Meny
For å motvirke regjeringens sentraliserende politikk foreslår Senterpartiet blant annet en kraftig økning i midlene til kommunen

Sps statsbudsjett 2021 - TJENESTER NÆR FOLK

Senterpartiets politiske prosjekt er å skape et samfunn med små forskjeller, både geografisk og sosialt. I vårt budsjettalternativ foreslår vi en rekke distriktssatsinger. Senterpartiet mener at tilbudene i velferdsstaten ikke skal være forbeholdt de som bor i de mest folketette og velstående områdene, men at også de som bor i distriktene og mindre velstående bydeler har rett til å ha gode helsetjenester, et tilstedeværende politi, sykehjem, barnehager, høyere utdanning og offentlige kontorer nært der de bor.

Distrikts- og nærmiljøprofil

Senterpartiets alternative budsjett har derfor en klar distrikts- og nærmiljøprofil. Vi foreslår tiltak for desentralisering innenfor en rekke områder som transport, helse, næring og justis.

Skape arbeidsplasser

Senterpartiet mener det er behov for en statlig satsing i distriktskommunene for å skape arbeidsplasser og bidra til tilflytting. I budsjettet for 2021 legger Senterpartiet inn mer midler til desentralisert høyere utdanning og bygdevekstavtaler. Bygdevekstavtaler skal være en lokalt tilpasset satsing på utvalgte områder som har behov for tilflytting og flere arbeidsplasser.

Bredbånd

Senterpartiet foreslår også en betydelig satsing på utbygging av bredbånd i de delene av landet hvor det ikke er kommersielt lønnsomt.

Bedre velferdstilbud

For å motvirke regjeringens sentraliserende politikk, foreslår Senterpartiet en kraftig økning i midlene til kommunene og fylkeskommunene på henholdsvis 3 og 1,6 mrd. kroner. Hovedsakelig vil disse midlene gå til å bedre velferdstilbudet over hele landet. Senterpartiet vil fjerne regjeringens økonomiske straff av kommuner som har valgt å bestå som selvstendige kommuner, selv om de er små.

Vi foreslår også å øke de regionale utviklingsmidlene med 250 mill. kroner og setter av 1,5 mrd. kroner til utbedring og vedlikehold av fylkesveier. 

Lokalt helsevesen

Senterpartiet mener at det lokale helsevesenet må styrkes. Fastlegeordningen er grunnmuren i kommunehelsetjenesten. Til tross for at krisen i fastlegeordningen har blitt verre, gjør ikke regjeringen nødvendige grep. Både små og store kommuner sliter med å rekruttere nok fastleger. Derfor setter Senterpartiet av midler til å ansette 400 flere fastleger i kommunene.

Avvikle statlig finansiering av eldreomsorgen

Senterpartiet mener folkevalgte som kjenner forholdene i sin egen kommune er best egnet til å ta beslutninger som angår egne innbyggere. Derfor foreslår vi å avvikle ordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen og heller gi pengene til kommunene.

TJENESTER NÆR FOLK

KOMMUNER SOM ER DER FOR FOLK 
+ 3 mrd. kroner mer til kommunene 
+ 1,6 mrd. kroner mer til fylkene 
Avvikle forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen 
400 flere fastlegestillinger

NÆRINGSUTVIKLING OG VEKST 
Etablere bygdevekstavtaler 
Øke regionale utviklingsmidler 
Mer desentralisert utdanning og satsing på fagskoler og yrkesfag

KNYTTE NORGE TETTERE SAMMEN 
Sikre bredbånd til alle. 
Økt satsing på fylkesvei 
Øke pendlerfradrage

 

Hele Senterpartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2021 finner du her: