Verdigrunnlag

Senterpartiet har som mål å legge til rette for en samfunnsutvikling hvor samene på egne premisser utvikler språk, kultur og næringsliv.

Sametinget

Senterpartiets sametingsgruppe vil ha tjenester og tilbud nær folk der de bor i Sápmi.

Vårt mål

 • Sp vil være med å styrke et positivt omdømme til Sametinget som et viktig rådgivende organ innenfor politiske saker som angår samer.
 • Sp vil være brobygger mellom Sametinget og andre beslutningsorganer som Stortinget, fylket og kommuner samt andre samarbeidsparter som er naturlige for å fremme samepolitiske interesser.
 • Sp vil jobbe for vekst i alle de samiske kommunene og være en motmakt mot sentralisering og svekkelser av viktige offentlige tjenestetilbud som lensmannskontor, skattekontor, helsetjenester, eldreomsorg, skoler og barnehager.
 • Sp vil jobbe for økte bevilgninger slik at Sametinget kan satse på samisk språk, næringsutvikling og kulturfremmende tiltak.
 • Sp er sterkt imot kommune- og fylkessammenslåing ved tvang, siden dette kan ramme de samiskspråklige kommunene hardt.
 • Konsultasjonsordningen må styrkes.

Barn og ungdom - vår fremtid

Senterpartiet vil:

 • legge til rette for at barn lærer seg muntlig samisk fra barnehagen til og med grunnskolen
 • styrke samisk språkopplæring
 • gi ungdom en sterkere stemme i den politiske hverdagen og la ungdom fremme sitt syn for å påvirke fremtiden i fylket og i kommunen sin
 • at ungdomsrådet på Sametinget skal styrkes og få bevilgningsrett

Språk er makt og kommunikasjon er viktig

Senterpartiet vil:

 • gi voksne mulighet til å lære seg samisk språk muntlig i egen kommune
 • etablere samiske språksentre med vektlegging på muntlig samisk i alle store norske byer og i de samiske kommunene samt styrke de etablerte språksentrene
 • at pitesamisk må få et eget samlingssted for revitalisering av sin kultur
 • støtte samiske medier som aviser, radio, nettsteder og andre kommunikasjonslinjer
 • bedre betingelsene for samisk filmproduksjon, litteratur og annen kunstnerisk utvikling

Næringsutvikling og infrastruktur

Senterpartiet er imot privatisering og kapitalisering av naturressursene rundt om i Sápmi. Senterpartiet mener at lokale ressurser som fisk, dyrkingsjord, beiteland og melkekvoter m.m. ikke skal kunne drives eller kjøpes opp av kommersielle selskaper. Naturressursene i samiske områder skal komme lokalbefolkningen til gode. Senterpartiet er imot flere verneområder, og mener at forvaltning gjennom bærekraftig bruk er det beste naturvernet.

 • Primærnæring og naturbaserte næringer skal prioriteres fremfor ikke-fornybare næringer.
 • Støtteordninger til primærnæringene skal tilbakeføres og videreutvikles.
 • Matjord og beitearealer skal ivaretas.
 • Reindrift som en familiebasert næring skal sikres rammevilkår som gir forutsigbarhet og fortsatt bærekraftig drift.
 • Reindrift må likebehandles med andre næringer med hensyn til avgifter på driftsmidler.
 • Staten må redusere rovviltbestandene.
 • Arktisk jordbruk må støttes med ordninger tilpasset klima og særegenhet.
 • Kommunenes sjølråderett i gruve- og mineralsaker må styrkes.
 • Det må innføres en mineralavgift/ressursskatt til kommunene som har disse ressursene.
 • Styrke infrastruktur i samiske kommuner som vei, flyplass, båt og havner samt full DAB-, mobil- og fiberdekning i hele Finnmark..
 • Det må bli fortgang i nødvendige endringer i reindriftsloven.
 • Lokalbefolkningen skal sikres rettigheter for oppdrett av eksisterende arter, og samiske sentra her må få en rolle i forvaltningen av maritime ressurser.
 • Tradisjonelle rettigheter til fiske må sikres lokalbefolkningen i sjøsamiske områder.
 • Det bør utarbeides lokale og regionale forvaltningsordninger etter prinsippet om «nærhet og avhengighet» som sikrer fritt fiske på fjordene.
 • Områdene Lofoten og Vesterålen er både vårt spiskammers og gyteområde for skreien i Barentshavet: Ingen oljeutvinning her!
 • Vi må få lokal videreforedling og verdiskaping av utmarks- og primærnæringsråvarer.
 • Det skal satses på arktisk reiseliv, der samisk kultur blir formidlet på en god måte.
 • Vi må sikre sjøsamiske rettigheter med blant annet fritt fiske for båter under 11 meter og tilbakeføring av kvoter til kystflåten.
 • Sametinget må få en tildelingsrett på nye fiskekvoter til fordeling blant unge som arbeider innen jordbruk, reindrift og fiske.

