Meny

SENTERPARTIETS ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2019: TJENESTER NÆR FOLK

Senterpartiet foreslår i årets alternative budsjett å øke bevilgningene til kommuner og fylkeskommuner med henholdsvis 2 og 1,5 milliarder kroner. I vårt budsjettalternativ foreslår vi distriktssatsinger på til sammen 9,1 mrd. kroner. Midlene skal blant annet gå til barnehager, veier, skole og eldreomsorg. Vi foreslår å avvikle ordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen og i stedet gi pengene til kommunene i tråd med vår politikk om beslutninger og tjenester nær folk.

Last ned heile heftet med Sps forslag til statsbudsjett her (7 MB PDF):

For å avhjelpe regjeringens sentraliserende politikk foreslår Senterpartiet å øke de regionale utviklingsmidlene med 500 millioner kroner og justere rammebevilgningene til kommunene slik at fordelingen blir mer i tråd med utgiftsbildet. Dette vil gi bedre tjenester til folk i hele landet.

I tillegg har Senterpartiets forslag innenfor rammeområder som transport, helse, næring og justis en klar distriktsprofil. Senterpartiet mener at velferdsstaten ikke skal være et gode forbeholdt de som bor i byområder, men at også de som bor utenfor bysentre har rett til god tilgang på
helsetjenester, et tilstedeværende politi, sykehjem, barnehager, høyere utdanning og offentlige kontorer i rimelig nærhet til sitt bosted. I byene skal man finne tjenester i sitt nærmiljø.

Senterpartiet satser i budsjettet ekstra på Norges kanskje mest særmerkede og viktige landsdel gjennom bl.a. å øke skattefradraget for Finnmark og Nord-Troms, satse tungt på fiskeriene, lansere en maritim pakke på 440 mill. kroner, foreslå bevilgninger til bygging av havner på bl.a. Andenes og Sørvær, etablere vitensenter i Nordland og gjeninnføre det såkalte Finnmarks-tillegget i barnetrygden samt å styrke Forsvaret og beredskapen i nord.

I det alternative budsjettet finnes generelle og målrettede tiltak også for andre landsdeler og for alle deler av landet, som sammen vil bidra til bedre tjenester nær folk uansett hvor man bor i Norge.

TJENESTER NÆR FOLK

HELSE DER MAN ER
• Et løft for eldreomsorgen i kommunene (50 mill. kroner)
• Satsing på allmennlegetjenestene (100 mill. kroner)
• Lokalsykehus, ambulanse og fødetilbud prioriteringer (500 mill. kroner)

UTDANNING DER MAN ER
• Styrking av det fylkeskommunale utdanningstilbudet
• 500 nye fagskoleplasser i hele landet
• Satsing på desentralisert utdanning

REDUSERTE AVSTANDSULEMPER
• Bredbånd i hele landet (400 mill. kroner)
• Storstilt satsing på fylkesveg (1,1 mrd. kroner)
• Økt pendlerfradrag (445 mill. kroner)