Meny

Brynsbakken

Etter først å ha fått Oslo Bystyre til å hastebehandle reguleringssak for jernbaneutbygging i Brynsbakken i mars 2021, kom Bane NOR med kontrabeskjed i november 2021 – prosjektet utsettes i fem år! Hastebehandlinga Bane NOR påførte Oslo kommune innebar lite rom for å søke løsninger som ivaretar sterkt berørte beboere og skolebarn i Bydel Gamle Oslo på best mulig måte. Måten beboerne på Hylla har blitt behandlet på av Bane NOR er sterkt kritikkverdig, og ikke en måte statlige myndigheter bør opptre på når de planlegger å gjøre utbygginger som sterkt påvirker folk. Dersom Bane NOR ikke hadde noen indikasjoner på denne utsettelsen da reguleringsplanen ble presset gjennom, bør Samferdselsdepartementet gå grundig gjennom Bane NOR sine kvalitetssystemer.

Formålet med utbyggingen er å øke kapasiteten med 400 tog i døgnet i Brynsbakken. Bane NORs utbyggingsplaner tar ikke hensyn til bomiljøet i området, både gjennom rivning av verneverdig bebyggelse og betraktelig økt støy for de som bor i området. Bane NOR synes å være mer opptatt av dem som skal reise gjennom Oslo enn oss som bor her.

Senterpartiet mener at planprosessen må rykke tilbake til start. Det må gjøres nye, oppdaterte utredninger om bo- og reisemønster og behov for godstransport. Vi finner ingen steder i dokumentasjonen om de har vurdert alternative løsninger som kan gi bedre løsninger både for passasjer- og godstransport i hele regionen. Ikke minst må det utredes nye løsninger for å legge lokk over sporet i området Hylla og Vålerenga-parken.

Bane NOR er også tydelige på at de i sine samfunnsøkonomiske analyser ikke har tatt hensyn til bokvalitet og helsemessige påvirkninger av kapasitetsøkningen, da dette ikke er en del av deres samfunnsoppdrag. Dette mener Oslo Senterparti må endres. Bane NOR kan ikke få opptre avsondret fra samfunnet rundt seg. Oslo skal være en by å bo i, ikke bare en by å reise gjennom.

Oslo Senterparti mener at:

  • Reguleringsplanen for Brynsbakken må oppheves.
  • Det må gjøres en utredning for helhetlige jernbaneløsninger i hele Oslo-regionen.
  • Bane NOR må pålegges å ta hensyn til bomiljøene og de tusenvis av naboene som påvirkes ved planlegging av nye løsninger i Oslo-regionen generelt og Brynsbakken spesielt, herunder etablering av lokk over sporene og konsekvensutredning av helseeffektene for innbyggerne.
  • Det må gjøres en konsekvensutredning med tanke på støynivå og helse for hele jernbanestrekningen inn mot Oslo S gjennom Gamlebyen.
  • Det må ikke gis rivningstillatelse av verneverdige bygg eller gjennomføres salg av boliger før hele sakskomplekset er avklart
  • Det må gjøres en helt ny prosess for medvirkning og involvering av beboer, velforeninger, borettslag og sameier, skoler og andre i lokalmiljøet som blir påvirket. Medvirkningsprosessen bør ledes av Bydel Gamle Oslo, som må tilføres ressurser og kompetanse for å være vertskap for prosessen.