Meny

Sps budsjettforslag: Fylkesveimilliard

Sist endret: 27 09 2020

Senterpartiet foreslår å bevilge 1 mrd. kroner mer til fylkesveier for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Senterpartiet mener denne satsingen er helt nødvendig. En rapport utarbeidet for Opplysningsrådet for Veitrafikken som ble fremlagt høsten 2018, viser at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er voksende. Mens etterslepet på Østlandet er konstant, øker det på Vestlandet og i Nord-Norge. Beregninger fra Avinor, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen viser at det er et årlig behov for 1,5 til 2 mrd. kroner for å opprettholde standarden på fylkesveiene (Fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029).

Regjeringens såkalte satsing på 100 mill. kroner til næringsviktige fylkesveier er ikke i nærheten av å stå i forhold til behovet. I tillegg har mer ekstremvær ført til store ødeleggelser som følge av flom og ras. Behovet for forebyggende arbeid med flom- og skredsikring blir en omfattende oppgave i årene fremover. Senterpartiet prioriterer derfor å styrke bevilgningene til tiltak mot ras, skred og flom.

Stortingets vedtak om at all kollektivtransport på sjø skal være null- og lavutslippstransport innen 2025, har ført til store ekstrakostnader i en overgangsfase.

Senterpartiet foreslår derfor å øke ramma til ferje- og båtfylkene for å nå denne målsetningen. Senterpartiet foreslår også å øke bevilgningene til klimatiltak i kommunene og fylkeskommunene gjennom ordningen Klimasats.

Mer om Sps samferdselspolitikk "Trygg og effektiv transport i hele landet" finner du på side 53-58 i Sps budsjettforslag: