Meny
emilie-enger-mehl_29649347072_o

Ett år med Sp i justis- og beredskapsdepartementet!

I disse dager markeres ettårsjubileet for Senterpartiet i regjering. Det siste året har justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) gjennomført mye god Senterparti-politikk i regjering. 

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ser tilbake på et innholdsrikt år, med tydelige prioriteringer og et sterkt Senterparti-avtrykk i justis- og beredskapsfeltet

- Vår viktigste jobb er å trygge befolkningen. Det har vi gjort ved å styrke den sivile beredskapen med en halv milliard etter Russlands invasjon av Ukraina samt at vi sørger for at det innen utgangen av 2022 er kommet på plass en ny mobil befolkningsvarsling. Denne gjør slik at myndighetene kan sende ut varsel om fare, eller at det er trygt etter en hendelse, til alle med mobil i hele landet via mobilnettene i løpet av sekunder, sier Emilie Enger Mehl (Sp).

Flyktningsituasjonen som følge av Russlands invasjon av Ukraina har vært et viktig fokusområde i året som har gått.

- Det norske samfunnet har vist en formidabel vilje til å stille opp for det ukrainske folk. Regjeringen rigger Norge for at vi skal klare å håndtere flyktningsituasjonen sammen. Vi må vi ha kontroll, samtidig som vi skal møte flyktningene med varme og omsorg. Norge er rustet til å ta imot mange tusen ukrainere på flukt, samtidig må vi være forberedt på at tiden som kommer også kan bli krevende, sier Mehl.

Motstanden mot Solberg-regjeringas domstolsreform har vært stor i Senterpartiet. Med Senterpartiet i regjering, skal det gjenopprettes en desentralisert domstolstruktur for å ivareta den lokal rettspleien og sikre folk god tilgang til lokalt forankret og kunnskapsrik konfliktløsning.

Et tilstedeværende nærpoliti er også viktig for Senterpartiet. Justis- og beredskapsdepartementet har igangsatt en rekke tiltak for å muliggjøre mer lokalt politi. Blant annet foreslår regjeringen i Statsbudsjettet for 2023 å prioritere 75 millioner kroner til tiltak som fører politiet nærmere folk. I tillegg foreslår regjeringen 27 millioner kroner til å videreføre 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen og 11 millioner kroner til påtalemyndigheten i politiet.

- Regjeringen vill styrke det lokale politiet i hele landet for å bidra til å sikre tilstedeværelse, legge fram en plan for nærpolitiet, sikre bedre forebygging, beredskap og raskere respons ved alvorlige hendelser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

- Det er viktig for regjeringen å snu nedbyggingen av lokalt politi som vi så under Solberg-regjeringen. Vi styrket raskt politiet med 200 millioner kroner da vi tiltrådte i fjor. Nå foreslår vi 75 millioner kroner til tiltak som fører politiet nærmere folk. Det kan bety flere politiansatte, nye tjenestesteder eller andre tiltak som det lokale politiet kommer frem til i samråd med kommunen, forklarer Enger Mehl.

Regjeringen foreslår å videreføre de 100 nye studieplassene ved Politihøgskolen, som ble opprettet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2022.

- For å sikre et godt og velfungerende lokalt politi i hele landet, må vi ha nok utdannet politi. Vi setter av penger til å videreføre de 100 nye studieplassene på Politihøgskolen. Det er en god investering i fremtidens politi, sier justis- og beredskapsministeren.

Ti viktige satsninger i justisdepartementet det siste året:

  • Vi har styrket politi- og påtalemyndighetens budsjett med 226,3 mill. kr. som muliggjør mer lokalt politi, flere påtalejurister og større innsats mot gjengkriminalitet.
  • Vi har satt ned en totalberedskapskommisjon – 20 år etter forrige gjennomgang av beredskapen.
  • Vi har innført person- og varekontroll på Svalbard og vedtatt nye regler for valgbarhet og stemmerett til Longyearbyen lokalstyre.
  • Vi har styrket den sivile beredskapen med en halv milliard kroner etter Russlands invasjon av Ukraina.
  • Vi har gjennomført et historisk utstyrsløft i politiet med bla. 373 nye kjøretøy, innfører droner i hvert politidistrikt, analyseverktøy for narkotika, utskifting av verneutstyr for politifolk mv.
  •  Vi har satt i gang en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten, som er en viktig del av den lokale beredskapen i Norge.
  • Vi har styrket kriminalomsorgen med 50 millioner kroner til bemanning og innhold med helårseffekt på 100 mill for 2023.
  • Vi har økt opptaket på Politihøgskolen med 25%, fra 400 plasser i 2021 til 500 plasser i 2022.
  • Vi har økt bevilgningen til rettshjelp og er i gang med arbeidet med oppfølgingen av NOU2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)
  • Vi sørger for at det innen utgangen av 2022 er kommet på plass en ny mobil befolkningsvarsling som gjør at myndighetene kan sende ut varsel om fare – eller at det er trygt etter en hendelse – til alle med mobil i hele landet via mobilnettene i løpet av sekunder.