Meny
1.side

Kommunevalgprogram Nes Senterparti 2023-2023

Nes senterparti jobber for at Nesbyen skal være en god kommune å bo i, uansett hvor du er i livet og hvor i kommunen du bor. Derfor vil vi satse på skole, helse og beredskap. Samtidig må vi utvikle kommunen, slik at det blir enklere å bygge boliger i hele kommunen, utvikle sentrum og ha flere aktiviteter. Overordnet jobber vi for at vi skal bli en mer klimavennlig kommune, og at hensynet til natur og miljø skal veie tyngre i alle beslutninger som blir gjort i kommunen.

Valgprogram Valgliste 

Valgbrosjyre 

Natur, miljø og klima| Boligpolitikk og sentrumsutvikling | Helse og omsorg | Oppvekst, skole og kultur| Kultur | Næring og landbruk

 

Vi er stolte over å ha en av landets beste skoler, og å være ledende på eldreomsorg. Samtidig skal vi jobbe for at Nesbyen blir en enda mer attraktiv kommune fremover. Derfor vil vi bygge flere boliger og gi gode støtteordninger til personer som ønsker å etablere seg i kommunen. Vi vil tilstrebe at alle som ønsker får hele og faste stillinger, og at alle som jobber i kommunen har gode arbeidsforhold. Vi vil legge til rette for barnefamilier ved å satse på løpende barnehageopptak, flerbrukshall ved idrettshallen og økt støtte til frivilligheten. Samtidig vil vi satse mer på forebyggende arbeid, tidlig innsats i skolen og mer praktisk læring. Vi vil legge til rette for personer som ønsker å drive næring, landbruk og skogdrift i kommunen. Vi vil fortsette å bygge opp en sterk helse- og omsorgstjeneste, og legge til rette for en aktiv hverdag for alle innbyggere. Nes senterparti mener at vi får dette best til om vi beholder Nesbyen som egen kommune. Samtidig vil vi utvikle Hallingdal som region, og jobbe for prosjekter som Campus Hallingdal.

Trivsel, bærekraft og hensynet til klima og miljø skal ligge til grunn for all utvikling i kommunen. Vi bekymrer oss for at nedbygging av naturen har gått for raskt, og at dagens forbruk ikke er bærekraftig. Vi har i dag flere hytter enn innbyggere i kommunen, og etter planen kan antallet hytter fordobles de neste årene. Samtidig blir sykkel og sommerturisme stadig viktigere for kommunen. Det er derfor viktig å ha en politikk som hindrer interessekonflikter, overbelastning av naturen og sikrer at både innbyggere og besøkende trives. Vi vil derfor redusere tempoet på hytteutbyggingen, satse mer på varme senger, vise respekt for grunneiere som ikke ønsker utbygging og gi økonomisk støtte til innbyggere som gjennomfører klimatiltak.

Nes senterparti vil jobbe for å opprettholde god beredskap i Nesbyen, for brann, politi og ambulanse.

Langsiktig og ansvarlig forvaltning er grunnprinsippet i Senterpartiets miljøpolitikk. I vår forvaltertenkning har mennesket et ansvar for å ta vare på naturen og miljøet. Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Menneskets framtid er avhengig av at naturens produksjonsevne og mangfold opprettholdes. Forurensning og klimaendringer skader miljøet og gir store utfordringer for en bærekraftig miljøforvaltning. Vi må gå fra en lineærøkonomi med bruk- og kast til en sirkulærøkonomi basert på tanken om at ressurser i minst mulig grad skal gå til spille.

Natur, miljø og klima

Vi vil stoppe nedbygging i fjellet, og legge mer vekt på natur, miljø og klima i alle beslutninger Nes Sp vil jobbe for

 • Å ta vare på naturen vår. Vi trenger derfor å redusere tempoet på hyttebyggingen. Natur, miljø og klima vektlegges mer i planene til kommunen.
 • ENØK-tiltak og miljøvennlige byggematerialer i alle kommunale bygg og nye boliger. • At ingen nye fritidsboliger bygges over 1000 moh.
 • Å beholde urørt natur.
 • ENØK-fond/Klimafond for innbyggere.
 • Ny energi og klima-plan. Denne må til behandling i starten av perioden. Politikere og kommunen må ta eierskap til denne planen.
 • Grønne områder mellom ulike hytte-/stølsområder.
 • Å innføre arealregnskap og klimaregnskap i kommunen

Nes Sp vil aktivt bruke interkommunal klimakoordinator.

Nes Sp ønsker ikke vindturbin-park i vår kommune.

Boligpolitikk og sentrumsutvikling

Vi har boligmangel i Nesbyen, og kommunen må aktivt legge til rette for variert boligbygging i hele kommunen.

Nes Sp vil jobbe for:

 • Billige tomter og boligtilskudd til førstegangsetablerere.
 • Økonomisk støtte til innbyggere som gjennomfører ENØK-tiltak.
 • Å tilby «prøvebo» og «leie til eie» i nyere kommunale leiligheter.
 • Utvikle sentrum og Indre torg.
 • Startlån til 1.gangsetablerere og andre med finansieringsbehov.
 • Å støtte opp om arrangementer som skaper aktivitet i sentrum.

Helse og omsorg:

Vi vil sikre fortsatt gode helse- og omsorgstjenester i kommunen, og gi turnusarbeid bedre arbeidsvilkår.

Nes Sp vil jobbe for

 • Å videreføre økt kvelds-, helge- og høytidstillegg for turnusarbeid.
 • Å sikre framtidas helse- og omsorgstjeneste.
 • At eldre fortsatt skal få god og næringsrik mat, og flere møteplasser.
 • At nytt kjøkken, vaskeri og kafé ved Elverhøy blir gode arenaer for arbeidstrening, frivillighet og en god møteplass for beboere, pårørende og innbyggere.
 • det blir utarbeidet en plan for framtidas helse og omsorgstjeneste i Nesbyen
 • det utarbeides tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell i Nesbyen.
 • Økt fokus på psykisk helse i hele livsløpet.
 • At Nesbyen kan være vertskommune for plasser for unge demente i Hallingdal
 • Å utvikle Sagtomta mot nordvest for å møte økte behov for tjenester og boliger

Oppvekst, skole, kultur:

Vi vil jobbe for å fremme inkludering og forebygge utenforskap.

Nes Sp vil jobbe for: 

 • Barnehageplass til alle med løpende opptak gjennom året.
 • At vi skal fortsette å ha en av landets beste grunnskoler. 
 • Godt og inkluderende læringsmiljø med tilfredsstillende lærertetthet, gode lokaler og utstyr. 
 • Aktivitetspark og flerbrukshall ved skolen/idrettsplassen. 
 • tiltak for å rekruttere og beholde pedagogisk personell i Nesbyen. 
 • Å utrede ny barnehage for å sikre full barnehagedekning 
 • En god aktivitetspark ved skolen/idrettsplassen, som vil kunne brukes av både innbyggere og turister året rundt både til organiserte og uorganiserte aktiviteter for barn, ungdom og voksne.  
 • Møteplasser og lekeplass i sentrum 
 • Inkluderende skole som ser enkelteleven, gir utfordringer og mestringsopplevelser, i samarbeid med hjemmene.

Kultur

Vi skal satse på frivillighet, inkludering og forebygge utenforskap

Nes Sp vil jobbe for: 

 • Å støtte biblioteket, kulturhuset, Nes kirke, Sollys, Mortensløkka, Valhall og Sorenskrivergården (Frivilligsentralen) til å bli attraktive møteplasser. 
 • Økt støtte til lag og frivillige organisasjoner. 
 • Støtte frivillige organisasjoner ved å tilby rimelig leie i kommunale lokaler. 
 • Utvikle Gardnos meteorittpark som et geologisenter ifm campus Hallingdal 
 • Videreføre Utlånsbua, og satse på økt fysisk aktivitet og folkehelse. 
 • Tilrettelegge for at idrett og friluftsliv stimulerer til økt fysisk aktivitet og god folkehelse for alle. 
 • at Nesbyen kommune skal være inkluderende og vise mangfoldet i kommunen.

Næring og landbruk

Vi vil jobbe for et bærekraftig og variert næringsliv i kommunen vår.

Nes Sp vil jobbe for: •

 • Å regulere nye næringsarealer og støtte eksisterende næring. 
 • Bærekraftig turistnæring og flere tilbud i sentrum. 
 • At miljø, ressursbruk og jordvern må vektlegges sterkt i gondolprosjektet. 
 • Å verne om matjord, beitenæring og stimulere til jord- og skogbruk. 
 • Et bærekraftig, variert og nyskapende næringsliv i kommunen vår. 
 • For Nes Sp er lokal matproduksjon viktig i et beredskapsperspektiv. I Norge produserer vi kun 35% av det vi spiser. I framtida kan vi ikke regne med å kunne importere like mye mat som i dag. 
 • Verne om matjord og stimulere til aktivt og allsidig jord- og skogbruk 
 • Ta hensyn til beitenæringa i kommunale planer. Beiting bidrar godt i klima-arbeidet, ved å lagre karbon i jorda og bidra til artsmangfoldet. Vi kan bidra til klimakampen ved matproduksjon med kortreist innsatsfaktor. Beiterett må presiseres i alle reguleringsplaner for fritidsbolig. 
 • Større reguleringsplaner må inneholde alternative energiformer som bioenergi e.l.  Kommunal kompetanse på jordbruk og skogbruk gjennom egne stillinger 
 • At det lages en plan for fremtidig forvaltning av kommunal skog. Denne planen bør inneholde en vurdering av skogen mht mulig frivillig vern. 
 • Ved alle nye utbygginger skal alternative energikilder utredes 
 • Ny næring basert på videreforedling av naturressursene våre 
 • Å øke geoturisme i Nesbyen (turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart – miljø, kultur, estetikk, kulturarv – og som kommer samfunnet til gode) 
 • I forbindelse med ny kommuneplan må eksisterende reguleringsplaner vurderes i lys av ny kunnskap ift natur, miljø og klima