Meny

SENTERPARTIETS ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2019: BEREDSKAP

Senterpartiet mener man skal være trygg uansett hvor man bor i Norge og at vi sammen skal kunne være trygge på at norsk suverenitet kan forsvares både i krig og krise. I vårt alternative budsjettforslag presenterer vi en beredskapspakke på hele 3,3 mrd. kroner. Det gjør vi fordi vi opplever at norsk beredskap er i krise.

Last ned heile heftet med Sps forslag til statsbudsjett her (7 MB PDF):

Regjeringen har blant annet gjennom flere år trenert og nedprioritert helt nødvendige investeringer i hær og heimevern, som for eksempel oppgraderte stridsvogner og helikopterstøtte. Sektoren preges av at regjeringen stadig vekk er på etterskudd og at man ikke setter i gang viktige investeringer som Stortinget vedtar.

Regjeringen la forsinket fram et forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Her foreslo regjeringen å utsette alle investeringer i Hæren og Heimevernet i påvente av en landmaktsutredning. Denne var svært skuffende da den endelig kom. Igjen var budskapet at viktige investeringer
skulle skyves ut i tid. Men forsvarsevne er ferskvare; det er kapasiteten i dag som er avgjørende, noe vi fikk smertelig erfare ved krigsutbruddet i 1940 da Forsvaret lenge hadde vært en salderingspost. Sentrale forsvarskjennere har uttalt at forsvarsevnen nå kan sammenlignes med den Norge hadde på 40-tallet.

Senterpartiet mener at Norge ikke kan utsette nødvendige investeringer i Hæren og foreslår derfor en kraftig økning i bevilgningene til Hæren med én milliard kroner i årets alternative budsjett. Tilsvarende mener Senterpartiet det er nødvendig å opprettholde et sterkt heimevern med minst 45 000 soldater over hele landet og foreslår å bevilge 300 millioner kroner mer til dette formålet. Vi foreslår også å gjenopprette Sjøheimevernet.

Senterpartiet mener at samarbeidet med USA og Nato er helt avgjørende for Norge og norsk sikkerhet og at dette bl.a. fordrer at Norge selv holder seg med et godt forsvar som kan operere i samspill med våre allierte.

Vi behøver også en solid hær og et sterkt heimevern for å ta hånd om trusler og situasjoner som ikke kvalifiserer for alliert støtte. Bare slik kan vi si «aldri mer» og faktisk mene det.

Senterpartiet er også opptatt av sivil beredskap i hele landet. Derfor foreslår vi blant annet å bevilge 500 millioner kroner ekstra til politidistriktene for å sikre god politidekning i alle deler av landet og for å motvirke effektene av regjeringens sentraliserende politireform.

Vi foreslår også 500 millioner kroner ekstra til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene og en betydelig økning i kommunebudsjettene som kan gi grunnlag for styrket brannberedskap i hele landet. Det gjør vi fordi vi mener man skal kunne være trygg uansett hvor i Norge man bor.

Senterpartiet mener også at den midlertidige grensekontrollen i Norge bør fortsette. Senterpartiet foreslår i statsbudsjettet for 2019 å bevilge 150 millioner kroner ekstra til nasjonal grensekontroll for å styrke innsatsen langs grensene både fra politiets og tolletatens side. Vi ser en økt tendens til ulovlig import av kniver og andre våpen samtidig som problemet med menneskesmugling, ulovlig innvandring og smugling av narkotika og andre ulovlige substanser fortsatt er på et urovekkende
høyt nivå. En styrking av arbeidet ved grensene er viktig for å sikre tryggheten til Norges befolkning, særlig for barn og ungdom.

Senterpartiet foreslår også å bevilge 300 millioner kroner i en ras- og flomforebyggende pakke som skal bidra til økt sikkerhet for innbyggere og bilister i hele Norge. Senterpartiet anerkjenner matsikkerhet som bærebjelken i samfunnsberedskapen og foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner til beredskapslagring av matkorn og såkorn. I tillegg foreslår vi en rekke andre tiltak for å styrke norsk matproduksjon og selvforsyning.

I 2019 er Internett en viktig ressurs også i beredskapsøyemed. Senterpartiet foreslår i budsjettet derfor å femdoble satsingen på fiber i distriktene til en halv milliard kroner i 2019. Det er et paradoks at en i et fattigere Norge hadde råd til å legge både strøm- og telefonlinjer til alle husstander, men at utrullingen av fiber i liten grad satses på av sittende regjering.

BEREDSKAP I HELE NORGE:

ET STERKT FORSVAR
• En brei og slagkraftig hær (1 mrd. kroner)
• Et lokalt forankret Heimevern (300 mill. kroner)
• Nasjonale prioriteringer

TYDELIGE GRENSER
• Sterkere kontroll ved grensene (150 mill. kroner)
• Flere høysikkerhetsplasser i fengslene
• Et tilstedeværende politi i hele landet (500 mill. kroner)

TRYGGHET I HVERDAGEN
• Mer til sikring mot flom og skred (300 mill. kroner)
• Beredskapslagring av korn
• Mer til å bekjempe antibiotikaresistens (65 mill.)

Last ned heile heftet med Sps forslag til statsbudsjett her (7 MB PDF):