Meny
IMG_2471

Marit Arnstads tale til landsstyret i Senterpartiet 28.03.22

Kjære landsstyre! Vi står midt i en utfordrende tid. Russland fører en brutal krig som rammer Ukraina hardt. Mangelen på respekt for krigens folkerett er graverende og får store konsekvenser for sivilbefolkningen i Ukraina. Samtidig markerer russiske handlinger et tidsskille i europeisk sikkerhet.

Også på Stortinget preges debatter og saker av krigssituasjonen midt i Europa. Mange ukrainere er på flukt. Derfor er Sp glad for at Norge tidlig stilte 2 mrd. kroner til disposisjon for humanitært arbeid og at vi deltar aktivt i det felles europeiske arbeidet for å fordele flyktninger. Det er bra at vi etter anmodning fra Moldova vil hente flyktninger, samtidig som vi vil hente mennesker som har behov for sykehusbehandling. 

I ukene og månedene framover kommer det til å komme mange flyktninger til Europa, inkludert til oss her i Norge. Samtidig er det nødvendig å understreke usikkerheten. Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare, vi vet ikke hvor mange flyktninger som kommer, hvor lenge de blir i Norge og hvor mange som vil reise tilbake. Vi må gjøre vårt ytterste for å stille opp uansett hvordan utviklingen blir. 

For Sp er oppslutning om NATO-medlemskapet og en større satsning på det norske forsvaret helt grunnleggende og nødvendig. Vi er derfor glade for at regjeringen nå avsetter 3,5 mrd. til å styrke forsvar og sivil beredskap i inneværende år. Vår forsvarsevne må styrkes med konkrete grep som kan iverksettes raskt. Økt tilstedeværelse i nord, bedre mulighet til alliert mottak, økt satsing på hæren, Heimevernet og på totalberedskap, er stikkord for helt nødvendige satsinger som nå kommer. Senere i vår kommer det også en egen sak til Stortinget om en oppdatering av Langtidsplanen for Forsvaret. Det er viktig og nødvendig. 

Det som er på det europeiske kontinentet kommer til å få konsekvenser for forsvarsdebatten i mange land. Vårt arbeid med den neste langtidsplanen må reflektere den nye sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i.  Forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen som Sp lenge har ivret for og som regjeringen nå har oppnevnt, vil danne et sentralt grunnlag for det videre arbeidet. Vi må flette sammen både kortsiktige og langsiktige tiltak, styrke vår operative evne, sikre bedre norsk forsvarsevne og skape trygghet for den norske befolkningen gjennom en bedre samfunnsberedskap. 

Det politiske bildet preges naturlig nok av krigen og det uforutsigbare i verden omkring oss. Men også her i Norge opplever mange grupper en krevende tid. I løpet av vinteren har strømpriser og drivstoffpriser skutt i været. Vi må regne med at matvareprisene går opp. Samtidig går norsk økonomi godt, det private forbruket øker og faren for rentehevinger ligger også foran oss. Da må regjeringen gå en svært vanskelig balansegang og navigere i et uforutsigbart terreng. 

Hva som vil skje med prisene på energi og mat framover er det umulig å spå. Det avhenger av krigen. 

I våre politiske motstanderes sitt spin har jeg blitt tillagt at jeg har stilt ultimatum om Sp i regjering med bensinpris over 20 kroner. La oss legge det dødt med det samme. Jeg har aldri stilt noe ultimatum. Jeg har ikke brukt det ordet i det hele tatt. Innholdet i det jeg sa handlet om avgifter. Det jeg sa, på et tidspunkt da bensinprisen var på 16 kroner, var at Sp ikke kan være med på å øke bensinavgiftene med fire–fem kroner. Men det har heller ikke regjeringen gjort og det har regjeringen ingen planer om ifølge Hurdalsplattformen. Det som nå skjer på energisiden handler ikke om avgifter, det handler om krig, oljepris og gassmarkedet. 

