Meny

Retningslinjer for arbeidet i kommuner med flere lokallag

Vedtatt av Senterpartiets landsstyre april 2018.

PDF-utgave finner du her

Lokallagenes organisasjonsmessige status

De enkelte lokallag i kommunen betraktes som selvstendige lokallag etter vedtektene, og sorterer direkte under fylkeslaget organisasjonsmessig. 

 

Fellesstyre for partiarbeidet i kommunen

 

Sammensetning:

Leder og nestleder i de enkelte lokallag i kommunen

Leder i partiets kommunestyregruppe

Leder i Senterungdommens lokallag

 

Konstituering:

De som utgjør fellesstyret møtes til konstituerende møte snarest mulig etter at lokallagene har avholdt sine årsmøter, men senest innen utgangen av kalenderåret, og fordeler følgende verv med ett års funksjonstid: Leder, nestleder, sekretær og kasserer. 

En av lokallagslederne bør velges som leder av fellesstyret.

 

Arbeidsoppgaver:

a)     Før kommunevalg sørge for at det blir gjennomført en nominasjonsprosess innenfor de rammer som følger av partiets vedtekter og retningslinjer. Fellesstyret oppnevner nominasjonskomité.

 

b)    Før kommunevalg sørge for at det blir utarbeidet et forslag til politisk program i god dialog med lokallagene og medlemmene. Fellesstyret oppnevner programkomité. Endelig behandling skal skje i et møte for alle medlemmer i kommunen. 

 

c)     Sammenkalle Senterpartiets gruppe i kommunestyret etter nyvalg og medvirke til at den blir konstituert med leder og nestleder, jfr. partiets vedtekter. 

 

d)    Medvirke til at det alltid er god kontakt og godt samarbeid mellom Senterpartiets representanter i kommunestyret og andre kommunale ombud, lokallagenes medlemmer og tillitsvalgte, ved at det avholdes kommunerådsmøter regelmessig. (Se egne retningslinjer for kommunerådsmøter.) 

 

e)    Planlegge og gjennomføre valgkampen annethvert år, i nært samarbeid med lokallagene og fylkeslaget. Fellesstyret utpeker en valgleder senest innen januar i valgåret.

 

f)      Velge utsendinger til fylkeslagets årsmøte og nominasjonsmøter, basert på samlet medlemstall for hele kommunen ved siste årsskifte og samlet stemmetall for hele kommunen ved siste stortingsvalg, jfr. partiets vedtekter. Utsendingene fordeles forholdsmessig mellom lokallagene, basert på medlemstall.

 

Ordfører, gruppeleder og lederne i lokallagene møter som årsmøteutsendinger i egenskap av sine verv, jfr. partiets vedtekter. 

 

g)     Søke om statlig tilskudd og fordele tilnærmet hele tilskuddet på lokallagene i kommunen, på grunnlag av stemmetall ved siste kommunevalg.

 

h)    Sammenstille lokallagenes og fellesstyrets regnskaper og foreta samlet regnskapsrapportering til SSB. Revidering av samlet regnskap for partiarbeidet i kommunen skal gå på rundgang blant lokallagenes revisorer.

 

i)      Forvalte eventuelle kommunale tilskudd til partiet.

 

j)      Utarbeide en rapport om fellesstyrets virksomhet som legges fram på lokallagenes årsmøter.