Meny

Stranda Senterparti 2023-2027

 

  • Helse og omsorg

• Utnytte betre ressursane gjennom førebygging, kvardagsrehabilitering og auka satsing på folkehelsearbeid

• Effektiv og framtidsretta bruk av bygningsmassen

• Balansere bruk av heime- og institusjonsteneste

• Auka satsing innan rus- og psykiatritenesta

• Auka innsats i demensomsorga

• Oppretthalde ambulansetenesta i heile kommunen på dagens nivå.

• Sikre gode barneverntenester

• Ha ei forsvarleg eldreomsorg i alle bygdelag

• Oppretthalde legekontora i Geiranger og på Hellesylt Det digitale samfunnet

• Auka bruk av velferdsteknologi for å styrkje og utvikle helse- og omsorgstenestene

• Auke bruken av digital teknologi i alle kommunale tenester.

 

  • Oppvekst og kultur

Senterpartiet vil:

• Oppretthalde noverande skulestruktur med gode læringsmiljø

• Sikre funksjonelle barnehage- og skulebygningar

• Oppretthalde full barnehagedekning

• Sikre rammevilkår for dei vidaregåande skulane i kommunen, m.a. ved å støtte bygging av fleirbrukshall gjennom privat og offentleg samarbeid

• Styrkje lærlingordninga i kommunen

• Skape gode vilkår for frivillige organisasjonar, idrett og friluftsliv

• Oppretthalde eit desentralisert kulturskuletilbod

• Vidareføre ordninga med kultur- og talentprisar

• Organisere tenestene slik at ein i større grad kan sjå enkeltindividet, og hindre utanforskap gjennom tidleg og målretta innsats

• Legge nytt dekke på Mona stadion i 2024

 

  • Integrering og inkludering

• Ha fokus på aktiv integrering av arbeidsinnvandrarar og flyktningar slik at dei trivst og buset seg i kommunen

• Utarbeide lett tilgjengeleg fleirspråkleg informasjon om tenestetilbod, kultur- og fritidsaktivitetar

• Styrkje og utvikle nynorskopplæring for barn og vaksne

• Vere positive til frivillige lag og personar som ynskjer å skape møteplassar mellom folk

 

  • Stranda, ein kommune å vere stolt av

• Framsnakke Stranda som ein god kommune å leve og arbeide i

• Halde kommunen samla og vidareutvikle samarbeidet mellom kommunane i indre Storfjorden.

• Søkje midlar for å marknadsføre kommunen digitalt og styrke samarbeidet med næringslivet i kommunen

• Gjere seg attraktiv i møte med potensielle tilflyttarar

• Opprette ei heimeside med informasjon om aktivitetar, ledige stillingar, lag og organisasjonar m.m. for heile kommunen etter mal frå andre kommunar (www.vangivaldres.no )

 

  • Samferdsel, kommunikasjon og beredskap

• Arbeide for

– ny veg over Strynefjellet, med arm til Geiranger

– FV 60 Røyrhus – Tomasgard

– Engeset – Hole, og bru over Storfjorden (Storfjordsambandet)

– Børdalslinja

– Styrka kollektivtilbod.

• Sikre heilårsferje til Geiranger

• Ruste opp og halde ved like kommunale vegar

• Vidareføre samarbeidet med Åknes/Tafjord IKS

• Vidareføre det gode førebyggjande arbeidet mellom det lokale politiet og innbyggjarane i kommunen, og ha eit synleg politi i heile kommunen

• Arbeide for fleire gang- og sykkelvegar i kommunen

 

  • Næring og utvikling

• Sikre tilgangen på elektrisk kraft i kommunen.

• Støtte eit aktivt og utviklingsorientert landbruk i heile kommunen, mellom anna for å sikre råvaretilgangen til næringsmiddelindustrien og busetnaden i bygdene våre

• Leggje til rette for industriareal og attraktive bustadtomter i alle bygdelaga

• Leggje til rette for vidareutvikling av næringslivet i kommunen

• Utvikle klynger/nettverk for industrien i Stranda

• Arbeide for å redusere skatt på arbeidande kapital for å sikre næringslivet vidare vekst i Stranda kommune

 

  • Reiseliv

• Eit levande kulturlandskap er ein føresetnad for eit berekraftig reiseliv

• Støtte opp om ei berekraftig, heilårs reiselivsnæring i kommunen

• Satse på eit reiseliv som er basert på lokal kultur, mat og naturopplevingar

• Leggje til rette for skilting, parkering og toalett i mykje nytta område.

• Støtte merking/rydding av råser

• Innføre besøksbidrag som eit berande element i finansieringa av felles tiltak for reiselivsnæringa

• Arbeide for at nullutsleppskravet i Geirangerfjorden må medføre kompenserande tiltak for å sikre inntektsgrunnlaget og busetnaden i bygdene

• Geirangerfjorden skal vere den leiande nasjonale turistdestinasjonen

 

  • Miljø

• Energiøkonomisering i alle kommunale bygg.

• Vidareføre utskiftinga av eternittrør i drikkevassforsyninga

• Sikre jordvern ved hjelp av gode arealplanar

• Vere føregangskommune ved utvikling og bruk av hydrogen og andre miljøvennlege energikjelder

• Fullføre utbygging av gatelysarmatur til LED-lys i alle bygdelaga

• Utvikle og gjennomføre tiltak innan energi- og klimaplanen til kommunen • Montere solceller på tak der det er hensiktsmessig

• Ta vare på naturmangfaldet gjennom planverke