Meny
Brumunddal fra Flisaker

Program 2023-2027

Med Hjerte for HELE Ringsaker

En trygg barndom gir gode liv.
Ringsaker SP mener at:

 • Barn og unge er vår framtid, og de har like stor rett som voksne til å bli hørt
 • Sammen har vi ansvaret for å gi barn og unge en trygg og god oppvekst.
 • Aktivt arbeid mot rus og vold må settes på dagsorden
 • Kommunen skal trygge og utvikle gode ungdomsmiljøer i bygd og by
 • Flere ungdomsveiledere og helsesjukepleiere må inn i skolene
 • Stavsberg skole skal være åpen for elever fra Hamar
 • Geitmyra og Newtonrommet er unike og praktiske læringsarenaer
 • Vedlikehold av skoler og uteområder må prioriteres
 • Samarbeid med ungdomspolitikere og ungdomsrådet må styrkes
 • Barn og unge skal ha trygg skolevei
 • Fritidsklubber og inkluderende møteplasser for ungdom må styrkes.
 • Det må satses mer på utplassering og praktisk undervisning i ungdomsskolen
 • Flere må søke videregående utdanning etter arbeidslivets behov

God omsorg skal vare hele livet.
Ringsaker SP mener at:

 • Det nye Mjøssjukehuset SKAL bygges i Moelv
 • Helse og omsorg står overfor store utfordringer og må prioriteres.
 • Kommunen trenger en robust fastlegeordning
 • Vi må styrke grunnbemanningen og redusere ufrivillig deltid
 • Vi må utrede alternative boformer for eldre og pleietrengende
 • Gode aktivitetstilbud til eldre og demente er viktig
 • Hjelpetiltak innen psykisk helse og rus må styrkes

Matjord er beredskap og fotosyntesen er grunnlaget for alt liv og matproduksjon. Ringsaker er Norges nest største landbrukskommune. Det forplikter!
Ringsaker SP vil:

 • Fremme et landbruk og en arealforvaltning som gir oss trygg mat, økt sjølforsyning, åpent kulturlandskap og sikre arbeidsplasser i tilstøtende næringer
 • Unngå nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og viktige beiteområder
 • At ved uunngåelig nedbygging må matjordlaget gjenbrukes til landbruksformål
 • Innskjerpe bo- og driveplikt i hele kommunen
 • Støtte nydyrking gjennom tilskudd fra næringsfondet
 • Arbeide for grøftetilskudd også på nydyrka mark
 • Vedlikeholde kulturlandskapet gjennom aktiv beiting
 • Stimulere til mere skogpleie og utnytte skogens ressurser bedre
 • Støtte raskt og effektivt uttak av skadegjørende rovdyr

Ringsaker skal være næringslivets favorittkommune.
For å oppnå dette vil Ringsaker Senterparti:

 • Legge til rette for innovasjon og verdiskaping i hele kommunen
 • Ha ferdig regulerte tomter og rask saksbehandling
 • Åpne for utleie av næringstomter slik at det blir lettere å starte opp nye virksomheter
 • Sikre tilgang på lærlinger og lærlingeplasser
 • Skreddersy tilbud til bedrifter i oppstartsfasen
 • Bidra til bærekraftig utvikling og fortsatt høy verdiskaping i fjellet
 • Øke kommunalt eierskap i miljøvennlig kraftproduksjon
 • Støtte bærekraftig skogbruk og trebasert virksomhet

Forvaltning framfor forbruk.
Ringsaker SP vil:

 • Sette større fokus på kommunens primære oppgaver
 • Fremme nøkterne prioriteringer i investering og drift
 • Fremme langsiktig sparing gjennom godt vedlikehold
 • Legge til rette for utleie av næringstomter
 • Bygge billigere og begrense låneopptak
 • Arbeide for redusert strømpris også for kommunen og næringslivet

Anne Enger: «Kunst er kunst, kultur er alt!»
Ringsaker SP vil at:

 • Kulturskoleundervisning foregår i barnas nærmiljø
 • Skolen og kulturskolen utvikler et tettere samarbeid
 • Kommunen har et godt samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Prøysenhuset skal inn på statsbudsjettet
 • Kommunen kan tilby bedre øvings og treningslokaler til kultur og idrett
 • Bibliotekene fortsatt får støtte til det gode arbeidet de gjør
 • Kulturminner bevares og at de gjøres kjent for befolkningen
 • Kulturelle tiltak i kirkene får støtte fra kommunen
 • At innbyggerne i Ringsaker skal føle eierskap til sitt lokalsamfunn

Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre.
Ringsaker SP vil ha:

 • Langsiktighet og bærekraft i all forvaltning
 • Fornybare naturressurser som viktige grunnsteiner i vår økonomi
 • Mere folkeopplysning om «det grønne gullet»
 • Et godt samarbeid med Bionova
 • Biogassanlegg i Ringsaker
 • Varmegjenvinning fra datalagringssenter på Rudshøgda
 • ENØK-tiltak i alle offentlige bygg
 • Tiltak for å bedre vannkvaliteten i Mjøsa
 • Større fokus på resirkulering
 • Flere ladestasjoner

God lokal beredskap er avgjørende for landets totale beredskap
Ringsaker SP mener at:

 • Sjølforsyningsgraden må økes og dermed må også landbruket styrkes.
 • Lokal matproduksjon og foredling er avgjørende viktig
 • Lokalt politi har en sentral rolle i beredskapen
 • Et godt samarbeid mellom kommunen, politiet og frivillige organisasjoner styrker den lokale beredskapen
 • Tillit er god beredskap og tillitsreformen er et godt verktøy i arbeidet framover
 • Bredbånd er for alle! God kommunikasjon er viktig beredskap.

Ringsaker skal være et godt sted å leve i alle livets faser.
Ringsaker SP vil:

 • Forebygge utenforskap
 • Fremme likhet mellom folk både sosialt og geografisk
 • Gi brukerrådene mer reell innflytelse
 • Fremme god tilrettelegging og integrering for innvandrere og flyktninger
 • At alle innbyggere opplever egenverdi og tilhørighet til fellesskapet

Folk, naturressurser og verdiskaping er spredt utover hele kommunen, og halvparten av befolkningen bor utenfor byene. Vi trenger derfor en politikk som løfter både bygder og byer.
Ringsaker SP vil:

 • Beholde Ringsaker som sjølvstendig kommune
 • Opprettholde gode tjenester nært folk
 • Sette fokus på bygdebygging
 • Ha boligtomter både landlig og sentralt, men ikke på dyrka mark.
 • IKKE ha bompenger på sideveger til E6
 • Ha bedre vedlikehold av vegnettet