Meny
Høyres narkotikapolitikk må stoppes

Høyres narkotikapolitikk må stoppes

Sist endret: 17.08.2023 #Buskerud

Stadig flere ungdommer bruker kokain. Dette kommer fram i Folkehelseinstituttets oversikt 9. februar 2023 om narkotikabruk hos personer mellom 16 og 30 år, skriver Per Olaf Lundteigen.

Av Per Olaf Lundteigen (Sp), stortingsrepresentant for Buskerud
 

Bruk av narkotika er negativt. Antall kokainbrukere er doblet de siste to år. Utviklinga er svært foruroligende.

Solberg-regjeringas (H, V, KrF) rusreform gikk ut på at bruk og besittelse av mindre mengder av alle typer narkotika ikke skulle være straffbart. Det omfattet alle, gammel som ung, rusavhengige og ikke rusavhengige. Dette kalles avkriminalisering. Senterpartiet er sterk motstander av avkriminalisering fordi vi mener det vil øke bruken av narkotika, ikke minst blant ungdom.

Sammen med Ap og Frp stemte Sp ned Solberg-regjeringas rusreform på Stortinget 3. juni 2021. Likevel er det i dag stor usikkerhet i befolkningen om hva dagens narkotikalovgivning går ut på. Politiet står også i en meget krevende situasjon i hvordan de i praksis skal opptre for å avdekke narkotikalovbrudd.

Altså – få avklart fakta slik at myndighetene har saklig grunnlag for oppfølging av narkotikabrukerne. Her står riksadvokat Jon Sigurd Mauruds brev av 9. april 2021 til politidistriktene sentralt. Dette må sees i sammenheng med at riksadvokaten i sin høringsuttalelse av 3. juni 2020 til rusreformen under tvil støttet avkriminalisering. Videre er det oppsiktsvekkende at riksadvokatens brev til politidistriktene ble sendt før Stortinget stemte ned Solberg-regjeringas forslag til avkriminalisering. Dette brevet praktiseres imidlertid fortsatt.

På dette grunnlag kreves det derfor at Stortinget avklarer narkotikapolitikken. Regjeringa arbeider med slikt forslag. I den avklaringa må det skilles klart mellom de rusavhengige kontra de som ikke er rusavhengige. Høyesterett har i tre dommer av 8. april 2022 på en juridisk måte definert hvem som er rusavhengige. Det er Sp enig i.

Bruk av narkotika til alt annet enn medisinsk bruk er ulovlig i Norge. Imidlertid skal rusavhengiges bruk av narkotika samt erverv og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ende med såkalte straffeutmålingsfrafall. Den ulovlige narkotikabruken blir dermed ikke brakt inn for domstolene. Slik egen bruk er av Høyesterett definert som eksempelvis inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain.

Senterpartiet arbeider for en politisk klargjøring av hvor mye narkotisk stoff som skal kunne defineres som til «egen bruk». Sjøl støtter jeg standpunktet til Rusreformutvalgets mindretall, Rune Solberg Swahn, på to gram slikt pulverstoff. Senterpartiet støtter straffeutmålingsfrafall for rusavhengiges egen narkotikabruk, samt at tilbudet deres av helsehjelp må styrkes.

Min kollega på Stortinget, Sandra Bruflot (H), har gjentatte ganger gjort seg til talskvinne for avkriminalisering på Stortingets talerstol. I dag er det derfor stor uenighet i narkotikapolitikken mellom Sp og H på Stortingets Buskerudbenk.

Den politiske situasjonen vi har kommet opp igjennom behandlingen av Solberg-regjeringens avkriminaliseringsforslag, samt Riksadvokatens brev til politiet, er at den normsettende holdningen «Nei til narkotika» har blitt uklar. Dette gjelder ikke minst i ungdomsmiljøene.

Høyres ledelse ser ikke problemet med at manglende reaksjoner mot ulovlig narkotikabruk svekker den normsettende holdningen «Nei til narkotika». Terskelen for å bruke narkotika ser ut til å bli stadig lavere. Holdningen «Det er ikke så farlig» brer om seg.

Senterpartiet arbeider for at denne utviklinga, som er et resultat av bl.a. Høyres narkotikapolitikk, må stoppes.

Vi må arbeide for:


1. Tydelig normsetting på alle samfunnsområder. Narkotika er negativt. Redusere bruken av narkotika.


2. Massiv satsing på frivillige organisasjoner, spesielt blant unge, som med frimodighet snakker kunnskapsrikt uten moraliserende og fordømmende språk mot bruk av narkotika. Vi må få et mangfold av sterke enkeltpersoner som kan fremme sitt syn blant venner og kjære.


3. Risikoen for å bli tatt for bruk av narkotika må økes kraftig. Politiet må eksempelvis gis lov til å ta spyttprøver for å kunne bevise narkotikabruk ved berettiget mistanke.


4. De kommunale rusenhetene som blei oppretta i alle Buskerud-kommunene fra 1/7-22 må settes i arbeid med organisering av helsehjelp til og rehabilitering av narkotikabrukere. I dag har de knapt noe å gjøre – kanskje to saker til sammen de siste tolv månedene i hele Buskerud.

Når politiet kan dokumentere narkotikabruk bedre blir det flere saker for oversendelse til rusenhetene. I tillegg må personer kunne henvises til rusenhetene fra f.eks. skole, helsetjeneste, Nav, foreldre. Det kan de kommende kommunestyrene gjøre vedtak om. Stavanger har gjort det.

Hvordan forebygge narkotikabruk blant ungdommen er tema på åpent møte i Magasinet på Bragernes i Drammen lørdag 19. august kl. 12.00. Da vil jeg bryne meninger med stortingskollega Sandra Bruflot (H). Det er viktig med en opplysende debatt.
 

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• 1. nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Bjørn Nesse Hunderi, [email protected], 976 05 910
Telefon: 233 13 427 Les mer