Meny
2021 Lisa Marie Ness Klungland

Forslag til ny abortlov på høring

Torsdag 14 januar ble «Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester NOU 2023: 29» fremlagt og overbragt statsråd Ingvild Kjerkol. NOU-en sendes nå ut på høring før behandling. - Senterpartiets representanter er fristilte i voteringer over etiske spørsmål. Det vil si at representantene ikke må stemme samlet basert på formuleringer i partiprogram eller regjeringserklæring, men får stemme etter egen overbevisning, sier Lisa Marie Ness Klungland, Sps helsepolitiske talsperson.

- Det er en interessant rapport som nå er lagt frem. Vi skal bruke de neste månedene på å sette oss godt inn i forslaget til ny lov. Det er flere forslag her som er interessante, og det viktigste for oss er å bedre oppfølgingen før, under og etter en abort. Senterpartiet er opptatt av at alle har likeverdige helsetilbud i hele landet, sier Klungland.

- Utvalget er splittet fra uke 12 til uke 22 når det kommer til grensen for selvbestemt abort. Senterpartiet har gått til valg på å videreføre dagens abortgrense fram til uke 12, påpeker Klungeland.

- Dagens praksis med at abortnemndene har den avgjørende myndigheten har opplevdes som belastende for mange kvinner i en vanskelig situasjon. Derfor vil vi se på endringer i nemndordningen for å legge avgjørende vekt på kvinnens valg, sier Lisa Marie Ness Klungland

Om NOU-en:

  • Utredningen foreslår en ny abortlov som skal ivareta gravides selvbestemmelse og tilgang til trygge aborter, og samtidig sikre respekten for det ufødte liv. Forslagene i utredningen er basert på en gjennomgang av nåværende lov og praksis i abortnemndene, og kvinners erfaringer med abort.
  • Utredningen foreslår et enklere abortforløp og bedre informasjon, oppfølging og veiledning til de som ønsker dette i forbindelse med abort.
  • Utvalget innstiller også på endringer på uketall for når man skal kunne ta selvbestemt abort. Dette er en liten del av den store NOU-en, men et tema som opptar flere.
  • Lenke til NOU-en: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-29/id3018279/ 

Fra partiprogrammet:

  • Videreføre dagens abortlov med selvbestemt abort frem til uke 12, og gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn.

Fra Hurdalsplattformen:

  • Nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven.
  • Legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det.