Meny
2021 Pengesedler og mynter

Gruppelederinnlegg på kommunestyremøte 15.12.2021

Tom Arne Pedersen, Lørenskog Senterparti

Ordfører,

I kommunedirektørens budsjettforslag må vi neste 4 år låne ytterligere 4,4 milliarder kroner, slik at kommunens gjeld ved utgangen av 2025 vil være 7,5 milliarder kroner. Utgiftene til å dekke renter og avdrag øker fra ca. 260 mill. kr i 2021 til ca. 450 mill. kr i 2025. Den kraftige gjeldsøkningen med renter og avdrag er bekymringsfull.

Så kan man spørre seg, hvorfor må vi låne så mye penger? Svaret ligger i den store befolkningsveksten som er anslått til gjennomsnittlig 2,9 % de neste 5 årene, og som krever at kommunen må øke kapasiteten i barnehager, skoler, infrastruktur, helse, omsorg, etc. Denne kapasitetsøkningen må i hovedsak lånefinansieres.

Den store befolkningsveksten skaper også et stort press på kommunens tjenesteapparat. Den kraftige befolkningsveksten er også bekymringsfull.

Gitt den økonomiske situasjonen, så har det vært viktig for opposisjonen og ikke plusse på budsjettet utover kommunedirektørens anbefaling, og vi har derfor kun omfordelt noen få poster.

I Opposisjonen budsjettforslag er Senterpartiet spesielt fornøyd med at vi har fått gjennomslag for en ny stilling hvor NAV og kommunehelsetjenesten skal hjelpe mennesker med psykiske og rusrelaterte problemer å komme i arbeid. Å få folk i arbeid vil være vinn-vinn situasjon for både dem som kommer i arbeid og for kommunen som vil få skatteinntekter istedenfor utgifter over helse og sosialbudsjettet.  

Mange innbyggere er lei den voldsomme byggeaktiviteten i kommunen.

Senterpartiet mener at vi trenger å roe ned byggeaktiviteten i kommunen, utsette de boligutbyggingsprosjektene vi kan, slutte å bygge høyt og tett for å få plass til flest mennesker, tenke mer på bomiljø og gjøre det trivelig for menneskene som skal bo her.

I kommuneplanens samfunnsdel har Senterpartiet jobbet mye med å få på plass gode retningslinjer for bokvalitet, og vi vil presse på for å få retningslinjene inn i nye reguleringsplaner, slik at de blir juridisk bindende.

I kommuneplanens arealdel, som vi nå jobber med, vil Senterpartiet fremme en rekke forslag som vil regulere eplehageutbygging, slik at utbyggere ikke kan ture frem som de selv vil og frata dagens villaeiere all utsikt og sol. I kommuneplanens arealdel vil vi også fremme forslag om å endre parkeringsnormen, slik at det blir etablert et fornuftig antall gjesteparkeringer og folk kan ta imot besøk. Det er ikke alle som kan reise kollektivt.

Helse og omsorg er viktig for Senterpartiet. Vi har meldt inn behov for at folk som ikke har vedtak på tjenester hjemme, skal kunne få bistand av kommunen hvis akutthjelp oppstår og lege, ambulanse eller pårørende ber om det.  Dette gjelder spesielt eldre folk som bor hjemme med hjelp av pårørende og sparer kommunen for dyre sykehjemsplasser.

Avslutningsvis har vi et verbalforslag: Etter at vi fikk regjeringsskifte, så har Lørenskog kommune i en foreløpig beregning kommet til at Lørenskog får tildelt 4,044 millioner kroner mer enn med Solberg regjeringen. Disse pengene inngår i Opposisjonens budsjettforslag. Skulle vi ende opp med mer penger foreslår Senterpartiet at disse pengene brukes for å styrke helse og omsorg i kommunen.

Til slutt vi jeg takke ordfører, kommunedirektør og ansatte i kommunen for en godt utført jobb i nok et krevende Korona-år.

Takk.

15.12.2021

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti