Nær folk i hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Fylkesårsmøte for Sogn og Fjordane Senterparti 

28-29. februar 2020

Kviknes Hotell, Balestrand

Leiing

Aktuelt i Sogn og Fjordane

10.januar 2020
Noreg sin bistandspolitikk må vera tufta på utfordringane i framtida

Noreg sin bistandspolitikk må vera tufta på utfordringane i framtida

Ei av dei viktigaste oppgåvene til ein stat er å sikre mat til folket i landet. Tilgang på mat er ein grunnleggjande føresetnad for å sikre stabile statar og levevilkår for statens befolkning. I dag står verda ovanfor store klimaendringar som me veit vil vera med på å gjere dette enda meir krevjande i åra som kjem. Difor er det heilt avgjerande at me klarar å sikre tilstrekkelig matproduksjon og at me evnar å få til eit klimatilpassa landbruk i mange utviklingsland. Diverre ser me at dagens regjering ikkje prioriterer dette høgt nok.

19.desember 2019
Full siger til Senterpartiet

Full siger til Senterpartiet

«Eg er utruleg glad for at fylkestinget i Vestland la vekk framlegget frå Anne Gine Hestetun (Ap) om at Fylkestinget i Vestland fylkeskommune ynskjer samanslåing med Rogaland fylkeskommune. Det seier fylkesleiar Sigurd Reksnes i Sogn og Fjordane Senterparti.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80