Meny
Alle i Norge skal være trygge, uansett hvor de bor. Vi må ha politi, ambulanser, brann- og rednings-tjeneste og sivilforsvar i hele landet.

Sps statsbudsjett 2021 - BEREDSKAP

Alle i Norge skal være trygge, uansett hvor de bor. Vi må ha politi, ambulanser, brann- og redningstjeneste og sivilforsvar i hele landet. Forsvaret må være stort nok og godt nok rustet til å forsvare Norge. Folk skal være trygge på at hjelpen kommer når de trenger den, og at Norge kan forsvares både i krig og krise. Senterpartiet mener at beredskapen i Norge i dag ikke er god nok. Derfor presenterer vi en beredskapspakke på hele 4,2 mrd. kroner. 

Forsvar

Senterpartiet mener at NATO fortsatt skal være en bærebjelke i norsk forsvarspolitikk, men at Norge må ta et større ansvar for å ha et robust nasjonalt forsvar. Regjeringen har i flere år utsatt og nedprioritert helt nødvendige grep og investeringer i Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet. Senterpartiet prioriterer derfor 1,1 mrd. kroner til å styrke disse forsvarsgrenene. Vi foreslår å øke bevilgningene til Hæren med 800 mill. kroner for å bedre personellsituasjonen og sikre raskere oppbygging av Brigade Nord, kjøpe stridsvogner, sørge for egen helikopterstøtte til Hæren og for å starte oppbyggingen av et ledelseselement for en ny Brigade Sør. Vi setter av 100 mill. kroner til å styrke personellsituasjonen i Sjøforsvaret, som i dag er for svak. Regjeringen har fjernet 5000 soldater fra Heimevernet og lagt ned Sjøheimevernet. Senterpartiet legger inn midler til 5000 flere soldater i Heimevernet, innkjøp av våpen og personlig utrustning. 

Politi

Gjennom regjeringens politireform har politiet blitt sentralisert og forsvunnet ut av folks nærmiljø både i by og bygd. Vi er avhengige av å ha et tilstedeværende og kompetent politi for å sikre tryggheten til folk i hele landet. Det er avgjørende at saker blir etterforsket og oppklart. Ellers vil tilliten til politi og rettsvesen svekkes. Senterpartiet foreslår 540 mill. kroner til styrking av politi- og påtalemyndighet. Dette vil gjøre det mulig å opprette flere politistillinger, styrke påtalemyndigheten og starte et etterforskningsløft. Senterpartiet setter også av midler til å bygge flere høysikkerhetsplasser i fengsler. 

Grensekontroll

Koronapandemien gjør det nødvendig å ha grensekontroll. Grensekontroll er også viktig av andre grunner. Før grensekontrollen ble innført var det en økning i ulovlig import av våpen. Omfanget av menneskesmugling og smugling av narkotika og andre ulovlige stoffer, var urovekkende stort. Senterpartiet foreslår derfor å bevilge 70 mill. kroner ekstra til nasjonal grensekontroll for å styrke politiets og tolletatens innsats langs grensene.

Helse og brann

Senterpartiet forslår 700 mill. kroner ekstra til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene. I tillegg foreslår vi en betydelig økning i kommunebudsjettene som kan gi grunnlag for styrket brannberedskap i hele landet. 

Matsikkerhet

Senterpartiet mener at matsikkerhet er en av bærebjelkene i samfunnsberedskapen, og foreslår å sette av 50 mill. kroner til å etablere beredskapslager for matkorn, 15 mill. kroner til å styrke matforsyningsberedskapen, samt 24 mill. kroner til bekjempelse av antibiotikaresistens innen matproduksjon og humanhelse.

 

BEREDSKAP I HELE NORGE:

ET STERKT FORSVAR 
+ 800 mill. kroner til Hæren 
+ 200 mill. kroner til Heimevernet

HJELP NÅR DU TRENGER DET 
+ 540 mill. kroner til politi og påtalemyndighet 
+ 700 mill. kroner mer til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene

TRYGGHET I HVERDAGEN 
+ 400 mill. kroner mer til flom- og skredforebygging 
+ 50 mill. kroner til beredskapslagring av mat- og såkorn 
+ 30 mill. kroner til nasjonal produksjon av legemidler og vaksiner

Hele Senterpartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2021 finner du her: