Meny
Trygve Slagsvold Vedum 291021

Varsler prisjustering av statsbudsjettet for 2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet i dag at regjeringen jobber med en pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet for 2023. 

Ved fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober i fjor, la regjeringen vekt på å få et ansvarlig budsjett, som holdt igjen på pengebruken for å motvirke prisstigning og renteoppgang som rammer folk flest. Oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i år, er høyere enn det som ble lagt til grunn i fjor høst. Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere enn det som var meningen.

– De endrede forutsetningene påvirker ikke bare offentlige virksomheter som sykehus, politi, skoler og andre, men også verdien av tilskudd til bedrifter og organisasjoner og overføringer til folk, som for eksempel barnetrygd. Dette gjør vi noe med, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Formålet med justeringene er at utviklingen i det offentlige tjenestetilbudet blir om lag som forutsatt i budsjettet da Stortinget vedtok det. 

– Vi varsler dette tidlig slik at offentlige virksomheter og andre som mottar penger over statsbudsjettet kan planlegge året på en god måte. Det vil fortsatt være et stramt budsjett, men vi må unngå at virksomhetene må kutte som en følge av de endrede forutsetningene, sier Vedum

Prisveksten er nå på sitt høyeste siden slutten av 1980-tallet, og vesentlig høyere enn prisvekstanslagene som lå til grunn for 2023-budsjettet. Høy og usikker inflasjon gjør det også vanskeligere å planlegge for og styre det offentlige tjenestetilbudet.

Regjeringen vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i mai, fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i år. Statsbudsjettet justeres vanligvis ikke for slike endringer gjennom budsjettåret. Når pris- og lønnsveksten ligger an til å bli så mye høyere enn det som var forutsetningen, er det likevel behov for å justere nivået på bevilgningene i 2023. Dersom vi ikke gjør dette, vil aktivitetene i sykehus, politiet, skoler og andre viktige tjenester bli lavere enn budsjettet la opp til.

Det er fortsatt usikkert hvordan prisene og lønningene vil utvikle seg utover året. Finansdepartementet vil presentere oppdaterte anslag for pris- og lønnsveksten i i revidert nasjonalbudsjett, og justeringen vil ta utgangspunkt i disse anslagene. Endringene vil bli innarbeidet på de budsjettpostene som vanligvis er gjenstand for prisomregning i budsjettet.

Kommunesektoren er i en egen situasjon, siden de også har skatteinntekter. Det vil gjøres en samlet vurdering av kommunesektorens økonomi i revidert nasjonalbudsjett.

– Justeringer av kostnadsøkninger for kommunesektoren vil skje enten ved rammeoverføringer eller ved at sektoren får beholde økte skatteinntekter. Vi vil bruke tiden frem til fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett til å fastsette alle detaljer i pris- og lønnsjusteringen av budsjettet, sier Vedum.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer