Meny
Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)

Veksthusnæringen får kompensert for høye strømpriser

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk kraft i veksthusnæringa. Ordningen skal være søknadsbasert, og gjelde for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Kostnadene til elektrisk kraft har økt kraftig i det siste. Dette har skapt en akutt vanskelig økonomisk situasjon for veksthusnæringa.

- Regjeringen har tatt innspillene fra bransjen på stort alvor og har de siste ukene jobbet fram en ny og særskilt kompensasjonsordning for veksthusnæringen. Jeg er glad for at vi har fått på plass en slik ordning som hjelper veksthusnæringa i en vanskelig situasjon. Næringa har de siste årene kuttet 70 % av sine klimagassutslipp ved å gå over til fornybar energi. Det må ikke bli et tapsprosjekt at de har omstilt produksjonen i en mer miljø og klimariktig retning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba 10. desember om en særskilt søknadsbasert støtteordning for veksthusprodusenter, som en del av regjeringens arbeid med kompensasjonsordninger.

Elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene i veksthusnæringa, opp mot 50 % av variable kostnader. Kostnads­økningene de siste månedene har derfor ført til en svært vanskelig situasjon for disse produsentene.

Regjeringen har lagt opp til en ordning der veksthusprodusentene kan søke Landbruks­direkto­ratet om en delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 % over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

- Generelt mottar veksthusnæringen lite støtte over jordbruksavtalen, og det finnes ingen ordinær tilskuddsordning som kan brukes til å støtte denne produksjonen. For veksthusnæringen er situasjon særlig krevende, fordi elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene for denne produksjonen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.