Meny
Beslutninger om norske naturressurser, norske arbeidsplasser og fordeling av velstanden, vår skal tas i Norge, av norske folkevalgte.

Sps statsbudsjett 2021 - NORSKE INTERESSER OG ARBEIDSPLASSER

Koronapandemien har rammet mange deler av norsk næringsliv hardt og mange arbeidsplasser står i fare. I Norge er det tradisjon for at fellesskapet stiller opp når enkeltmennesker eller enkelte næringer trenger det. Det er vår styrke som samfunn og noe av det som gjør at fellesskapet står så sterkt i Norge. Senterpartiet mener at vi trenger et kraftig løft for næringer, arbeidsplasser og folk som står i en vanskelig situasjon som følge av koronapandemien. Vi foreslår derfor å bruke 32,4 mrd. kroner på en koronapakke som blant annet skal gå til tiltak for aktivitet og omstilling, til å kompensere blant annet reiselivet, kulturlivet og maritim sektor, til å sikre bedre ordninger til de som er permitterte og mottar dagpenger, og gi målrettede avgiftslettelser til næringer i krise.

Senterpartiet mener at norsk utenrikspolitikk skal ta utgangspunkt i norske interesser og norske arbeidsplasser. Beslutninger om norske naturressurser, norske arbeidsplasser og fordeling av velstanden, vår skal tas i Norge, av norske folkevalgte. Derfor er Senterpartiet imot norsk medlemskap i EU og at Norge skal gi fra seg stadig mer makt til EØS. Senterpartiet har kjempet imot at EU får makt over det norske finansmarkedet, at ACER får makt til å kunne gripe inn i norsk energipolitikk og at Norge må overlate til EU å bestemme hvor mye skog det skal være lov til å hogge i Norge. 


Det sterke fellesskapet vi har i Norge er bygget på at det er små forskjeller mellom folk. Under Solberg-regjeringen har forskjellene økt og mye av skattekuttene har gått til de som har mest fra før. Senterpartiet foreslår skatteendringer for å jevne ut de sosiale og geografiske forskjellene som regjeringen har forsterket. En gjennomsnittlig lønnsmottaker vil med Senterpartiets skatteforslag få en skattelette på ca. 2400 kroner. Samtidig er vi opptatt av å sikre gode arbeidsplasser i hele landet. Lønns- og arbeidsvilkår for store grupper er under stadig press som følge av ukontrollert arbeidsinnvandring og reglene i EØS-avtalen.

Vi foreslår derfor 287,5 mill. kroner på forsterket innsats mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, herunder øker vi fagforeningsfradraget til 4700 kroner. Samtidig foreslår vi å oppheve en ordning som gir utenlandske arbeidstakere lavere skatt enn nordmenn for å gjøre den samme jobben. Senterpartiet ønsker å tilrettelegge for et rikt, mangfoldig og vekstkraftig næringsliv.

For å styrke norske arbeidsplasser, foreslår Senterpartiet en rekke skatte- og avgiftslettelser. Blant annet foreslår vi å redusere matmomsen til svensk nivå for å beholde viktige arbeidsplasser i landbruket, matindustrien og varehandelen i Norge. Regjeringens såkalte næringsnøytrale politikk er feilslått og har ikke bidratt til å skape nye arbeidsplasser.

Typiske distriktsnæringer som landbruket, transportnæringen og fiskerinæringen har i denne regjeringsperioden opplevd målrettede skatteskjerpelser. Vi vil gi disse viktige distriktsnæringene skatte- og avgiftslettelser, blant annet gjennom å redusere den lave momssatsen fra 12 til 6 prosent for å bedre situasjonen for transport- og reiselivsnæringen. 

Senterpartiet mener nøkkelen til en vellykket næringspolitikk er å utnytte de rike naturressursene våre på en bærekraftig og effektiv måte. Aktivt skogbruk er en avgjørende del av klimaløsningen og gir grunnlag for verdiskaping i hele landet. Senterpartiet presenterer derfor i vårt budsjettforslag en pakke på 110 mill. kroner for økt skogplanting og mer midler til klimatiltak i skogen. Samtidig setter vi av 100 mill. kroner til skogsbilveier og tømmerkaier for å skape enda flere arbeidsplasser av norsk skog. Vi prioriterer 300 mill. kroner til investeringsmidler i landbruket.

For å styrke fiskeri- og sjøfartsnæringene, foreslår vi 300 mill. kroner til havner og farleder og 100 mill. kroner til en ny kapitalordning for fiskeindustrien i Nord-Troms og Finnmark. For å sikre at norske sjøfolk skal ha like konkurransedyktige lønninger som utenlandske, setter vi av over 690 mill. kroner for å oppheve taket i nettolønnsordningen og å utvide ordningen til alle typer sjøfolk. 


NORSKE INTERESSER OG ARBEIDSPLASSER

LØNNSOMT ARBEID TIL ALLE 
Skattelette til folk med vanlige inntekter 
500 nye VTA-arbeidsplasser (varig tilrettelagt arbeid) 
Fjerne næringsfiendtlige avgifter

ORGANISERT ARBEIDSLIV 
Bekjempe arbeidslivskriminalitet 
Styrke fagforeningene 
Fjerne skatterabatt for utenlandske arbeidstakere


NATURRESSURSER TIL VERDI- SKAPING OG MILJØLØSNINGER 
Stoppe eksportkabler for strøm 
Bruke skogen som klimaløsning 
Redusert avgift på biodrivstoff

 

For en helhetlig oversikt over Senterpartiets koronapakke, se side 14-15 i Sps alternative forslag til statsbudsjett for 2021