Meny
Ole André Myhrvold 041223

- Et sterkt fellesskap med små sosiale og geografiske forskjeller og høy tillit

I dag skal vi vedta en stor del av rammene for hvordan landet skal styres det kommende året. For Senterpartiet er det viktig at disse rammene er: et sterkt fellesskap med små sosiale og geografiske forskjeller og høy tillit.  Det sikrer det budsjettet regjeringen har lagt fram, og det sikrer budsjettforliket Sp og Ap har inngått med SV, sa Ole André Myhrvold Stortingets finansdebatt.

Innlegg i finansdebatten i Stortinget 4. desember av Senterpartiets finanspolitiske talsperson Ole André Myhrvold:

Kontrolleres mot fremføring

President,

I dag skal vi vedta en stor del av rammene for hvordan landet skal styres det kommende året. For Senterpartiet er det viktig at disse rammene er: et sterkt fellesskap med små sosiale og geografiske forskjeller og høy tillit.  Det sikrer det budsjettet regjeringen har lagt fram, og det sikrer budsjettforliket Sp og Ap har inngått med SV.

Men vi skal også vedta et budsjett som er tilpasset virkeligheten rundt oss og utsiktene vi kan overskue framover. En virkelighet som for mange preges av dårligere råd og usikkerhet.

I ei tid der verden er mer urolig enn på lenge er det avgjørende viktig å føre en trygg og ansvarlig økonomisk styring som bidrar til å gi trygghet for folk, forutsigbarhet for næringslivet og arbeidsplassene og gode velferdstjenester til oss alle. Med Senterpartiet på vakt er det også viktig at all politikk – også dette budsjett – drar i samme retning: Mot et sterkt fellesskap som reduserer de sosiale og geografiske forskjellene i landet vårt. 

Budsjettet for 2024 bidrar til å oppnå disse målene.

Statsbudsjettet er først og fremst utforma for å få prisstiginga ned, stoppe renteøkningene og fortsatt holde rekordmange nordmenn i arbeid. Dette er et budsjett som er stramt og hvor oljepengebruken er trygt innenfor en ansvarlig ramme.

Målet er rett og slett å sikre trygghet for at folk kan beholde hus, jobb og gode hverdagsliv i hele landet. Bunnplanken i de flestes liv er å ha en jobb å gå til, som gir inntekt til å betale mat og regninger og verdighet og selvstendighet i hverdagen. 

Den usikkerheten mange føler, har sammenheng med at mange ser at verden har blitt mer utrygg de siste åra. Russlands angrep på Ukraina i 2022 rystet oss ut av skjønnhetssøvnen som har preget oss siden Jernteppets fall i1989. Derfor fortsetter Senterparti-Arbeiderparti-regjeringa å satse på nasjonal kontroll og sikkerhet gjennom blant annet å styrke forsvarsbudsjettet. Styrkingen på 15 milliarder kroner i årets budsjett gjør at vi er i rute for å nå vår forpliktelse i NATO hvor Norge skal bruke minimum to prosent av norsk økonomis produksjonsevne på forsvar.

Det siste året har også vist oss at kriminelle bander ikke ser landegrenser. I vårt Sverige sprenges villaer i rolige boligstrøk. For mange oss med barn i alderen der man går fra barn til voksen ser vi at kriminelle forpester ungdomstiden med å tilgjengeliggjøre og alminneliggjøre narkotika. Regjeringen styrker derfor politiet med to milliarder kroner. 

Budsjettet setter også markante spor på et annet viktig felt. Redusert barnehagepris er et svært konkret grep for å hjelpe hverdagsøkonomien til barnefamilier over hele landet. Her reduserer vi månedsprisen i barnehagen på 1000 kr for alle, og med 1500 kr i 189 distriktskommuner. Dette er en politisk merkestein som skiller oss fra flere av de andre partiene på Stortinget – særlig partiene på høyresida. Et land med spredt bosetning og levende distrikter krever klare og beintøffe politiske prioriteringer, Høyre, Frp og Venstre vil overlate utviklinga til sentraliseringens iboende Krefter.

Det krever politisk mot å utvikle hele landet. Et annet konkret grep er grepet med å halvere maksprisen på flyruter i distriktene. Dette er bra for folk og næringsliv.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har med sitt budsjettforslag vist at vi fortsetter prosjektet vårt med å styrke tryggheten, utjevne sosiale forskjeller og utvikle hele Norge.

Sammen med vår budsjettpartner SV har vi de siste ukene forhandlet oss frem til en budsjettenighet. Vi har forhandlet hardt, men godt, og landet på en budsjettavtale som forsterker linja i vårt eget budsjett, med sosial og geografisk omfordeling, en tydelig satsing på grønn industri og kraftig satsing på energieffektivisering. Dette er noe vi i Senterpartiet er veldig glad for.

