivå.

I vårt landstrakte land der mange samer bor i distrikter er fjernundervisning helt nødvendig for å sikre alle elever som ønsker det samiskopplæring. Det er flere skoler som i dag har god erfaring og kompetanse med fjernundervisning med gode hospiteringstilbud, men de er dessverre stadig nedleggelsestruet pga kommuneøkonomi og politiske prioriteringer.

Senterpartiets samepolitiske landsmøte mener det er viktig å styrke og videreutvikle kompetansen som er bygd opp i de ulike skolene som tilbyr fjernundervisning i samisk som eksempel sameskolene i Hattfjelldal, Målselv og Sirbma/ Utsjok. Vi vil arbeide for å sikre videre drift ved disse skolene, og ser at en statlig fast finansiering må på plass.

Om samiske barns opplæringsrettigheter vises det til en rekke internasjonale forpliktelser som staten må oppfylle:

•  FNs erklæring om urfolks rettigheter, artikkel 14 om selvbestemmelse i undervisningssystemet,

•  ILO- konvensjonen 169, spesielt artiklene 22,27 og 29 om myndighetenes forpliktelse til å støtte arbeidet,

•  Den europeiske pakten om minoritetsspråk art 14 om tilrettelegge og fremme samarbeid over landegrenser bl.a i undervisningssektoren,

• Forslag i Nordisk samekonvensjon 26.10.2005 s 213,

• Anmodning fra FN spesialrapportør Victoria Tauli Corpuz til statene Norge og Finland om å bidra til fast etablering av fellesskolen Sirbma/Utsjok.

Sps samepolitiske landsmøte i Tromsø, 19.03.2017