Meny
Trygve og Marit oppsummerande pk 250624

Folk skal få bedre råd

Sist endret: 26 06 2024

Et av Senterpartiets viktigste prosjekt i regjering er å sikre at folk igjen skal få bedre råd. Dette legger vi blant annet til rette for gjennom følgende tiltak:

Her er et notat relatert til Trygve Slagsvold Vedum sin innledning på Senterpartiets pressekonferanse 25. juni 2025:

Økt kjøpekraft

Trygg økonomisk styring og ansvarlig pengebruk bidrar til reallønnsvekst lavere prisvekst og etter hvert rentekutt. Både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå forventer nå at folk får bedre råd de kommende årene

• Norges Bank sier i sin siste pengepolitiske rapport at husholdningenes kjøpekraft (disponible realinntekt utenom aksjeutbytte) vil stige med 2,8 pst i 2024, 2,4 pst i 2025, 2,9 pst i 2026 og 3,1 pst i 2027

• SSB sitt nasjonalregnskap for 1. kvartal 2024 viser en vekst i husholdningenes kjøpekraft (disponibel realinntekt) på 5,5 %

• Statistisk sentralbyrå sin siste prognose (Økonomiske analyser 2/2024) tilsier at husholdningenes kjøpekraft (disponible realinntekt) øker med 2,2 pst i 2024, 4,0 pst i 2025, 4,2 pst i 2026 og 3,2 pst i 2027

Redusert inntektsskatt for personer

Regjeringen har så langt redusert skatt på inntekt for personer (uten utbytte) med 8,9 mrd. kroner. En lønnstaker med lønn på 550 000 kroner har fått redusert skatten med om lag 3 900 kroner i 2024 sammenlignet med 2021(fremførte 2021-regler). Tilsvarende har en lønnstaker med 650 000 kr i lønn fått 4 300 kroner lavere skatt sammenlignet med i 2021

Eksempler på endringer:

• Personfradraget er økt fra 52 450 kr i 2021 til 88 250 kr i 2024

• Trygdeavgiften på lønn er redusert fra 8,2 til 7,8 prosent.

• Lavere skatt på lave pensjoner ga nær 400 000 pensjonister skattelette

• Reisefradraget for pendlere er økt betydelig. For kjørelengde tilsvarende Hamar–Oslo (128 km hver veg, 230 dager) gir dette en lettelse på om lag 2 800 kroner i 2024 sammenlignet med 2021. 

• Fagforeningsfradraget er økt fra 3 850 kroner i 2021 til 8 000 kroner i 2024.

Flere folk i jobb

Antall sysselsatte har økt med vel 140 000 personer fra 3. kvartal 2021 til 1. kvartal 2024, justert for sesongvariasjoner. Nesten 90 prosent av økningen har kommet i privat sektor. I 2023 var i snitt 70,1 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år sysselsatt. Snittet for 2022 og 2023 er det høyeste siden 2009. Prognosene til Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå tilsier at veksten i sysselsatte skal fortsette.

Billigere barnehage

Fra 1 august 2024 reduseres barnehageprisene til 2 000 kroner per måned i hele Norge. I sentralitetssone 5 og 6 senke prisen til 1500 kroner per måned. Totalt sett har regjeringen brukt om lag 3 mrd. kroner på å redusere barnehageprisen.

En familie med ett barn i barnehagen sparer 17 710 kroner i året fra august 2024, sammenlignet med en prisjustering av Regjeringen Solbergs siste budsjett. Familier som bor i kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 sparer om lag 23 000 kroner i året.

Billigere SFO

Fra høsten 2024 får også elever i 3.klasse tilbud om 12 timer gratis SFO per uke. Fra høsten 2022 fikk alle elever på 1.trinn tilbud om 12 timer gratis SFO per uke, og fra høsten 2023 fikk 2. klasse det samme. Den årlige innsparingen ved å ha et barn i SFO vil være på om lag 20 000 kr. 

Økt barnetrygd

Sammenlignet med 2021 øker barnetrygden for barn over 6 år med 720 kr per måned (8544 kr per år), fra 1054 kr til 1766 i måneden (Siste endring gjelder fra 1 september 2024). For barn under seks år er den økt med 112 kr måneden (1344 kr per år) fra 1654 kroner til 1766 kroner.

Økt studiestøtte

For studieåret 2024-2025 øker studiestøtten med 10 prosent (14 000 kr). For studieåret 2023-2024 økte studiestøtten med 7 prosent (9000 kr). Totalt har denne regjeringen styrket studentøkonomien for hver enkelt student med 23 000 kroner i året.

Økte minstesatser

Minstesatsene for arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad øker fra 1 juli. Minstesatsene for arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad økes med 5000 kr, mens minstesatsen for uføre økes med 6000 kr.