Meny
2021 Aleksander Øren Heen, Sogn og Fjordane

Bred støtte til regjeringens åpning for havbunnsmineraler

Regjeringen la i sommer frem åpningsmeldingen for leting og utvinning av havbunnsmineraler. Nå har regjeringspartiene fått med seg Høyre og Frp på regjeringens satsing og sikret et bredt flertall på Stortinget.

Mineralforekomstene på norsk sokkel kan være betydelige. Enigheten sikrer forutsigbare rammer for en potensielt stor og viktig fremtidsnæring for Norge, nasjonal kontroll i forvaltningen av naturressursene og en miljømessig forsvarlig vei fremover.

- Norge er en maritim nasjon som alltid har levd av havet. For Senterpartiet er det viktig at vi også i fremtiden skal utnytte de nasjonale naturressursene i havet og på sokkelen, som gir livsgrunnlag for samfunn og arbeidsplasser langs hele kysten, sier stortingsrepresentant Aleksander Øren Heen som ledet forhandlingene for Senterpartiet.

Verden står overfor en stor mangel på mineraler som vi er helt avhengige for å utvikle og omstille samfunnet. Derfor må vi samtidig som vi i økende grad gjenbruker mineralene som allerede er utvunnet, få tilgang til og utvinne nye forekomster. Senterpartiet mener en sikker tilgang på kritiske råvarer til oss og våre allierte er viktig for den nasjonale beredskapen.

- Økt tilgang på mineraler er næringsutvikling og beredskap. I dagens urolige verden er en stabil og trygg forsyning av mineraler som samfunnet avhenger av blitt viktigere enn tidligere. Norge og våre allierte kan ikke basere våre samfunn og økonomier på råvarer fra totalitære og ustabile stater, fortsetter Aleksander Øren Heen.

I enigheten presiseres det også at norske myndigheter skal kunne avslå selskaper som kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet. Norge skal ha kontroll med aktørene om får tilgang til norsk sokkel også i denne nye næringen.

For regjeringen har det vært viktig at en fremtidig utvinning skal skje i god sameksistens med eksisterende havnæringer og på en miljømessig forsvarlig. Derfor åpner regjeringen nå for en leteprosess der både myndighetene og private aktører skal bidra til å tette kunnskapshullene, slik at en utvinning kan skje i sameksistens med våre fiskerier og på en bærekraftig måte som ivaretar havmiljøet. Først når denne kunnskapen er på plass vil det være aktuelt å gå videre med utvinning av havbunnsmineraler.

- Regjeringens stegvise åpningsprosess sikrer at ny kunnskap om hvilke mineralforekomster Norge sitter på, og miljøkonsekvenser en utvinning kan ha er på plass før det er aktuelt å godkjenne utvinning på havbunnen. Stortinget skal godkjenne de første utvinningsplanene før tillatelses kan gis som sikrer god demokratisk forankring for den nye næringen. Hvis det viser seg at en utvinning ikke kan gjøres miljømessig forsvarlig og bærekraftig, vil ikke en utvinning godkjennes, avslutter Aleksander Øren Heen

De viktigste punktene fra enigheten:

  • De første planene for utvinning av havbunnsmineraler legges frem for Stortinget som proposisjon før departementet godkjenner utvinningsplanen, slik det gjøres for store olje- og gassprosjekter.
  • Ved utlysning av areal skal det tydeliggjøres at hensynet til nasjonal sikkerhet vil være et kriterium ved tildeling av utvinningstillatelser.
  • Enigheten presiserer at miljøhensynet skal ivaretas i alle ledd i prosessen.