Meny
2022 Aud Hove, fylkesvaraordfører, Innlandet

Fylkesvalgprogram 2023-2027

Innlandet Senterparti

Senterpartiet står for en forvaltning av våre felles ressurser med en bærekraftig bruk av naturen. Balansen mellom bruk og vern ligger mellom tilgjengelige ressurser, lokalkunnskap, rettferdig, fordeling, geografisk balansering og nasjonalt regelverk og forpliktelser.

  • Vi vil ha en utdanningspolitikk som sikrer gode tilbud med god kvalitet nær der folk bor, både for videregående opplæring og høyere utdanning.
  • Vi vil ha en samferdselspolitikk som gjør at vi utvikler og tar vare på det vi har. Vi må bygge nytt der vi må for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet. Vi må sikre alle i Innlandet høyhastighetsbredbånd og –mobildekning innen 2025.
  • Vi vil ha en næringspolitikk som sikrer hele verdikjeden innen industri, teknologi, landbruk og reiseliv og utvikling i alle kommunene i hele Innlandet.
  • Vi vil ha en rovviltpolitikk som tar mer hensyn til beitenæringen, grunneiere, jegere og friluftsinteresserte og ikke minst lokalsamfunnene som ligger nær rovdyrene.
  • Vi vil ha en klima- og miljøpolitikk som bidrar til å redusere geografiske og sosiale forskjeller som sikrer en bærekraftig forvaltning med framtidstro.
  • Vi vil ha en energipolitikk som sikrer et langsiktig eierskap med god lokal forankring som gir både eierne og energiselskapene forutsigbarhet og stabilitet og som sikrer innbyggerne og næringslivet sikker leveranse av strøm til rimelig pris.
  • Vi vil ha en kulturpolitikk som styrker frivilligheten og legger til rette for et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud og sikrer vår kulturarv som er viktig for identitet, inkludering og tilhørighet.
  • Vi vil ha en helsepolitikk som sikrer desentraliserte helsetjenester som yter gode og likeverdige tilbud og satse på forebygging framfor reparering.

"Jeg ønsker ingen fremtid som vil bryte båndene til fortiden" - Mary Ann Evans, som skrev under pseudonymet Georg Evans for å være sikker på at hun ble tatt seriøst. 

I Senterpartiet sitt verdigrunnlag står det:


Jorden er en arv som vi forplikter å forvalte for våre etterkommere.


Senterpartiet vil at Norge skal ta sin del av ansvaret for å løse miljø- og klimaproblemene.

Senterpartiet vil gjøre de fornybare naturressursene, og bruk av disse i lange verdikjeder, til fundamentet for økonomien. 
 

Utdanning 

Vi vil ha en utdanningspolitikk som sikrer gode tilbud med god kvalitet nær der folk bor, både for videregående opplæring og høyere utdanning.

Den videregående opplæringen i Innlandet skal lede unge mennesker inn i voksenlivet ved å tilby et utdanningsløp der elevene både får oppleve sosial og faglig mestring. For å få til det må en sikre et desentralisert og bredt tilbud i hele Innlandet der elever selv kan velge en retning som både passer deres kunnskaper og personlige interesser. Vi vil jobbe for at ingen videregående skoler eller studiesteder i Innlandet blir lagt ned. Fylkeskommunen må i samarbeid med arbeidslivet sørge for læreplasser og utdannings løsninger som sikrer nødvendig fag­ kompetanse. Det må gis gode muligheter for voksenopplæring og livslang læring. Integrering av flyktninger og utdanningstiltak for å få flere i arbeid må gis høy prioritet.

Samferdsel 

Vi vil ha en samferdselspolitikk som gjør at vi utvikler og tar vare på det vi har. Vi bygger nytt der vi må for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet. Vi må sikre alle i Innlandet høyhastighets bredbånd- og mobildekning innen 2025.

Folk og næringsliv, uansett hvor de bor eller er etablert. er avhengig av et godt vegnett. Innlandet fylkeskommune har ansvaret for vel 7000 km med fylkesvei. inkludert gang- og sykkelveger. Senterpartiet vil ha en offensiv satsing på en opp­ gradering og opprusting av fylkesvegnettet Deler av dagens fylkesvegnett har ikke god nok bæreevne og er ikke tilpasset dagens trafikk og dagens kjøretøy. Dette går utover bolyst. det hemmer utvikling av næringslivet og det kan få konsekvenser for beredskapen. Senterpartiet ser det som helt avgjørende at det blir bevilget nok midler til å kunne utvikle dagens fylkesvegnett.