Energipolitikken og energimarkedene blir utrolig viktige framover. Norge er et spesielt land energipolitisk. I motsetning til landene rundt oss mangler vi ikke fornybar energi. Men i vinter har vi blitt prisgitt høye gasspriser og en energiomstilling i landene rundt oss på en annen måte enn tidligere. Det bør være et kraftig varsko for oss. Landene rundt oss har bygget ned sin kapasitet på energi uten å ha tilstrekkelig erstatning gjennom regulerbar fornybar energi. Samtidig har vi bygget ut vår eksportkapasitet på en slik måte at vi blir sårbare for prissvingninger hos andre. Det er ikke en god situasjon. 

Derfor har stortingsgruppen ment at flere ting må gjøres. Vi må bygge ut mer fornybar kraft i Norge, vi må si nei til alle nye mellomlandsforbindelser på kraft, vi må beskytte våre vannmagasin på en bedre måte og vi må gå i en dialog med Tyskland og Storbritannia om å redusere eksporten på de to siste utenlandskablene som er lagt. Dette arbeidet er i gang. Så må EU landene ta et langt større ansvar for regulariteten i egen energiforsyning. Nedbyggingen av gasslager har vært uforsvarlig og omstillingen som har skjedd blant annet i Tyskland de siste årene har vært uklok. Landene rundt oss må tenke egen forsyningssikkerhet på en bedre måte. 

Vår finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik var ute tidligere i vår og problematiserte elektrifiseringen av sokkelen. Det var fornuftig. Debatten om elektrifisering blir tegnet helt svart/hvitt. Det er det ingen grunn til. Det er helt urealistisk å elektrifisere alle installasjoner på sokkelen med kraft fra fastlandet. Hurdalsplattformen sier da heller ikke at det er på den måten det skal gjøres. Den slår fast at «elektrifiseringen av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar kraft produsert på sokkelen». Det betyr en nyansert inngang til elektrifisering. Noen felt kan bli elektrifisert med kraft fra fastlandet, blant annet de som ligger i de områdene av landet som har vedvarende lav pris, men flesteparten må elektrifiseres med havvind. Elefanten i rommer blir i så fall at klimamål i 2030 kan bli noe utsatt, men det må vi ta en ærlig diskusjon om. 

Sp mener Norge skal produsere det vi kan av olje og gass for å hindre ustabilitet i de internasjonale energimarkedene. Vi skal også lete etter og utvikle nye olje og gassfelt. Dette er absolutt tiden for å utvikle, ikke avvikle oljenæringen slik det står i Hurdalsplattformen. Derfor er den såkalte TFO-runden som ble utlyst nå i januar i år viktig. Den kan gi grunnlag for nye funn nær eksisterende produksjon, som raskt kan komme i produksjon. 

Jeg ser at Høyre og Frp prøver å trekke opp en debatt om at 26 konsesjonsrunde ikke gjennomføres i år, og påstår at det kan medføre redusert olje og gassutvinning i den situasjonen vi nå står i. Ingenting er mer fjernt. Det tar 5–7 år før du finner noe i slike nummererte runder til det blir bygd ut. Det er TFO som er viktig for kortsiktige økninger slik vi nå trenger. Regjeringen vil gjennomføre nummererte runder for å sikre oljeproduksjonen på lang sikt, selv om det ikke gjennomføres i år.  

Mange av de sakene Sp arbeider for i regjering et motstrømssaker. Det er saker hvor vi står mot det etablerte. Men, vi er i ferd med å lykkes på tre svært viktige områder for oss. Det vil bety økt desentralisering og større nærhet. 

