Meny
Bli medlem
2017 - protest mot oljeboring, Arendsalsuka

Senterpartiets 20 forslag til en sterkere klimapolitikk

Senterpartiets programkomite la fram førsteutkast til nytt Prinsipp- og handlingsprogram for Senterpartiet for stortingsperioden 2021–2025 på pressekonferanse 8. oktober. Her er 20 forslag til en sterkere klimapolitikk fra programutkastet.

Publisert: 08.10.2020


1)  Bygge ut 10 000 hurtigladere i hele landet innen 2030 og ha en nasjonal plan for ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass.

2)  Alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Alle nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030. 100 % av bybussene skal være utslippsfrie i 2030.

3) Bygge ut og oppgradere jernbanen mellom landsdelene for å sikre at flere reisende og mer gods transporteres på bane. Elektrifisere eller innføre hydrogentog på linjer som i dag går med dieseltog. Bedre nattogtilbudet mellom de største byene i Norge og Nord-Europa.

4) Ha null- og lavutslipp som hovedregel ved utlysning av nye anbud på ferjer og hurtigbåter, samtidig som antall avganger blir opprettholdt eller forbedret.

5) Redusere klimautslippene fra næringstransport/tungtransport, blant annet ved å etablere et CO2-fond for næringstransporten.

6) Stille krav om utslippsfrie løsninger i offentlige ferger og hurtigbåtanbud. Merkostnadene ved dette skal dekkes av staten fullt ut. Samarbeide med kommunene om et mål som sier at   norske havner skal være utslippsfrie innen 2030.

7)  Sikre en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Det er viktig å gi avgiftslettelser og samtidig øke andelen avansert biodrivstoff som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten.

8) Norge skal tar initiativ til reforhandling av Chicago-konvensjonen med sikte på økte avgifter på internasjonale flyreiser slik at all internasjonal flytrafikk tar sin andel av utslippsreduksjoner og omstilling.

9) Program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. De første innenriks ruteflygningene bør være elektrifisert i 2030 og det bør etableres et statlig pilotprosjekt for elfly.

10) Opprette et «Bionova», et klimafond på 10 mrd. kroner for landbruket, hvor utøvere kan søke støtte til omlegging av produksjon og drift slik at klimautslippene reduseres per produsert enhet. Fondet skal også bidra til å finansiere tiltak for økt binding av CO2 i skog.

11) Utrede og vurdere en klimatoll på import av kjøtt og ha en tydeligere merking av importkjøtt.

12) Styrke arbeidet for økt karbonlagring i jord og skog. Det bør stimuleres til aktiv skogsdrift, økt bruk av fangvekster og biokull. Virkemidler som styrker etablering av sirkulære verdikjeder ved bruk av biokull, bør prioriteres.

13) Utarbeide en statlig plan for hvordan skogen skal brukes i klimasammenheng. Gjeninnføre tilskuddet for uttak av hogstavfall (GROT-tilskuddet) som stimulans til produksjon av biobrensel.

14)         Øke skogens CO2-opptak ved å gi tilskudd til planting av skog. Arbeidet med tettere planting, planteforedling, gjødsling, ugraskontroll, ungskogpleie og tynning må intensiveres. Gjennom tilskuddsordninger stimulere til økt uttak av blandingsskog for planting av barskog som bidrar   til økt CO2-opptak.

15)  Prioritere tre i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og renovering. Det nye regjeringskvartalet må bygges i tre.

16)  Innføre klimaberegninger i alle større byggeprosjekter i offentlig regi. Stille krav om at miljø og klima skal vektes med minst 30 % i offentlige anskaffelser der innkjøpene har klimapåvirkning. Sette mål for utslippskutt i Universitets- og høyskolesektoren og i   sykehussektoren.

17) Inngå en forpliktende avtale med havbruksnæringa og fiskerinæringa om en halvering av mklimagassutslipp fram til 2030.

18) Sette mål om 10 TWh energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg.

19) Øke støtten til installasjon av solcelleanlegg som vil bidra til å øke tilfanget av fornybar energi   og skape et marked for den industrien i Norge som produserer solcellepaneler.

20) Norge må styrke ordningen for klimafinansering knyttet til energiomstilling i framvoksende økonomier. Målet må være at Norge skal bli en sentral bidragsyter i arbeidet med å velge fornybare energikilder som grunnlag for videre utvikling i framvoksende økonomier.