facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

13.februar 2019
Verda treng meir mat

Verda treng meir mat

 

Vestland fylke vert eit stort matfylke, og min bodskap er at verda treng vestlandsbonden meir enn nokon gong før, vi treng vestlandsfiskaren, og vi treng vestlandslaksen.

Verda si befolkning veks, samstundes er store landbruksareal er venta å gå ut av produksjon som følgje av klimaendringane.

 

07.februar 2019
Senterpartiet i spissen for mer penger til båt og ferje

Senterpartiet i spissen for mer penger til båt og ferje

I dag fremmet stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien og Nils Bjørke (Senterpartiet) et forslag i Stortinget for å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift. 

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80