Næring

Vi vil ha en næringspolitikk som sikrer de lange verdikjedene innen industri, teknologi, landbruk og reiseliv og utvikling i alle kommunene i hele Innlandet

Felleskapets utvikling av tjenestetilbud, infrastruktur og samfunnsutvikling generelt er i stor grad avhengig av vår evne til verdiskaping nasjonalt, regionalt, og lokalt. Innlandets muligheter til verdiskapning ligger i å ta i bruk egne fortrinn og naturressurser, humankapital og kompetanse på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Innlandet kan spille en viktig rolle i å stryke fastlandsøkonomien og nasjonal beredskap. 

Rovvilt

Vi vil ha en rovviltpolitikk som tar mer hensyn til beitenæringen, grunneiere, jegere og friluftsinteresserte, og ikke minst lokalsamfunnene som ligger nær rovdyrene.

Innlandet er et landbruksfylke med store beiteressurser. Senterpartiet vil opprettholde utstrakt beitebruk og annen utmarksbruk i hele fylket. Derfor ønsker vi en strengere regulering av norske rovviltbestander av hensyn til utmarksnæringer og lokalbefolkning. Videre må all rovviltforvaltning bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Det skal legges vekt på regional og lokal forvaltning, respekt for eiendomsretten, samt livskvalitet og næringsgrunnlag for enkeltmenneskene og lokalsamfunn.

Klima og miljø

Vi vil ha en klima- og miljøpolitikk som bidrar til å redusere geografiske og sosiale forskjeller og som sikrer en bærekraftig forvaltning med framtidstro.

Klima- og miljøspørsmål må sees i sammenheng med energispørsmål. Vi skal omstille samfunnet vårt for en bærekraftig framtid. Da må vi finne gode og balanserte løsninger mellom energiproduksjon og energiforbruk, råvareuttak og vareproduksjon opp mot klimaavtrykk og påvirkning av naturmiljøet. Dette handler også om beredskap. En beredskap for å forebygge mot naturfarer, sikre energiforsyning og høyere selvforsyning av mat.

Energi

Vi vil ha en energipolitikk som sikrer et langsiktig eierskap med god lokal forankring som gir både eierne og energiselskapene forutsigbarhet og stabilitet og som sikrer innbyggere og næringslivet sikker leveranse av strøm til rimelig pris.

Både kommuner og fylkeskommuner har eierskap i produksjonsselskap for strøm og nettselskap, og dette eierskapet ser vi er viktig for å sikre god lokal forankring og det er viktig med et aktivt eierskap. All produksjon, fordeling og bruk av energi må skje på en samfunnsmessig rasjonell og energieffektiv måte, og det må tas både allmenne og private hensyn. Vi skal gjennom vårt eierskap være med på å gi innbyggerne og næringsliv over hele Innlandet tilstrekkelige og sikre strømleveranser og annen infrastruktur for grønn samfunnsutvikling. Tilgang til moderat nettleie og gunstig prising av kraft er et grunnleggende prinsipp. Ren og billig strøm har vært et viktig konkurransefortrinn for næringslivet, og dette må sikres også videre. Kraftprisene må reflektere produksjonskostnader og regulering av markedet må reflektere dette

Kultur

Vi vil ha en kulturpolitikk som styrker frivilligheten og legger til rette for et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud og sikrer vår kulturarv, som er viktig for identitet, inkludering og tilhørighet.

Kultur handler om menneskelig samhandling og et mangfold av aktiviteter og uttrykk. Senterpartiet ønsker kulturtilbud over hele fylket, med arrangement og kulturopplevelser som styrker tilhørighet og knytter folk sammen. Vi trenger arenaer og aktivitet som støtter opp om dette over hele fylket, for å skape gode relasjoner, bygge identitet og levende lokalsamfunn. Kulturarv og kulturminne må tas vare på, og kulturminnevernet må styrkes da hvert fjerde fredede bygg i Norge står i Innlandet. Frivillige organisasjoner er bærebjelker i lokalsamfunnet. De tilbyr opplevelser og sosiale aktiviteter, men er også en viktig pilar i det norske velferdssamfunnet.

Helse

Vi vil ha en helsepolitikk som sikrer desentraliserte helsetjeneste, og som yter gode og likeverdige tilbud, og satse på forebygging framfor reparering.

Senterpartiet vil ha et godt tannhelsetilbud i hele fylket med en god klinikkstruktur. Tannklinikker kan bare legge ned dersom det er korte avstander mellom klinikkene og gode buss- og kollektivtilbud. Vi ønsker å skape helsefremmende samfunn og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele Innlandet. Den offentlige helsetjenesten skal sørge for beredskap og trygghet i hverdagen og tilgang på helsehjelp av høy kvalitet utfra behov uansett hvor i fylket man bor. 

 

Hele programmet kan du lese her