Meny
Kirkeløft 3

Historisk løft for kyrkjebygg

Sist endret: 27 02 2024

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og finansminister Trygve Slagsvold Vedum lanserte onsdag 21/2 ein nasjonal bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg. Strategien viser korleis pengane frå Kyrkjebevaringsfondet skal nyttast, og kva kyrkjer som er omfatta av dei tre bevaringsprogramma i strategien. 

Foto: Sp-leder og finansminster Trygve Slagsvold Vedum, ordførar i Skaun kommune Gunn Iversen Stokke, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe i Buvika kirke.

– Dagen markerer starten på eit nasjonalt løft for å ta vare på kulturarven vår. Bevaringsstrategien er starten på ei historisk satsing og eit historisk samarbeid. Regjeringa vil sikre at vi dei neste 20–30 åra skal bruke inntil 500 millionar kroner årleg på å sette i stand kyrkjebygg, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Kyrkjene er sentrale i alle norske lokalsamfunn, både som aktive kyrkjer, samlingsplassar, og kulturminne. Skal vi ta vare på og verna om denne kulturen, må vi sikre at kyrkjene ikkje forfell. Med denne strategien sikrar regjeringa at arbeidet med istand­setjinga av desse historiske bygga no vert sett i gang, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Midlane kjem som utbytte frå Opplysningsvesenets fond og tilleggsløyvingar over statsbudsjettet. Verdien av den samla statlege forpliktinga er tidlegare estimert til å vere i størrelsesorden 10 milliardar kroner. Deretter vil utbytte frå Opplysningsvesenets fond gå til same formålet, gjennom det vi har kalla eit generasjonsfond.
 

Les heile  «Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg»

Se PDF-liste over kyrkjer som vil kunne søke om tilskot frå fondet. 

 

image-20240223105057-1.jpeg
Senterpartiet i Trøndelag stilte med ei rad deltakarar på sjølve lanseringa på Erkebispegården i Trondheim. Her representert ved fylkesleiar Ole Herman Sveian, fylkesordførar Tomas Iver Hallem og kommunalråd og gruppeleiar Vegard Frøseth Fenes i Trondheim bystyre.