Kultur og idrett

Senterpartiet vil:

 • jobbe for å få etablert en landsdekkende upolitisk samisk kulturorganisasjon
 • jobbe for å realisere nytt teaterbygg til Beaivváš Sámi Našunálateáhter med lokalisering i Kautokeino
 • styrke samisk kirkeliv gjennom økonomiske ressurser
 • støtte opp om idrett og idrettsanlegg i samiske kommuner
 • styrke samiske museum og samisk kunst- og kulturformidling
 • etablere permanente nasjonale «Samisk Hus» i alle bysentre

Miljø

Senterpartiet vil:

 • forvalte naturressursene basert på lokal kunnskap
 • sikre at Finnmarks befolkning har fortrinnsrett til høsting av naturen, jakt, fiske og friluftsliv
 • redusere rovviltbestanden og åpne for uttak av ørn for å få en bærekraftig forvaltning som prioriterer produksjons- og beitedyr
 • at reindriftens fagkompetanse i større grad må inn i kunnskapsgrunnlaget for rovdyrforvaltningen
 • omgjøre vedtak om etablering av Nussir med forurensende utslipp i en fiskefjord med god lakseelv
 • avsette nødvendige midler til en uhildet forskning på oppdrettsnæringens virkninger på livet i havet, i fjorder og elver langs kysten
 • stille strenge krav til inngrep og utslipp i miljøet og naturen, som skal overlates til våre barn og barnebarn

Skole og utdanning

Senterpartiet vil:

 • styrke kunnskapen om samisk språk og kultur og sikre at alle elever lærer om dette
 • styrke yrkesfagutdanningene og ønsker en skole der de praktiske fagene får en større plass og høyere status
 • sikre utdanningsinstitusjoner i Finnmark og Distrikts-Norge generelt samt innen primærnæringene spesielt
 • tilrettelegge for høyere utdanning i nærmiljøet
 • utvikle Sámi Allaskuvla (Samisk høgskole) til et urfolksuniversitet

Helse og omsorg

Senterpartiet vil:

 • sikre fremtidig drift ved Finnmarksklinikken med dagens lokalisering
 • sikre eldre og pleietrengende omsorgstjenester på eget morsmål
 • jobbe for etablering av samisk helsepark i Finnmark
 • sikre videre drift og utvikling av SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern) i hele Sápmi
 • sikre samiskspråklige brukere fullverdige helse- og omsorgstjenester på eget morsmål

Samisk urbefolkning og lokal selvråderett

I områdene sør for Finnmark må utredningsarbeidet til Samerettsutvalget 2 (2007) sluttføres. Om fjelloven innføres, må Sametinget ha en sentral rolle for å sikre samiske rettigheter. Norge er tuftet på to folk: nordmenn og samer. Etter ILO-konvensjon nr. 169 er samene definert som Norges urfolk. Den norske regjering og Sametinget har sluttet seg til FNs urbefolkningserklæring og lovfestet dette i Grunnloven § 108.

Senterpartiet vil at staten sikrer at det i forslag til ny nordisk samekonvensjon ikke vedtas en svekkelse av samenes rett til selvbestemmelse.

Senterpartiet går inn for en sannhetskommisjon for å avdekke konsekvensene av fornorskningspolitikken – både den gang og de sårene som ennå ligger opp i dagen.

Samforent programforslag av 6. juni. Vedtatt av Senterpartiets samepolitiske råd 9. juli 2017.

Jan Ole Klemet Hermansen            Nancy Porsanger Anti            Helge Guttormsen
leder                                                      nestleder                                   sekretær

Følg Senterpartiets Samepolitisk råd på Facebook!