Meny
Bli medlem

Sps samepolitiske landsmøte i Tromsø, 18.-19. mars 2017 - et kort referat

Sist endret: 27.09.2020

Den store oppslutningen om Sp i galluper og mediene engasjerte. Ut fra de nominasjoner som forelå på Sps valglister til sametingsvalget, hadde landsmøtet stor tro på at man denne gang ville få til et godt sametingsvalg.

Det samepolitiske landsmøtet var godt besøkt med 19 delegater fra Varanger til Oslo foruten tre observatører (valgkomiteen) og to gjester: Ellinor Jåma (på skype) om det å være på Sametinget i dag, mens Svein P. Pedersen innledet med hvordan det var å være tidligere på Sametinget. Elle Martine Eira (juss-student) holdt et innlegg om Nordisk samekonvensjon.

Andre saker som ble drøftet:

 • Melding om Sps samepolitiske virksomhet i årene 2015 og 2016
 • Skifte av leder i rådet. Da Helge Guttormsen ønsket å gå av (etter 4 år), blei Jan Ole Klemet Hermansen fra Kautokeino fremmet av valgkomiteen og enstemmig valgt som ny leder.
 • Ellers valgt nytt Sps samepolitiske råd for perioden 2017-19
 • Utsendinger til Sps landsmøte i Trondheim blei utvidet med den nye rådslederen Jan Ole
 • Budsjett for drift av arbeidet i valget til Sametinget 2017 vedtatt av landsmøtet
 • Eget AU i Sps samepolitiske råd under valgkampen til sametinget. Alle på landsmøtet enig om at viktig å få til et godt samarbeid med Sps valgkamp til Stortinget og kandidatene der.
 • Som Sps presidentkandidat til sametingsvalget blei Cecilie Hansen i valgkrets 1 valgt, mens Odd Iver Sara i valgkrets nr.3 blei valgt som varapresident.

Cecilie Hansen ble med stort flertall valgt til Sps presidentkandidat ved sametingsvalget for 2017. Cecilie topper Sps valgliste i valgkrets 1.
Cecilie Hansen ble med stort flertall valgt til Sps presidentkandidat ved sametingsvalget for 2017. Cecilie topper Sps valgliste i valgkrets 1.

Ellers sluttet Sps samepolitiske landsmøte seg til de forslag til programendringer Sps samepolitiske råd hadde foreslått i Sps handlings- og prinsipp program:

 • Ny linje 30 (etter linje 29)
 • Norge er tuftet på to folk, nordmenn og samer (Grunnloven §108). Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og videreutvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
 • Side 8, Linje 36: ……. miljø land.  Reindrifta må sikres rammevilkår som gir en fortsatt bærekraftig drift. Havbruket….
 • Side 12, etter linje 8: Reindriften må sidestilles med landbruket i forhold til avgifter på driftsmidler.
 • linje 35: kommunene er i dag gode sentre.
 • Side 20, linje 24: Sps samepolitiske råd vil ha dissensforslaget her om ressursskatt med i prinsipp-programmet.
 • Side 22, linje 35-39: Sps samepolitiske råd støtter at dissensen her lagt til i programforslaget
 • Side 23, Linje 31: ...landbruk og reindrift.
 • Side 25, linje 6: overskriften «Reindrift» strykes       ….. av landet og er en viktig samisk næring. Reindriften har … produkter. Næringen er også viktig for bevaring og utøvelse av samisk språk og kultur.
 • Linje 9: Rein…. til ressursgrunnlaget, men like viktig er det at reindrifta sikres forutsigbare rammevilkår.
 • Linje 13 (Sp vil – nytt punkt): Sp vil støtte reindriftens krav om en ny gjennomgang og revidering av reindriftsloven (av 2007)
 • Side 26, linje 33 etter petroleumsvirksomhet…   Områdene Lofoten og Vesterålen er vårt spiskammers og gyteområde for skreien i Barentshavet. Området krever derfor særlig vern.
 • Side 31, linje 15: …. for naturen, eksisterende næringer og for samfunnet.
 • Linje 31…. verneverdiene og eksisterende næringer.
 • Side 34., linje 7: ….. bufe og reinsdyr.
 • Ny linje 12:. Beitenæringenes fagkompetanse må i større grad inkluderes i kunnskapsgrunnlaget for rovdyrforvaltningen
 • Linje 17:  ved uttak …. Være mulig å bruke nødvendige ressurser. Spesielt hund og tekniske hjelpemidler som drone, scooter….
 • Side 45, linje 47-49: Sps samepolitiske råd støtter dissensen her
 • Side 47, linje 6: … uavhengig sosial, kulturell, språklig og geografisk bakgrunn.
 • Side 55,linje 23: Sp vil sikre videre drift og utvikling av SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter/ psykisk helsevern)
 • Side 58, linje 8: Norsk og samisk er likestilt som språk i Norge. Både barn og voksne må sikres et godt opplæringstilbud i de samiske språkene. Det må satses på flere lærere og bedre læremidler. Inntil nok lærere må tilbud og fjernundervisning (Lyd/bilde) med språkbad hospitering prioriteres.
 • Side 66, linje 24: …. første alternativ. Barnets språklige og kulturelle bakgrunn må også vektlegges.
 • Side 72, linje 32: …Flerspråkelighet og tolkningstjenester er viktige i alle deler av justissektoren og spesielt i grenseområdene.
 • Side 79,linje 16: Sp vil jobbe for Nasjonalt museum for kvener og norsfinner i Vadsø

Resolusjoner fra landsmøtet kan du lese her