Meny

Mange forslag fra Sp i trontaledebatten

Senterpartiets stortingsgruppe, ved parlamentarisk leder Marit Arnstad, fremma i alt 17 konkrete forslag i trontaledebatten før helga. Forslaga omhalda mange ulike saker, alt fra reversering av fylkesammenslåinger, avgiftspolitikken, klimaspørsmål, EU og energi, EØS-utredning, samt flere forslag om opprettholding av tjenester nær folk.

Her finner du alle forslaga:

2. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at sammenslåing av fylker kan reverseres dersom fylkene ber om det.

3. Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om avgiftspolitikken.

4. Stortinget ber regjeringen bidra med klimafinansiering for energiomstilling i framvoksende økonomier. Målet må være at Norge skal bli en sentral bidragsyter i arbeidet med å fase ut nye kullkraftverk i framvoksende økonomier.

5. Stortinget ber regjeringen om å ta initiativ til en reforhandling av Chicago-konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart, slik at internasjonal luftfart kan ta sin andel av klimaforpliktelsene.

6. Stortinget ber regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet gjennom Asker og Bærum slik det nå er planlagt av regjeringen, og ber regjeringen arbeide for å endre prosjektet i samarbeid med partene i Oslopakke 3. Stortinget legger til grunn at veikapasiteten ikke skal økes og at bompengene i prosjektet reduseres.

7. Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.

8. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å øke det langsiktige opptaket av karbon på norske skogarealer.

9. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle eventuelle kostnadsbesparelser i bompengefinansierte veiprosjekter kommer bilistene til gode gjennom reduserte bompenger.

10. Stortinget ber regjeringen legge fram en redegjørelse om Norges forhold til EU på energiområdet.

11. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en offentlig utredning om hvordan handlingsrommet når det gjelder utforming og praktisering av regelverk i EØS-avtalen kan utnyttes for å ivareta norske interesser på energiområdet, transportområdet og arbeidslivsområdet.

12. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en offentlig utredning av alternativ til EØS som bygger på WTO-regelverket, vår frihandelsavtale og den handelsavtalen som eksisterer mellom Canada og EU.

13. Stortinget ber regjeringen legge fram en sak i Stortinget om den konkrete modellen for kompensasjonen til pelsdyrbønder før erstatning endelig fastsettes.

14. Stortinget ber regjeringen sørge for at det umiddelbart blir gitt stående, tidsubegrenset fellingstillatelse på ulv som har gjort skade øst for E6 i Trøndelag og ulv som har gjort skade i Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og Åseral i Vest-Agder.

15. Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens forvaltningsregioner for rovvilt.

16. Stortinget ber regjeringen sørge for at regelen om at hver kommune skal ha sitt eget forliksråd, etterleves i praksis.

17. Stortinget ber regjeringen sikre at ingen av dagens fødeavdelinger eller andre fødetilbud legges ned.

18. Stortinget ber regjeringen snarest og innen 1. januar 2020 fremlegge evaluering av anbudsprosessen i luftambulansetjenesten for Stortinget som egen sak, jf. vedtak nr. 865 (2017-2018).

Disse forslaga og forslag fra andre partier finner du også her:

(alle forslag i trontalen blir omtalt som "løse forslag", da forslaga ikke er knyttet til en sak der det foreligger innstilling til vedtak fra en stortingskomitè)

Her finner du voteringsoversikt  for alle forslaga i trontaledebatten: