Meny
image008

Ta grønne valg sammen – stem Sunni og Senterpartiet

Vår politikk 2023 - 2027

for hele Modum

 

Vår grunnstein

Trygt og godt hele livet. Et raust samfunn der vi inkluderer alle og hindrer utenforskap.

Modum skaper ny energi

Sikre offentlig eierskap til vannkraftressursene våre. Vi har skapt vår grønne tråd i valgperioden, der vi har plantet ett tre for hver innbygger i Modum. 14 527 grantrær binder opp karbon, skaper frisk luft og gir oss energi. Kanskje lite i den store sammenhengen, men stort for oss. Stort fordi hver og en av oss bidrar til et bedre miljø og en positiv forskjell for kloden vår.

| Familie og oppvekstHelse og mestringKultur, fritid og livsgledeNæring og samferdselBolig og utviklingTeknisk og miljø|

 

Valgprogram Valgliste 

Valgbrosjyre 

IMG_3633.jpeg

 

 

Familie og oppvekst

For å mestre hele livet vil Senterpartiet bidra til:

 • Støtte mangfold av barnehager der folk bor.

 • Nærskoleprinsipp som sikrer kort reisevei og utjevne forskjeller

 • Mer lek og praktisk opplæring.

 • Styrke grunnbemanning for bedre læring og mer fleksibilitet.

 • Fortsette satsing på praktisk læring, tverrfaglig innsats for barn og ungdom.

 • Etablere Foreldreveiledningskontor i Familiens hus.

 • Bidra til trygt og godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte.

 • Øke innbyggernes bevissthet om farene ved økt skjermbruk.

 • Flere rusfrie møteplasser for ungdom.

 

Helse og mestring

Senterpartiet vil :

 • Prioritere tilgang på helsetjenester og rehabiliteringstilbud.
 • Ha tilstrekkelig tilgang til helsefagarbeidere.

 • Ha fremtidsrettet eldreomsorg.Tilpassede boliger og gode møteplasser med aktivitet og sosialt fellesskap for hjemmeboende.

 • Jobbe aktivt med helse og omsorg tilpasset alderssammensetningen i Modum.

 • Ha fokus på god oppgavedeling og rett kompetanse på rett plass.

 • Utvide tilbudet om fritidskontakt.

 • Fortsette satsing på grønn omsorg, også innen rus og psykiatri.

 • Videreføre Rask psykisk helsehjelp (16 år+)

 • Lokal tilgang på barne- og ungdsomspsykiatrien (BUP-tjenesten) i Modum (0-16 år).

 • Ja til eldrekraft
  Eldre er en ressurs. Økt samarbeid med frivillige lag og foreninger.

 • Gi forskudd på utbetaling av pleiepenger for ansatte i Modum kommune

 • Aktivt inkludere flyktninger inn i jobb, utdanning og sosialt liv.

 • Utvide kapasitet for syns- og hørselskontakt.

 • Opprettholde gode tjenester for BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse)

 

Kultur, fritid og livsglede

Senterpartiet vil:

 • Videreføre Den kulturelle spaserstokken og gode kulturtilbud for voksne

 • Øke tilgjengeligheten til BUA for alle innbyggerne.

 • Styrke mulighetene for reiselivsnæring i Modum.

 • Satsing på gode nærmiljø.

 • Videreføre og utvikle møteplassene og miljøet for ungdom i Modum

 • Videreføre og etablere natteravnsordning i Åmot, Geithus og Vikersund. 

 • Legge til rette for et godt kulturskoletilbud. 

 • Jobbe for et allsidig utvalg av aktiviteter. 

 • Bruke Fjordbyen som arena for utendørs aktivitet og arrangementer. 

 • Frisklivsbygd og folkehelse – Etablere flere gang- og sykkelveier samt god tilgang til stier og løyper. 

 • Hindre utenforskap og inkludere alle.

 

Næring og samferdsel

Senterpartiet vil:

 • Har full dekning for mobil og fiber i hele kommunen.

 • Planlegge av kommunal drift og veilede innbyggerne om beredskap.

 • Forbedre adkomst for Sigdal gjennom Modum.

 • Jobbe for ny og sikker avkjøring fra Rv 350 til ved Vikersund N.

 • Fortsette å jobbe for lokaltog med stopp i Åmot, Geithus og Vikersund.

 • Støtte opp om samarbeid med Kraftia om etablering av solcelleanlegg på kommunale bygg.

 • Styrke Modum som en nærings- og etableringskommune.

 • Støtte Næringsforeningen og forsterke samarbeid med Ringeriksregionen.

 • Etablere trainee-ordning i kommunen.

 • Jobbe for fagskoletilbud i Modum.

 • Modum Modumkommune skal jobbe mot 40 lærlingplasser. 

 • Samarbeid med universitet om praksisplasser for lærerstudenter. 

 • Bibliotek og kulturhus som arena for mer deltakelse og involvering i samfunnsutviklingen. 

 • Sikre lokalt eierskap til lokal kraftproduksjon. 

 • Fortsette arbeidet med bærekraftig samfunnsutvikling 

 • Utrede muligheter og konsekvenser ved eiendomsskatt i Modum

 

Bolig og utvikling

Senterpartiet vil:

 • Få flere rimelige nye boliger for ungdom

 • Tilrettelegge «fra leie til eie».

 • Sentrumsutvikling i Vikersund, Geithus og Åmot. Etablere miljøgate og god sykkelparkering. Gode utearealer for mer aktivitet.

 • Ny flerbrukshall i Vikersund.

 • Jobbe videre med kulturminneplanen

 • Legge til rette for spredt bebyggelse i klynge utenfor tettstedene.

 • Ta i bruk fornybare energikilder for kommunale bygg.

 • Jobbe med sikker vannforvaltning av vassdragene i Modum

 

Teknisk og miljø

Senterpartiet vil:

 • Videreføre renovering av drikkevann, etablere reservevannkilde og fornye avløpsnettet.

 • Jobbe for en god og praktisk klimaplan for Modum.

 • Sikre jordvern og kulturlandskapet.

 • Ha aktive bomiljøer i hele Modum

 • Aktivt og bærekraftig jord- og skogbruk i Modum – satsing på bioøkonomi og sirkulærøkonomi.

 • Legge til rette for variert og aktiv husdyrproduksjon, opprettholde kulturlandskapet og styrke matproduksjon

 • Øke kunnskap om egenberedskap med egenproduksjon av mat og vekster

 • Fortsette utvikling av Grønt fagsenter med forskning kunnskap og kompetanseformidling om bærekraftig bruk og livet i jorda