Meny
helsebygg---eldre---omsorg_26331474159_o

3 milliarder kroner til 1500 nye sykehjemsplasser

De som trenger det, skal få sykehjemsplass. Derfor vil regjeringen sette av 3 milliarder kroner til 1500 nye sykehjemsplasser. Regjeringen lover også et løft for de som jobber i eldreomsorgen. Dette gir trygghet for eldre og pårørende over hele landet.

Statsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik la i dag frem nyheten om at regjeringen prioriterer midler til 1 500 flere heldøgns omsorgsplasser neste år.

- Det skal være trygt å bli eldre i Norge, enten du trenger hjelp hjemme eller en sykehjemsplass. Av mange viktige saker i dette valget, er eldreomsorg den viktigste. Det er helt avgjørende at fellesskapet tar ansvaret for dette. Derfor setter vi av midler til nye sykehjemsplasser neste år, i tillegg til et løft for de som jobber i eldreomsorgen, sier statsminister og partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

- Alle som trenger en sykehjemsplass skal få det. Regjeringen vil derfor prioritere fagfolk og kompetanse for god kvalitet i eldreomsorgen. I juni la vi frem en helhetlig eldrereform med en satsning på flere hele og faste stillinger, bedre arbeidsdeling av oppgavene, og trygge helsetjenester i hjemmet. Det er viktig for at vi skal ha en trygg og god eldreomsorg for flesteparten av eldre som ønsker å bo hjemme lengst mulig, men også de som trenger sykehjemsplass, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Derfor kan regjeringen allerede nå varsle at 300 millioner kroner vil bli bevilget til første års utbetaling over budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet for 2024. Flere prosjekter er så godt som klare og vil nå kunne få tilsagn om tilskudd slik at bygging av nye sykehjemsplasser kan starte.

- Vi vil bidra til gode tjenester nært folk og støtte opp om det viktige arbeidet kommunene gjør for å sikre en verdig eldreomsorg. Tilskudd til utbygging av flere sykehjemsplasser er svært etterspurt av kommunene og helt sentralt for å ruste oss for framtida. Økte midler til kommunene, sammen med tillitsreform i offentlig sektor og et desentralisert utdanningstilbud er viktig for at vi skal kunne møte utfordringene i omsorgstjenestene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Økt heltid og styrka kompetanse

Regjeringens eldrereform setter også tydelige mål om økt heltid og rett kompetanse i eldreomsorgen. Dersom deltidsansatte i helse- og omsorg arbeidet heltid ville vi hatt mer enn 30 000 flere årsverk.

- Vi trenger en trygg offentlig eldreomsorg med flere hele og faste stillinger og satsning på kompetanse. Da er det avgjørende med gode arbeidsvilkår. Undersøkelser viser nå store forskjeller mellom lønn i offentlige og kommersielle sykehjem.. Vi mener kommersialisering av eldreomsorgen er feil strategi for å rekruttere fremtidens fagfolk, sier Jonas Gahr Støre.

Hovedtiltakene i regjeringens satsing på fagfolk og kompetanse er:

  1. Utvide Tørn-prosjektet som nesten 100 kommuner deltar i for flere hele og faste stillinger, og nye arbeidsformer som gjør at fagpersoner får mer tid med brukere
  2. Øke andelen hele og faste stillinger
  3. En ny og bedre hjemmetjeneste som styrker forebyggende og helsefremmende innsats gjennom faste team, aktivitetsgaranti, og en egen helseteknologiordning

I tillegg har regjeringen kontinuerlig styrket kommuneøkonomien, som er helt avgjørende for god bemanning og kvalitet i tjenestene. Det er det som betyr noe for brukerne og deres pårørende.  

- Eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester i hverdagen er det i stor grad kommunene som har ansvar for. I en tid med fortsatt sterk kostnadsvekst, har regjeringen varslet en økning i frie inntekter på nær 6 milliarder kroner slik at kommunene blant annet kan styrke bemanningen innenfor helse- og omsorgssektoren, sier kommunal- og moderniseringsminister Sigbjørn Gjelsvik.