Det ene er å få endret den håpløse regionreformen som ble tredd nedover hodet på en rekke fylker. Nå vil fylkene selv ha oppdeling. Både Troms og Finnmark, Østfold, Akershus og Buskerud og Vestfold og Telemark. Det er en stor seier for et sterkere og nærere lokaldemokrati. Vi flytter viktige beslutninger på en rekke områder nærmere folk. Vi sørger for folkevalgte organ som er nærmere den befolkningen de skal være til for. Det er en viktig seier for nærhet, fornuft og gode tjenester. Samtidig har vi allerede styrket fylkeskommunenes økonomi og vi skal styrke den videre.  

I Hurdalsplattformen har vi sagt at politiet skal styrkes i hele landet og at nye polititjenestesteder skal opprettes. Det er allerede bevilget 200 mill. kroner ekstra til politiet og forslag om å opprette nye polititjenestesteder er sendt ut på høring. Og tjenestestedene skal sjølsagt fylle med politifolk. Målet er bedre tilstedeværelse lokalt og operativt i alle landets fylker. 

Det tredje området hvor vi er godt på vei når det gjelder å endre strukturer er domstolene. Her er det snakk om å sikre stedlig ledelse og flere dommere ved de minste tingrettene. Saken er sendt på høring og vi er spent på hvor mange lokalsamfunn og ansatte som ønsker å gjeninnføre selvstendige tingretter. Min beskjed er i alle fall at det er nå man har sjansen til å si ifra om man ønsker en selvstendige tingretter, den sjansen kommer ikke tilbake senere. 

En fjerde sak hvor regjeringen markerer en helt ny kurs er rovviltpolitikken. I vinter har det blitt tatt ut til sammen 32 ulv og dermed er vi i rute for å få en forvaltning av ulvestammen som etter hvert er i tråd med det Stortinget har sagt. At man nå tar lisensfelling og bestandsmål på alvor på denne måten har ikke skjedd tidligere og slett ikke under den forrige regjeringen. Det vil fortsatt være mye å gjøre, men en linje er lagt hvor både skadefelling og lisensfelling skal følges opp, ikke treneres. Det er også godt å vite at lagmannsretten har vært krystallklar på at regjeringens forvaltningsregime er rettmessig. 

Vi er 28 stortingsrepresentanter som hver eneste dag jobber hardt for Sp’s politikk på de ulike områdene. Vi er valgt inn til 2025. Arbeidsdagen vår har knapt begynt. Jeg synes representantene gjør en formidabel jobb på hvert sitt område. Noe løser seg uten videre, andre saker er tyngre å jobbe med, noen saker krever både samarbeid og kløkt for å komme videre med. 

Vi er i regjering. Hurdalsplattformen er rammen rundt arbeidet vårt, og vi ser det nokså tydelig. Ting kommer til å ta tid. Forventningene er store. Utfordringene større en noen regjering kunne ha grunn til å regne med. Det er krig, det er mangel på energi, det kan bli høye matpriser. I det hele tatt kan ringvirkningene av det som nå skjer bli store. Regjeringen får mye pepper i store kritiske saker som vi bare delvis har herredømme over. Da ber jeg dere tenke på hvordan andre partier ville ha løst de samme utfordringene. 

Jeg er stolt over å ha Odd Roger i Forsvarsdepartementet som med stødig hånd håndterer forsvarspolitikken. Emilie som har beredskapsansvar i en veldig krevende tid. Kjersti og Bjørn Arild som trygt og erfarent loser ting i gjennom i sine departement. Sandra som ivaretar landbrukets interesser. Og Anne Beate, Ola og Trygve – ledertrioen vår.

Det kommer ikke til å bli lett i månedene framover heller. Uforutsigbarheten er stor. Vi møter krig, et splintret land midt i Europa, en alvorlig humanitær situasjon, svært høye energi og matpriser og store fordelingsutfordringer både globalt og nasjonalt. SP sitter i regjering og vi tar det ansvaret som følger med. Og vi må støtte hverandre og holde fast i hverandre. Vi må bygge stein for stein de neste tre årene med en stortingsgruppe som er klar for alt det harde arbeidet som skal til for å gjennomføre det som er nedfelt i Hurdalsplattformen.