Meny

Fortsatt kamp for Ullevål Sykehus

Årsmøtet i Oslo Senterparti ønsker at de to regjeringspartiene lytter til flertallet i Oslos befolkning og sørger for en positiv avklaring til støtte for Ullevål Sykehus

Nesten alle politiske partier i Oslo er motstandere av å legge ned Ullevål sykehus. Unntaket er Oslo Høyre som har vedtak om nedlegging, men nå pågår det en intern kamp også i det partiet for å få endret vedtaket. Standpunktet om å bevare Ullevål sykehus har massiv støtte fra Oslo-folk. Den siste målingen viser at bevaring av Ullevål sykehus støttes av 70% av befolkningen. Oslo Senterparti viser til første kapittel i Hurdalsplattformen, som har overskriften «En regjering for vanlige folk», og som bl.a. etablerer noen sentrale ambisjoner om å være «på lag med folk, om å være vanlige folks talerør». Dette kommer til uttrykk i følgende formulering:

«Tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over. Ingen kommuner eller fylker skal oppleve verken tvang eller press om å slå seg sammen. Lokalsamfunn skal bestemme mer selv, og folk skal få mer innflytelse over og kunne være stolte av sin egen hjemplass».

For en regjering utgått av Ap og Sp virker dette som naturlige, nesten selvsagte retningslinjer for politikken. Vi håper at begge regjeringspartier mener alvor. De to samarbeidende partiene har et ansvar for å omsette slike ambisjoner til praktisk politikk. Det vil kreve at regjeringspartiene i praksis tar en ny runde sammen i “Ullevål sykehus”-saken.

Statlig regulering av tomtene på Aker og Gaustad, i en sak som angår tomter internt i Oslo, kan Senterpartiet ikke akseptere. Hverken i denne eller andre saker. Det er ingen nasjonale hensyn som tilsier at staten skal overprøve kommunale og regionale hensyn i en slik sak. Oslo kommune ønsker ikke en slik inngripen. Fagmyndighetene har ikke bedt om bistand, og bystyret vedtok med stort flertall (også med Arbeiderpartiets stemmer) å gå klart imot statlig regulering. Juridiske skritt fra Oslo kommunes side blir allerede diskutert. Lokaldemokratiet og kommunalt selvstyre er en kjerneverdi for Senterpartiet og Hurdalsplattformen har dette som et bærende element. Planene for nye Oslo Universitetssykehus er avhengig av gode tomtevalg for at sykehusene skal bli gode. Dette er det fagetaten i Oslo (PBE) og Oslo bystyre som har mest kunnskap om. Behandlingen av reguleringssakene må derfor sluttføres av Oslo på demokratisk vis og de folkevalgte behandle saken.

Hurdalsplattformen åpner ikke for statlig regulering, og det står også i plattformen at «Aker sykehus skal bygges som lokalsykehus for Groruddalen så raskt som mulig». Det er nå klart at Aker sykehus ikke vil bli lokalsykehus for hele Groruddalen så raskt som mulig dersom planene som nå foreligger fra Helse Sør-Øst blir tvunget igjennom med statlig regulering. 2036 er ikke så snart som mulig, og dermed vil statlig regulering også på dette området være klart i strid med avtalen i regjeringsplattformen.

Oslo Senterparti vil:

 • At regjeringen lytter til lokaldemokratiet i Oslo og sier nei til statlig reguleringsplan for sykehusbygging i Oslo
 • Det må gjøres en uavhengig gjennomgang av planene for Oslosykehusene som må se på:
  • Er den samlede kapasiteten i hovedstadsområdet godt nok ivaretatt? 
  • Er det tilstrekkelige reservearealer for framtidige behov? 
  • Er fordelingen av den helsefaglige virksomheten forsvarlig og hensiktsmessig?
  • Økonomisk risiko for hele Helse Sør-Øst som en følge av den økonomiske risikoen knyttet til kostnadene ved prosjektet
  • Risiko og sårbarhet knyttet til samfunnssikkerhet og helseberedskap for hele regionen i utbyggingsperioden på 10-15 år