Meny
HELE NORGE 261120

Et budsjett med tydelig Senterparti-profil

Under fire uker etter at landet fikk en ny regjering har i dag finansminister Trygve Slagsvold Vedum lagt fram et budsjett med tydelig Senterpartiprofil. Den nye regjeringen vil redusere forskjellene og løfte hele Norge.

De store tallene i dagens budsjett er at oljepengebruken ligger fast fra den forrige regjeringens forslag og at man har flyttet på nesten 20 milliarder kroner. Dersom man dykker litt dypere i de tallene finnes det et tydelig senterpartipreg på budsjettforslaget.

En helt ny kommuneøkonomi

Av de store satsingene er kommuneøkonomien den som skiller seg mest ut. Med et løft på 2,8 milliarder kroner pekes det ut en helt ny kurs for landets kommuner og innbyggere. Istedenfor at de fleste kommuner må spare, kutte og legge ned, slik tilfellet har vært de siste årene, vil man nå kunne satse, utvikle og gi framtidstro til barnehager, skoler og sykehjem nær folk i hele Norge.

De økte inntektene til kommunene viser at det betyr noe for folk hvem som styrer landet. Nå vil kommunen ha råd til å ansette den læreren de trenger for å gi barna en god oppvekst, eller den ekstra sykepleieren som trengs for å gi foreldrene og besteforeldrene våre en verdig eldreomsorg.

Stort landbruksløft

Matproduksjon skal ikke være dugnad. Den norske bonden har i mange år fått stadig dårligere kår, men nå starter jobben med å tette inntektsgapet og ruste jordbruket vårt for fremtida.

Det første Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjør i regjering er å innfri hele kravet til jordbruket i tilleggsforhandlingene. I tillegg har man lagt inn 200 millioner kroner ekstra til investeringsstøtte for små og mellomstore bruk. Dette er viktige og kraftfulle grep som viser at den nye regjeringen har store ambisjoner for landbruket og norsk matproduksjon.

Mer rettferdig budsjett

Skatter og avgifter er kanskje det budsjettområdet folk merker raskest i hverdagen. Under Høyre og FrP har særlig økte avgifter gjort hverdagen mer utfordrende for vanlige folk. I dag har den utviklingen snudd.

Med et stort kutt i elavgiften på 2,9 milliarder kroner, 300 kroner reduksjon i maksprisen for barnehageplasser og et lavere samlet skatte og avgiftstrykk for alle som tjener 750 000 kr eller mindre er det liten tvil om at vanlige folk er årets budsjettvinnere.

De største satsingene i tilleggsnummeret til Statsbudsjettet 2022:

 • Kommunesektorens frie inntekter økes (2,5 mrd. kroner)
 • Klimapakke, herunder blant annet:
 • Økt energibistand (500 mill. kroner)
 • Grønn teknologiutvikling og hurtigladere – Enova (300 mill. kroner)
 • Grønn næringsutvikling (300 mill. kroner)
 • Tilleggsavtale med jordbruket (754 mill. kroner)
 • Mer penger til sykehusene (700 mill. kroner)
 • Økt satsing på matvaresikkerhet og klimatilpasning (500 mill. kroner)
 • Ferjeprisene reduseres med 30 prosent sammenlignet med 1.1.2021 (nettoeffekt: 490 mill. kroner)
 • Forlengelse av stønadsperioden for AAP-mottakere under avklaring (490 mill. kroner)
 • Redusert maksimalpris i barnehage (311 mill. kroner, helårseffekt: 689 mill. kroner)
 • Økt tilskudd til ressurskrevende tjenester (300 mill. kroner)
 • Økte investeringsmidler for løsdrift i jordbruket (200 mill. kroner)
 • Økt bevilgning til politiet, blant annet for økt lokal tilstedeværelse (200 mill. kroner)

Her finner du alt om statsbudsjettforslaget:

- Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Dokumenter og pressemeldinger