Meny

Inviterer til næringspolitisk dugnad

– Vi har betydelig politisk styrke i næringspolitikken med vår klare satsing på lange norske verdikjeder og aktiv bruk av naturressursene. Men jeg tror vi har et potensial for å videreforedle næringspolitikken og bredde den ut, sier Ola Borten Moe. Nå inviterer han partiet til næringspolitisk rådslag som bygger opp de politiske musklene foran lokalvalgkampen i 2019.

Sentralstyret har nettopp nedsatt to arbeidsgrupper som skal legge fram hvert sitt dokument på landsmøtet i 2019. Det ene dokumentet skal ha tittelen «Norsk verdiskapning på norske ressurser». Nestleder Ola Borten Moe leder arbeidsgruppa som skal legge det fram.

– Én av de viktigste målsettingene med arbeidet er å trekke partiapparatet sterkere inn i politikkutforminga, forklarer han.

– Næringspolitikken er en hovedsatsing for partiet i denne stortingsperioden, og vi tar sikte på å legge fram et dokument som trekker opp de viktigste linjene framover.

Men han skynder seg å legge til at det vedtatte partiprogrammet for perioden 2017–2021 ligger fast. Begge arbeidsgruppene har fått klar beskjed om at 2019-dokumentene skal ligge innenfor de rammer som dette setter, forklarer Moe. 

– Mandatet er å se på hvordan verdiskaping og sysselsetting kan økes i Norge gjennom offentlige innkjøp, byggeprosjekter og investeringer. Gjør andre land noe Norge kan lære av? blir et viktig spørsmål for oss, forklarer nestelederen. Han forteller videre at gruppa skal gå gjennom rammevilkårene for alle naturressursbaserte næringer med sikte på oppdateringer for å sikre nasjonal forankring, økte investeringer og verdiskaping.

Norske bedrifter og arbeidsplasser må rykke fram i køen

– Jeg tror det er rom for å prioritere næringsutvikling høyere enn det vi gjør i dag. Vi går inn i ei tid hvor den offentlige utgiftssida øker, mens inntektene ikke øker like mye. Det gjør at det blir trangere om plassen på de offentlige budsjettene.

– Da må vi få fart på verdiskapninga i privat sektor, vi må prioritere vekst og innovasjon. Og vi må våge å bruke tilgjengelige ressurser til å bygge næring. Det må ha noen konsekvenser for hvordan vi tenker. Jeg mener at norsk næringsvirksomhet og arbeidsplasser skal ha «forkjørsrett» i større grad enn det har i dag, presiserer Ola Borten Moe.

– Ta alle de offentlige investeringene i bygg og infrastruktur. Her skal det legges ned svære beløp framover. Fram til nå har man kunnet få inntrykk av at den eneste offentlige interessen i denne sammenhengen er å få bygd så billig som mulig. Jeg tror vi må begynne å se bredere på det. Kan for eksempel de 1000 milliardene i NTP også brukes til å løfte norske leverandører opp og fram i et videre perspektiv?

– Mineralnæringa er et annet eksempel. Her ser vi at Sverige og Finland har skapt mer næring av mineralressursene enn det Norge har greid. Hvorfor er det sånn? Vi kan ikke vegre oss for å gå tungt inn i mineralnæringa hvis vi har ressurser til det.

Hva med det grønne skiftet? Kommer det noe nytt?

– Dette er ett av temaene vi behandlet grundig i partiprogrammet. Jeg mener det er viktig å holde trykket oppe i denne sammenhengen, men dessverre er mange av debattene om grønt skifte ofte preget mye luftighet og vekslende bakkekontakt.

Grønt skifte må gi norske arbeidsplasser

– Jeg mener for eksempel at det må være en hovedmålsetting i norsk klimapolitikk at ingen norske arbeidsplasser skal forsvinne som følge av en eller annen obskur klimamålsetning. Ta landbruket: Her ser vi nå at husdyrholdet er under press fordi det skal kuttes i ikke-kvotepliktig sektor. Hvis færre kuer raper på norsk jord kommer ikke det til å bety at norske borgere spiser mindre kjøtt, tvert i mot. Men klimaregnskapet kommer muligens til å se mer tilforlatelig ut.

Dette er et godt eksempel på hvordan klimamålsettinger kan drepe arbeidsplasser uten å løse klimaproblemer. Det samme står vi i fare for å oppleve innefor skogbruket på grunn av felles måloppnåelse med EU. Her risikerer vi at økt avvirkning i Norge skal måtte telle som utslipp i klimaregnskapene – selv om vi vet at økt avvirkning innebærer mindre CO2 i atmosfæren.  

Med seg i arbeidet har Ola Borten Moe (tidligere statsråd, bonde og oljegründer) en gruppe på fire: Liv Monica Bargem Stubholt (tidligere statssekretær og jurist), Lars Christian Skjelvan (tidligere politisk rådgiver og jurist) og Willfred Nordlund (stortingsrepresentant, tidligere fylkesråd og markedsøkonom).

Vil ha innspill

Arbeidsgruppene har frist til 1. oktober 2018 med å legge fram sine dokumenter og sende dem på høring i partiorganisasjonen. Arbeidet skal så danne grunnlag for diskusjon og kompetansebygging på lokal- og fylkesnivå og som tema på årsmøtene. Landsmøtet sluttbehandler dokumentene i mars 2019.

– Vi har et vindu nå fram til sommeren hvor vi kan føre frie diskusjoner og hente innspill til næringspolitikken. Og det syns jeg alle i partiet som er opptatt av næringsvekst skal merke seg, vår postkasse er vidåpen til 1. juni denne sommeren, avslutter Ola Borten Moe.

De som ønsker å sende innspill kan gjøre det til arbeidsgruppens sekretær, John Arne Hovstad Balto på epostadresse [email protected].