Meny

Retningslinjer for kommuneråd, kommunalpolitisk forum og rådsmøter

Sist endret: 05 07 2021

(Sist endret av landsstyret i oktober 2020)

PDF-utgave finner du her

 

 Kommuneråd 

Kommuneråd består av:  
• de tillitsvalgte i Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen  
• og av partiets medlemmer i kommunestyret og andre kommunale styrer, nemnder, råd og utvalg. 

I tillegg har de øvrige lokallagsmedlemmer adgang til kommunerådsmøtene med stemmerett. 

Det er lokallagets evt. fellesstyrets leder, som innkaller til og leder kommunerådsmøtene, i samråd med gruppelederen. 
Formålet med kommunerådsmøtene er å få samhold mellom partiets program og praktisk politikk, samt å drøfte den fremtidige utvikling av kommunen. 

Kommunerådsmøte holdes normalt hver måned. Møtet er et senterpolitisk forum for drøfting av: 
1.      Større prinsipielle saker som ventes eller ønskes tatt opp i formannskap, kommunestyre eller andre kommunale organer. 
2.      Kommunestyrekartets saker, prioritert etter senterpolitisk aktualitet. 
3.      Politiske ideer og saker som bør tas opp i form av spørsmål eller interpellasjoner i kommunestyret. 
4.      Arbeidsdelingen når det gjelder saksforberedelse og fremleggelse i kommunestyret. 
5.      Viktige saker som angår fylkes- eller rikspolitiske organer. 
 Konklusjoner/avstemninger i kommunerådsmøter er rådgivende for partiets representanter i kommunale verv. Det føres protokoll på møtene, og vedtak må i tide meddeles dem det angår. 


Kommunalpolitisk forum 

Senterpartiordførere, varaordførere og fylkeslagets/fylkesdelslagets styre utgjør kommunalpolitisk forum. (Kan om ønskelig utvides med gruppeledere og formannskapsmedlemmer) 
En har møter når fylkesstyret eller 2 av ordførerne finner det nødvendig. 
Møtet skal drøfte aktuelle kommunalpolitiske saker som har interesse for flere av kommunene. 
Samordne den kommunale politikken slik at Senterpartiet kan framstå som et helhetlig parti i hele fylket. 

 

Rådsmøter 


Rådsmøtene består av  
• fylkeslagets/fylkesdelslagets styre i Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen • stortingsrepresentanten(e)
• fylkestingsmedlemmene og fylkesrådsmedlemmene
• andre medlemmer av fylkespolitiske organer og utvalg
• ordførere
• gruppeledere i kommuner som ellers ikke er representert i rådsmøtet
• sentralstyremedlemmer fra fylket/stortingsvalgkretsen
• fylkessekretær (med talerett) 

Det er fylkespartiets leder/leder av samarbeidsstyret som innkaller til og leder rådsmøtene, i samråd med gruppelederen. 
Formålet med rådsmøtene er å få samsvar mellom partiets program og praktisk politikk, samt å drøfte den fremtidige utvikling i fylket.  

Møtet skal drøfte: 
1. Større prinsipielle saker som ventes å komme opp i fylkestinget på lengre sikt, herunder saker som angår generelle programposter i fylkestingsvalgprogrammet og som derfor bør utredes og drøftes nærmere. 
 
2. Politiske ideer og saker som bør tas opp i form av spørsmål eller interpellasjoner i fylkestinget. 
 
3. Rikspolitiske saker som angår fylket og/eller dets kommuner. 
Konklusjoner/avstemninger i rådsmøter er rådgivende for partiets representanter i fylkeskommunale verv. 
Det føres protokoll på møtene, og vedtak må i tide meddeles dem det angår.