Meny

Energiresolusjon

Strømprisene er rekordhøye, og husstander og næringsliv har trangere økonomi. Det har for alvor satt strøm- og energipolitikk øverst på den politiske dagsorden. Oslo Senterparti mener derfor det er viktig at det er folket gjennom politikerne som styrer utviklingen i strømmarkedet, ikke markedskreftene og den teknologiske utviklingen.

Ettersom strømbehovet i Norge stadig stiger, øker også viktigheten av at staten beholder kontroll over sine egne ressurser. Vi må heller ikke glemme at norsk energiproduksjon krever omfattende naturinngrep. Det gjør det enda viktigere at det økende strømbehovet i Europa ikke går på bekostning av det norske folk.

I 2017 gjennomførte staten i samarbeid med byggenæringen en mulighetsstudie. Den viser at enkle energitiltak som varmepumpe, etterisolasjon, LED-belysning og vannbesparende utstyr, kan gi energibesparelser på over 12 TWh for yrkesbygg og boliger. Disse besparelsene, sammen med utbedring av eksisterende vannkraftverk, vil gi oss tid til å utforme en energipolitikk for framtida.

Energi Norge har anslått at staten i 2021 tjente 11 milliarder mer enn i et såkalt normalår. I tillegg betaler norske husholdninger en avgift via nettleien, som Enova er ment å «sende tilbake» som tilskudd til energieffektivisering. Regjeringen har ikke gitt ENOVA klare retningslinjer for hvordan tilskuddene skal gis, så husholdningene har nå 669 millioner kroner til gode hos Enova. Disse pengene må gis i støtte til husholdningene for investering i tiltak for å minimere strømtap. Ordningene må innrettes slik at også de som bor i leilighet inkluderes. Effektiviseringen må gå til å redusere energiforbruket, slik at Norge kan bidra til å nå målene i Paris-avtalen.

Oslo Senterparti utfordrer regjeringen og Stortinget til å utforme en energipolitikk for framtida, der tilgjengelige tiltak og teknologi blir brukt for å legge til rette for en ny hverdag med lavere strømtap og grønn energi.

 

Oslo Senterparti vil:

  • Pålegge ENOVA å støtte enøk-tiltak for private husholdninger
  • Innrette tiltak som også oppmuntrer de som bor i leiligheter til å spare strøm
  • Legge til rette for solceller og energilagring i offentlige bygg
  • Sikre krav om ombygging/optimalisering av eldre kraftverk og sørge for effektive og moderne løsninger.
  • Lage en helhetlig plan for energipolitikken, inklusive kjernekraft, tilpasset den nye virkeligheten
  • Sterkere nasjonal styring av kraftmarkedet.
  • Sørge for et fortsatt norsk kraftoverskudd som kommer norsk næringsliv og husholdninger til gode. Eksport av norsk kraft skal i størst mulig grad skje gjennom varer som er videreforedlet i Norge.