Meny
Vi i Senterpartiet vil gi fylkeskommunene mer ansvar, verken ribbe eller fjerne det midterste folkevalgte nivået skriver Kathrine Kleveland, her med den vel 30 år gamle boken om Vestfold fylkeskommunes første 150 år.

Fylkeskommunene inn i fremtiden

Fylkeskommunene og kommunene tilbyr folk tjenestene de trenger i alle livets faser. Skole, barnehage, fastlege, sykehjem, buss og ferje, er bare noen av velferdstjenestene kommunene og fylkene leverer. De er samfunnsutviklere og «grunnmuren» i folkestyret og vårt tredelte forvaltningsnivå. Den rollen skal de også ha i fremtiden, skriver Kathrine Kleveland.

- av Kathrine Kleveland (Sp),  medlem av Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite

Senterpartiet vil styrke folkestyret og er sterke forsvarere for et tredelt forvaltningsnivå med stat, fylke og kommune. Avgjørelser skal tas nærmest mulig dem de berører. Når et klart flertall både i Vestfold og Telemark, og i Viken nå ser ut til å ville reversere Solbergregjeringas tvangssammenslåing, vil regjeringen lytte til lokaldemokratiet og oppløse de tvangssammenslåtte fylkeskommunene som sender søknad etter vedtak i fylkestinget.

Senterpartiet ser muligheter for fylkeskommunen. Skal vi lykkes med å videreutvikle næringslivet, med klimaarbeidet og å utvikle hele Norge så trenger vi mer lokaldemokrati og flere som ser muligheter. Fylkeskommunene har et helt sentralt ansvar for distriktspolitikken. Senterpartiet er opptatt av at vi skal ta hele landet i bruk, og vil bruke alle verktøy i verktøykassa for å få det til.

Det er ingen hemmelighet at enkelte vil bli kvitt hele fylkeskommunen. Erlend Larsen fra Høyre uttalte før jul at han ville legge ned hele fylkeskommunen og mente kommunene i Vestfold egnet seg til å overta oppgavene.

Jeg er overbevist om at vi trenger noen mellom stat og kommune som kan løfte blikket og se ut over egen kommunegrense, samtidig som de er nærmere løsningene og innbyggerne regionalt enn det 169 stortingsrepresentanter som Erlend Larsen og meg kan være.

Fylkeskommunene leverer allerede gode videregående skoler, framtidsretta samferdselsløsninger, folkehelse, tannhelse, kulturminner, bygningsvern, fylkesbibliotek og kulturtilbud. I tillegg har fylket ansvar for utviklingen i regionen med blant annet overordnet planarbeid, næringsutvikling og miljøoppgaver. Fylkes­kommunene har for eksempel ansvar for cirka 44 000 kilometer vei. Fylkene har vist seg å være gode veieiere etter at de overtok store deler av det statlige veinettet. Og fylkene er klare for mer ansvar.

Vi i Senterpartiet vil gi fylkeskommunene mer ansvar, verken ribbe eller fjerne det midterste folkevalgte nivået. Jeg er derfor glad for at regjeringen vil gjennomgå og styrke virkemiddelapparatet og fylkeskommunenes rolle i distrikts- og regionalpolitikken. Kommunene og fylkene må få en mer sentral rolle, slik at vi legger til rette for levende lokalsamfunn, nyskaping og arbeidsplasser i hele landet. Fylkeskommunene rundt i landet er nemlig klare for å fortsette å gi innbyggerne gode tjenester, gjøre hverdagen for innbyggerne bedre og utvikle sin region, til det beste for hele landet.