Meny
Marit og Trygve oppsummerande PK 250624

12 viktige saker vedtatt med Sp i regjering det siste året

Her er et notat relatert til Marit Arnstad sin innledning på Senterpartiets pressekonferanse 25. juni 2024.

1. Langtidsplan for Forsvaret

I en urolig tid trenger vi å styrke forsvaret vårt. Senterpartiet har helt siden 2015 arbeidet for at Norge skal nå 2 prosent-målet i NATO. Alle forsvarsgrener og forsvaret i alle deler av landet blir styrket. Regjeringens langtidsplan for forsvaret ble enstemmig vedtatt av Stortinget.

2. Tolletaten styrkes

Økonomisk kriminalitet og smugling av narkotika og andre ulovlige varer gjør at vi trenger sterkere kontroll og reaksjoner. Derfor er det vedtatt en økning i bevilgningen til tolletaten for å kunne kontrollere skips- og containertrafikk bedre og å investere i nytt kontrollutstyr.

3. Kirkebevaringsfond

Det er satt i gang et historisk løft for kirkene våre. Et fond på 10 mrd. kroner skal hvert år tildele 500 mill. kroner til istandsetting av kirker over hele landet. Kirkene er viktige kulturminner og nesten 1000 kirker vil kunne søke tilskudd til oppgradering og bevaring.

4. Opprettholde akuttkirurgi i Lofoten og Narvik

Akuttkirurgi er avgjørende for å opprettholde et godt fungerende sykehus. I en landsdel med store avstander skal sykehusenes mulighet til å behandle akutt sykdom ivaretas. Derfor blir både sykehuset i Lofoten og Narvik opprettholdt som fullverdige sykehus. Narvik sykehus skal i samarbeid med forsvaret også utvikles til å bli et beredskapssykehus.

5. Statens pensjonsfond etableres i Tromsø

Det er behov får å bygge sterke fag og kunnskapsmiljø i hele landet. Stortinget har vedtatt å etablere et nytt statlig fond i Tromsø Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet og bidra til å bygge nye kapitalforvaltningsmiljø i Nord-Norge. Fondet skal investere i børsnoterte selskaper i Norge og Norden.

6. Et nytt inntektssystem for kommunene

Kommunene har ansvar for skole, barnehage og eldreomsorg. De trenger stabile rammer for den jobben de skal gjøre. Derfor er det nå vedtatt et nytt inntektssystem for kommunene som fordeler inntektene til kommunene på en bedre og mer rettferdig måte. Det har vært særlig viktig å styrke de skattesvake kommunene. For neste år får kommunesektoren en samlet økonomisk ramme på 6.4 mrd. kroner. 

7. Matsikkerhet viktig tema i bistandsarbeidet

Kampen mot sult er den viktigste kampen i bistandsarbeidet. Derfor har Senterpartiet hele veien vært opptatt av å styrke matsikkerhet som mål for bistand. Økt lokal matproduksjon, bedre verdikjeder for mat og bedre tilgang til rent vann er viktige sider ved dette arbeidet. Norge er aktivt med i en internasjonal allianse for bedre matsikkerhet som skal sikre bærekraftige matsystem.

8. Beredskapslager for korn iverksettes i dag

Å etablere beredskapslager for korn er et viktig tiltak for økt matsikkerhet og totalberedskap. Det er en helt nødvendig forsikring i urolige tider. Et slikt beredskapslager er nå vedtatt i Stortinget. Bevilgningene er på plass og den første kontrakten for levering til lageret undertegnes i dag.

9. Profesjonsmeldingen

En ny type lærerutdanning I vår ble den største gjennomgangen av profesjonsutdanningene på mange år, vedtatt i Stortinget. Det innebar en fornyelse og forbedring av mange av kravene til disse utdanningene og innholdet i dem. Både lærerutdanningen og sykepleierutdanningen blir mer fleksibel og selvstendige. Samtidig prøves det ut nye modeller for lærerutdanning både i Oslo og på Nesna, slik at flere som vil utdanne seg til lærer får mulighet til det.

10. Rettsikkerhetsreform

Det er behov for å legge til rette for en bedre rettsikkerhet og mer tilgjengelige juridiske tjenester over hele landet. Derfor er rettshjelpssatsen er økt, bevilgningene til gjenopptakelseskommisjonen er økt og det blir innført lyd og bilde i domstolene. Domstolslokalene blir gjort tryggere og får bedre IT systemer. Det opprettes fem nye tingretter og hvert rettssted skal ha minimum to embetsdommere.

11. Styrket nasjonalt eierskap

Naturressursene våre er verdifulle for Norge og det bør sikres at de ikke kjøpes opp av utenlandske eierinteresser. Derfor ble Norges største private skog- og utmarkseiendom, Meraker Brug, kjøpt av staten for å hindre salg til utlandet, slik vi har sett med andre store skogeiendommer tidligere. Salget har vært behandlet av Stortinget i flere omganger og er nå endelig stadfestet.

12. Andøya gjenopprettes som militær base

I forbindelse med forsvarets langtidsplan for 2016 ble Andøya Flystasjon vedtatt nedlagt. I forbindelse med den forsvarsplanen som nå er behandlet gjenopprettes Andøya som militær base og får ansvar for forsvarets satsing på framtidig droneforsvar.