Meny

Exit for de politiske studieforbundene?

Tilskuddsordningen til Studieforbundene er under evaluering, på bakgrunn av at Kunnskapsdepartementet ønsker å innrette ordningen til et bedre kompetansepolitisk virkemiddel.  Kompetanse Norge har nå kommet med sine anbefalinger for videreutvikling av ordningen med tilskudd til studieforbund. Hele ordningen er nå satt i spill, og kompetanse Norge anbefaler at det blir foretatt nødvendige endringer i lov og forskrift.

En av anbefalingene går ut på å fjerne de særskilte bestemmelsene for politiske partiers studieforbund. Dette får Senterpartiets studieforbund til å reagere: «Politisk kursvirksomhet må da være noe av det viktigste vi driver med for å holde demokratiet i levende live og sikre at de folkevalgte er godt opplyste», sier styreleder i Senterpartiets Studieforbund Marit Knutsdatter Strand.  Forslaget begrunnes med at de politiske partiene, med unntak av Senterpartiet og Venstre har valgt å legge ned sine studieforbund. På grunn av de valgene partiene har gjort ved å legge ned sine studieforbund, kommer ikke lenger tilskuddsordningen alle partiene til gode. Kompetanse Norge gir ingen øvrig begrunnelse for sitt forslag. Dette er frie valg de enkelte partiorganisasjoner har gjort, og det er slik sett også et fritt til det enkelte parti å velge bort muligheten til å utvikle kunnskap og kompetanse gjennom et studieforbund.

Voksenopplæringslovens kap 2, § 4.Overordnede mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet er «Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.»  Dette er kjerneaktiviteten til de politiske studieforbundene. For medlemsorganisasjonene til SpS  vil det ha stor negativ betydning å skulle miste studieforbundet sitt.  Dette gjelder både organisatorisk, økonomisk og ikke minst faglig. Ved å være et studieforbund tilføres arbeidet med kunnskapsutvikling og kompetansehevning ekstra kvalitet, blant annet gjennom tilknytning til de pedagogiske fagmiljøene i andre studieforbund og i Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

Kompetanse Norge foreslår dessuten å regionalisere, og hevder at studieforbundsordningen passer godt inn sammen med andre fylkeskommunale oppgaver. Det vises også til at regional tilknytning kan bidra til vekst og utvikling for studieforbundene, og øke samarbeidet med offentlig sektor. En regionalisering vil by på til dels store utfordringer for studieforbundene. Voksenopplæringsforbundet (VOFO) som er en paraplyorganisasjon for studieforbundene, peker på at studieforbundstilbudet kan bli svekket som følges av regionale prioriteringer.  VOFO mener derfor at tilskuddsordningen bør opprettholdes på nasjonalt nivå. En regionalisering vil også kunne splitte opp små miljøer, noe som er klart uheldig.

Et annet forslag i anbefalingene fra Kompetanse Norge er at alle kurs må ha lærer eller instruktør, med begrunnelse i at tilskuddsordningen skal rettes tydeligere mot organiserte opplæringsløp. Lærer/instruktør skal ikke selv være deltaker i den aktuelle opplæringsaktiviteten. Det er verdt å merke seg at dette forslaget underkjenner en lang læringstradisjon med bruk av studieringmetodikk, hvor læringsaspektet er godt dokumentert.

Det kommer også en rekke andre forslag til endringer innen fordeling av tilskudd, krav til antall deltagere, rapportering, bruk av ordningen med tilretteleggingsmidler samt andel av tilskuddet brukt  til administrasjon.

I dag sorterer tilskuddsordningen til studieforbundet under Kunnskapsdepartementet, men et av forslagene er å dele ordningen mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. IAnbefalingen fra Kompetanse Norge går ut på å etablere to ordninger. Den ene ordningen skal være en rendyrket kompetanse- og opplæringsordningen med tydeligere krav til innhold, form og rammer. Den andre ordningene skal være en kultur- og frivillighetsordning for kulturelle aktiviteter og frivillig innsats. Hva som ansees å være kulturelle aktiviteter, og hva som betegnes som organisert opplæring blir ikke spesifisert.  Kompetanse Norge har ikke kommet med anbefalinger om fjerne bestemmelser som hindrer studieforbundene i å samhandle med andre aktører. Det har heller ikke kommet noen anbefaling som gir studieforbundene bedre muligheter for bruk av elektroniske hjelpemidler til gjennomføring av kurs og opplæringsaktiviteter. Kompetanse Norge anser dette til å være av prinsipiell betydning, og mener at dette bør vurderes i en større sammenheng.

Studieforbundene og VOFO har fått frist til å komme med sine kommentarer og merknader innen 9/11.