Meny

Senterpartiet krever en totalberedskapskommisjon

Statens hovedoppgave er å sørge for sikkerhet og trygghet for innbyggerne. Derfor fremmer Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum forslag i Stortinget om en totalberedskapskommisjon.

20 år siden sist

Statens hovedoppgave er å sørge for sikkerhet og trygghet for innbyggerne. Nå har det gått 20 år siden den siste helhetlige gjennomgangen av beredskapen i Norge, og siden den gang har både verdenssamfunnet og det norske samfunnet endret seg betydelig. Vi ser at det tas i bruk nye former for terrorangrep. Sterkere internasjonale spenninger, ny teknologi og klimaendringer gjør oss mer sårbare. Strukturelle endringer som er gjort i nødetatene og innenfor forsvaret har også betydning for det samlede beredskapsarbeidet. Det er på denne bakgrunnen stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum har lagt fram forslag i Stortinget om å sette ned en totalberedskapskommisjon.

Å være i forkant

Kommisjonens overordnede oppgave skal være å vurdere hvordan vi som samfunn kan bruke våre samlede ressurser for å håndtere uønskede hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og som setter liv og helse i fare. Beredskap handler om å være i forkant. Derfor trenger vi en oppdatert plan som gjenspeiler dagens trusselbilde, som skisserer hvordan beredskapsaktørene kan utfylle hverandre på best mulig måte, og hvilke tiltak vi må gjennomføre for å begrense skadene mest mulig hvis en hendelse inntrer.

Naturlig Sp-sak

Det er helt naturlig at det er nettopp Senterpartiet som tar ansvar og løfter denne saken. Senterpartiet har gjennom flere år frontet god politikk på beredskapsfeltet. Dette inkluderer saker som en ikke i det daglige tenker på som beredskap, slik som det å beholde kontanter i samfunnet eller å sørge for flere studieplasser for IKT-studenter. Likevel er dette viktige saker som inngår i en helhetlig beredskapstankegang. En ny totalberedskapskommisjon må ta for seg et bredt spekter av saker innenfor ulike fagfelt, både innenfor det militære og sivile, offentlige, private og frivillige. I forslaget fra Senterpartiet nevnes det flere konkrete områder som en slik kommisjon må se på, uten at dette skal være en uttømmende liste:

Forsvaret grunnleggende

Forsvaret er helt grunnleggende. Kommisjonen må se på hvordan vi skal gå fram for å sikre et forsvar som gjør landet i stand til å takle et bredt spekter av trusler, slik som hybrid krigføring, og hvilke konsekvenser det kan få at langt færre avtjener verneplikt enn tidligere.

Matforsyning

Mat er et annet sentralt tema. En stadig større andel av maten nordmenn spiser er importert, og kommisjonen må vurdere hvordan en skal sikre matforsyningen til Norge i en krisesituasjon.

Livsviktige legemidler

Antibiotikaresistens og pandemier er scenarioer som helsevesenet må være forberedt på å møte i fremtiden, og kommisjonen må vurdere om legemiddelberedskapen i Norge er god nok når det gjelder en del vanlige og livsviktige legemidler.

Mange andre tema

Tema kommisjonen må se på inkluderer også terrortrusler, cybertrusler, klimaendringer, migrasjon, nasjonalt eierskap, ansvars- og rollefordeling mellom nødetatene, rammene for de frivillige organisasjonene i beredskapen, finansiell sikkerhet, sivile beskyttelsestiltak og mer.

Behov for å se mer helhetlig på beredskapsarbeidet

I de enkelte sektorene finnes det mye kunnskap om sikkerhet og beredskap, men det er behov for å se mer helhetlig på det samlede arbeidet og ansvaret i beredskapsarbeidet. Det er på tide å sette puslespillbitene sammen og se på helheten i norsk beredskapspolitikk.

Mer om saken her:

Her finner du hele forslaget om totalberedskapskommisjon og mer om Stortingets behandling om saken.

Det skal være høring på forslaget i justiskomiteen tirsdag 27. februar kl. 09:00.

Dersom du har innspill til våre folk på Stortinget i denne saken, kan du sende e-post til Sps politiske rådgiver i justiskomiteen: [email protected]