Meny
2022 Hundekjeks i kulturlandskap, midtsommer

Senterpartiets innlegg i kommunestyremøte 22.6.2022 om Perspektivmeldingen

Ordfører,

  1. I følge kommunedirektøren er økonomien kommunens største utfordring de neste 10 årene

Gjelda forventes å øke fra 4,7 milliarder kroner i 2021 til 9,8. milliarder kroner i 2032, mens renter og avdrag på gjelda forventes å øke fra 320 millioner kroner til 630 millioner kroner. Kommunedirektøren sier rett ut at dette ikke er bærekraftig og at det økonomiske handlingsrommet er låst i flere tiår fremover. Det er bekymringsfullt.

 

  1. Hva kan vi så gjøre for å snu den negative trenden?

Vi er enig med kommunedirektøren at kommunen driver effektivt og at det ikke er mye å hente på kutt i tjenesteproduksjon.

Det er vanskelig å øke inntektene uten å innføre eiendomsskatt på boliger, og det ønsker vi ikke. Da må vi prøve å redusere utgiftene.

Kommunens økonomi påvirkes i sterk grad av befolkningsvekst og boligbygging.

Når kommunen bygger nye eller utvider skoler og barnehager, infrastruktur etc, så skjer dette ved at 80% av stipulerte kostnader finansieres ved opptak av nye lån.  

Befolkningen i Lørenskog vokste med 4,6 prosent i fjor, noe som er mest i Norge. Lørenskog har nå passert 45. 000 innbyggere. Interessant er det også at stadig flere innvandrere bosetter seg Lørenskog. I følge ferske tall fra administrasjonen har Lørenskog innvandrere fra 138 land, og målt opp mot kommunens innbyggertall, så har Lørenskog nå en større andel av innvandrere enn Oslo, 34,6 % mot Oslo`s 33,7%. Tallene refererer til innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.                                                                        

Fremover forventes en gjennomsnittlig årlig befolkningstilvekst på 2,9 prosent de neste 5 årene. Denne befolkningsveksten hadde ikke vært mulig uten den voldsomme boligbyggingen. Ved inngangen til 2022 var det ca. 2300 nye boliger under oppføring. I tillegg er det potensiale for ytterligere ca. 1400 nye boliger i vedtatte planer. 

Senterpartiet mener at det vil være fornuftig å redusere utviklingstakten og utsette nye store boligprosjekter der vi har mulighet til det, og konsolidere situasjonen.

I tillegg må vi, som kommunedirektøren sier, fokusere på nøkternhet, moderasjon og prioritere det nødvendige foran det ønskelige.

 

  1. Fremover vil Senterpartiet prioritere de mest sårbare i samfunnet

I det lille handlingsrommet politikerne får til sine hjertesaker, så ønsker Senterpartiet å prioritere de mest sårbare gruppene i samfunnet, f.eks. tilby rusmisbrukere lavterskel jobbtilbud i kommunen og finne større eller flere lokaler til MAI-senteret.

 

  1. Litt om Senterpartiets bidrag til kommunens satsningsområder

Senterpartiet støtter helhjertet opp om kommuneplanens 4 satsingsområder:

•        Tilhørighet og fellesskap

•        Bokvalitet og inkluderende bomiljø

•        Bred ungdomssatsing

•        Trygg og miljømessig transport

Alle satsningsområdene er viktige. Vi i Senterpartiet har brukt mye tid på å få til gode retningslinjer for bokvalitet som skal legges til grunn for ny boligutvikling i kommunen, samt retningslinjer for grønn mobilitet som skal sikre trygg ferdsel for gående og syklister. Og så jobber vi fortsatt med å få på plass et busstilbud til sentrum for dem som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar sentrum og Stasjonsbyen

  1. Revidering av Arealplan

Et annet viktig arbeid som skal skje i år er revidering av Arealplanen.

Her vil Senterpartiet fremme en rekke forslag til endringer som vi håper å få de andre partiene med på. Ett av forslagene vi vil fremme, er å gi dagens villaeiere et bedre vern mot eplehageutbyggere som ikke tar hensyn til at dem som allerede bor der mister utsikt, sol og lys og får sin eiendom kraftig redusert i verdi.

  1. Avslutningsvis

Til slutt vil jeg takke ordfører, kommunedirektør og alle ansatte for en godt utført jobb.

 

Tom Arne Pedersen

Lokallagsleder/gruppeleder for kommunestyret

Lørenskog Senterparti