Nær folk i hele Norge!

Gloppen

Leiing

Aktuelt i Gloppen

19.november 2019
Kontrakta er broten!

Kontrakta er broten!

Årsmøtet i Gloppen Senterparti meiner at føresetnadane for ei uønska regionreform no er dramatisk endra. Vi ser no at det som var sagt skulle vere ei demokratireform med overføring av oppgåver til lågare folkevald nivå med omlag 10 regionar, no har blitt ei kostnadsbombe med lite oppgåver, større avstand mellom folk og folkevalde, fleire heiltidspolitikarar og lite midlar til å gjennomføre reforma.  

19.november 2019
Slå på bremsene, Jon Georg Dale!

Slå på bremsene, Jon Georg Dale!

 Årsmøtet i Gloppen Senterparti gjev full støtte til grunneigarlaget på Byrkjelo og Gloppen kommune sine krav om at vegstandard på E39 Byrkjelo-Grodås må ned til enklare standard som den nye parsellen Bjørset–Skei lenger sør på E39. Det vil gje tenleg veg både for gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Det som no er viktig å få til, er ei samordna vegplanlegging heilt til Skei, at jordvernet får ein høgare verdi og at ein legg vekk planar om ein ny vegtrasè for E39 på Byrkjelo.

Kontakt