Styrkningen av Enova på ENØK- tiltak og punktutslippsprogram for industrien, og en betydelig satsing på frivillig skogvern, er gode tiltak vi kan slutte helhjertet oppunder. Det er bra for norsk næringsliv og det er bra for oss alle. Satsingen på et grønt industriløft gjennom opprettelsen av en ny, markedsmessig finansieringsordning for grønne prosjekter i Eksfin tetter et hull i virkemiddelapparatet for prosjekter i tidlig fase. Budsjettforliket innfrir ambisjonene som både Sp, Ap og SV har for å realisere det grønne industriløftet. Det å styrke det næringsretta virkemiddelapparatet i en grønn retning er en noe Senterpartiet har jobbet for over lang tid.

Mange opplever usikkerhet for arbeidsplassene om dagen. Særlig kommer det signaler fra bygg- og anleggsnæringa om tomme ordrebøker. I dette budsjettet tar vi det på alvor, og det er derfor gledelig at vi med dette budsjettet kan presentere en rekordstor økning i ramma til Husbanken for å bygge flere studentboliger, kommunale utleieboliger og til startlån.

I tillegg kommer en storstilt satsing på energieffektivisering i bygg og økt vedlikehold på jernbanen. Alt sammen grep som vil bidra til å bygge landet og ruste oss godt for framtida.

Samtidig gir det selvfølgelig flere tilgang på boligmarkedet, studenter tak over hodet, bedre bruk av den etter hvert stadig mer viktige vannkrafta vår. Og ikke minst reduserer vi vedlikeholdsetterslep på jernbanen.

Mat ska´rem ha, sang Ole Paus. Mattrygghet og et lands evne til å brødfø egen befolkning er avgjørende i urolige tider. Derfor er Senterparti-Arbeiderparti-regjeringa opptatt av å skape trygghet for og å videreutvikle norsk landbruk, matproduksjon og matberedskap. For første gang siden 2013 har en regjering foreslått å innføre kronetoll på flere varegrupper; Knollselleri, kålrot, isbergsalat og rødbet. Nå legger vi også potet til denne lista. Potet er en viktig del av norsk kosthold og selvforsyning fordi den er energirik og kan dyrkes i hele landet.

Dette gjør vi for å skape forutsigbarhet for den norske bonden og slå ring om prinsippet om størst mulig sjølforsyning til egen befolkning. 

CO2-kompensasjon har vært viktig for norsk næringsliv i konkurransen med resten av Europa for å kompensere strømintensive bedrifter for økte strømpriser som følge av økte CO2-priser. De siste årene har vi sett utfordringer med at ordningen i takt med stadig høyere CO2-priser har blitt svært kostbar for staten. Det har derfor vært viktig for regjeringen å finne en ordning som ivaretar industrien og norske arbeidsplasser, bidrar til klimaomstilling og samtidig er økonomisk mulig å stå i også i årene framover. Regjeringen forplikter seg derfor i samråd med industrien til å styrke CO₂-kompensasjonsordningen med en halv milliard kroner gjennom revidert statsbudsjett til våren.

Regjeringa har lagt opp et budsjett egnet for å ta folk og næring gjennom tøffe tider. Vi kan ikke politisk fjerne alle konsekvensene av den tiden vi lever i, men vi dempe utfordringene for folk flest og derigjennom skape økt trygghet for økonomi, bolig og arbeid.
Budsjettet vi vedtar her i dag, med de tilleggene som følge av budsjettenigheten, bidrar til dette; en trygg styring, økt sannsynlighet for en myk landing, og forutsigbarhet for næringsliv og folk.

En bred distriktspolitisk satsing er det viktigste beviset på at Senterpartiet sitter i regjering. Vi skal ha mer norsk verdiskaping og folkevekst i hele landet. Derfor skal vi fortsette denne satsingen. Det er bra for byene som ikke bør kveles, bra for distriktene og bruk av landets ressurser og ikke minst er det viktig av beredskapsmessige hensyn at hele landet holdes i hevd av folk og næringsliv. Det er det som gjør Norge unikt. 

President

Dette budsjettet er gjort opp uten store skatte- og avgiftsøkninger. Tvert om gir vi en skattelette på 4,5 milliarder kroner neste år. Vi omfordeler – satser på effektfulle tiltak for å ruste oss for framtida og bygger trygghet for folk og næringsliv.

Jeg vil takke regjeringspartner Arbeiderpartiet og budsjettpartner SV for konstruktive gode forhandlinger der vi har kommet framover med respekt for hverandres forskjeller. Jeg er overbevist om at resultatet har blitt et godt budsjett som folk og næringsliv trenger nå – og som vil være god for den omstillinga vi trenger for våre barn og barnebarns framtid!