Meny
Skal knuse gjengene

Skal knuse gjengene!

Skal knuse gjengene

 Regjeringen vil bevilge 1,6 milliarder kroner til politiet i årets reviderte nasjonalbudsjett, med en helårseffekt på 1,9 milliarder kroner. Hensikten er å styrke grunnfinansieringen av politiets virksomhet og styrke innsatsen mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk, blant annet gjennom økt bemanning.

For Senterpartiet er en av de viktigste oppgavene i regjering å sikre folks trygghet.  Vi lever i en urolig tid, og i Oslo har vi sett en økning i ungdomskriminalitet og gjengproblematikk som må tas på alvor.  Regjeringen styrker derfor politiet og setter kurs for å knuse gjengkriminaliteten. Regjeringen vil umiddelbart øke innsatsen mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk med 300 millioner kroner nå i 2024, med en varig styrking på 600 millioner kroner i året fra 2025. 

Det at Regjeringen nå foreslår en styrking av politiet på 1,6 milliarder kroner vil bidra til at politiet står bedre rustet til å slå ned på de om lag 100 kriminelle nettverkene som politiet har identifisert. Politiet har vurdert at kriminelle nettverk og kriminelle gjenger representerer en betydelig utfordring for byen vår, blant annet gjennom at stadig yngre personer rekrutteres til kriminelle miljøer preget av voldelige interne konflikter. En målrettet satsning mot de kriminelle nettverkene vil treffe bredt i hele landet, men særlig i Oslo der vi ser at gjengkriminaliteten er størst. Mye av gjengkriminaliteten er også knyttet til rus og narkotika, som er et annet felt Regjeringen vil slå hardt ned på.

– Bevilgningen vi legger fram i dag, legger opp til en solid politistyrking der vi trapper opp kampen mot at gjenger skal få fotfeste i Norge. Dette setter politiet i stand til økt forebygging, økt tilstedeværelse og bedre beredskap i prioriterte områder. Gjenger har ingen plass i norske nabolag, og styrkingen av politiet er et tydelig signal til gjengene, sier fylkesstyremedlem i Oslo Sp og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Sigve Bolstad. Bolstad, som tidligere har vært stasjonssjef på Manglerud politistasjon, sier at de grepene Regjeringen har tatt for å styrke nærheten til folk, med nye polititjenestesteder, blant annet på Mortensrud, treffer godt i de delene av Oslo med høyest kriminalitet knyttet til kriminelle nettverk. – Det er viktig at politiet er ute og treffer folk, og vi har derfor tatt klare grep for å sørge for et lokalt forankret politi i hele landet.

Regjeringens forslag vil videre gi politiet rom til å gjøre nødvendige investeringer i operativt utstyr, kjøretøy og stabile IT-systemer. Dette vil gjøre politiet bedre rustet til å drive en effektiv kamp mot kriminalitet.